Monday, 18 October 2021
           
Home
8 TA’ SETTEMBRU, 2019 IT-TWELID TAL-VERGNI MQADDSA MARIJA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 September 2019

Din hija il- Liturgija tat-Twelid tal-Vergni Mqaddsa Marija ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 6-15-700x500.jpg

Fil-ġabra ta’ Kotba Sagri li aħna nsejħu bl-isem kollettiv ta’ “Bibbja”, jew l-Iskrittura, naħseb li m’hemmx Ktieb iktar diffiċli biex wieħed jikkummenta fuqu mill-aħħar wieħed li l-Knisja ssejjaħ “l-Apokalissi ta’ San Ġwann”.  Hu diskrizzjoni ta’ dehriet misterjużi li San Ġwann l-Evanġelista kellu meta kien eżiljat fuq il-gżira ta’ Patmos, gżira Griega fil-Baħar Eġew qrib ħafna tat-Turkija tal-lum.  Ġwanni kien eżiljat hemm minħabba “l-Kelma ta’ Alla u x-xhieda ta’ Ġesù” (Apok. 1, 9), kif jgħidilna hu stess fil-bidu tal-Ktieb.

 

Waħda mid-dehriet, hu jiddiskriviha b’dan il-kliem: “U deher sinjal kbir fis-sema: Mara, liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha, u b’kuruna ta’ tnax-il kewkba fuq rasha.”  (Apok. 12, 1). 

 

 

Minn dejjem, l-Insara għarfu f’din il-Mara kollha dawl bħalma hi x-xemx, lil Sidtna Marija li f’dan il-Jum il-Knisja qegħda tifraħ bit-twelid tagħha. Imma din il-Mara tista’ tkun ukoll il-Knisja, għax Marija hija Omm il-Knisja u xbiha tagħha, u tista’ tfisser ukoll l-individwu li hu tassew Nisrani, għax anke tan-Nisrani, Marija hija Omm u xbiha.

 

F’din id-dehra, l-Mara mhix xi reġina komda fuq it-tron liebsa lbies ix-xemx, imma hija f’mument ta’ kriżi, ta’ taqbida, għax kellha fuqha l-uġigħ tal-ħlas biex twelled lil binha li kien għad irid jaħkem id-dinja kollha b’saltna li ma tispiċċa qatt.  U f’din il-qagħda prekarja, il-Mara kellha quddiemha l-għadu l-kbir tal-bniedem, satana, ix-xitan, jew “id-dragun il-kbir” (Apok. 12, 3) kif jiddiskrivih Ġwanni.  Kien kwiet quddiemha, iħares lejha fi tbatijietha, lest biex malli hi teħles jibla’ lit-tarbija.  Imma kemm il-Mara u kemm it-tarbija tagħha ġew salvati mill-periklu kbir tal-Ħażin bis-saħħa ta’ Alla.

 

F’dan il-kuntest apokalittiku, wieħed malajr jinduna li hemm bżonn tifsira ta’ din id-dehra tal-biża’.  Hi dehra li tfisser ħafna l-missjoni li kellha Marija, u bħalha, l-Knisja, u anke kull Nisrani li jimxi ’l quddiem fil-Fidi. Infatti, hawn wieħed malajr jinduna, kif ġa semmejna, li l-Mara hi Marija Omm Ġesù li welldet lil Binha meta kienet imdawra minn perikli kbar, imma Marija hi xbieha wkoll tal-Knisja u anke tan-Nisrani għax aħna lkoll imsejħa biex bħalha nitqalu b’Ġesù u nwellduh bix-xhieda tagħna f’dinja li hi ostili kemm għall-Knisja kif ukoll għan-Nisrani.

 

Marija hija Ommna u fl-istess ħin hija oħtna u hija aħna b’mod misterjuż għax l-esperjenza tagħha hija l-esperjenza tagħna.  Meta Alla niseġ il-ġrajja ta’ Marija kien qed jinseġ il-ġrajja ta’ Knisja u tan-Nisrani.  Fid-Dar tagħha ta’ Nazaret Marija rċeviet Aħbar mingħand messaġġier ta’ Alla li kienet profondament Aħbar Tajba għaliha u għad-dinja.  Hi saret taf li għalkemm tfajla sempliċi f’raħal imwarrab, hi kienet maħbuba minn Alla u mimlija bil-Grazzja tiegħU.  Hi kienet taħt għajnejn Alla u xejn ma kien qed jiġri b’kumbinazzjoni f’Ħajjitha.  Hi ġiet maħsuda minn proposta magħmula lilha mill-Ħallieq ta’ kollox biex hi tkun il-pont, il-mezz, l-istrument biex Alla jiġi jgħammar fost il-bnedmin.

 

Issa dan kollu, kieku jkollna l-għajnejn tal-Fidi, nindunaw li ġara u jiġri lilna wkoll.  Forsi qajla nemmnuha din, imma messaġġiera Alla jibagħtilna diversi drabi, nażżarda ngħid, ħafna drabi f’Ħajjitna.  Alla jaħdem magħna u fl-Istorja tagħna b’mod li jaħsadna, li kieku kellna nindunaw.  Alla ltaqa’ ma’ Abraham fil-figura ta’ tliet irġiel li kienu qed jivvjaġġaw.  Hu mill-ewwel induna għax kien bniedem li kien qed jishar għal Alla billi stenna ħwejjeġ kbar mingħandu.  Ħares lura u ifli lil Ħajtek u ara tindunax b’dawk il-mumenti misterjużi li ma tafx tfissirhom... kelma ta’ ħabib, ġrajja li domt ma fhimtha, sitwazzjoni li fiha l-istint jew l-intuwizzjoni tiegħek donnha kelmitek u qaltlek li kont qed tinsab fil-preżenza ta’ Alla... mument fejn għajnejk ftaħthom beraħ f’reazzjoni ta’ sorpriża... mument li għadda malajr imma mmarkak.  Kemm nies se jiltaqa’ magħhom l-Anġlu ta’ Alla llum stess għax Alla jaħdem, jaħdem, jaħdem il-ħin kollu fis-skiet man-nies.

 

Lil Marija saritilha wegħda li kienet se titqal b’tarbija mingħajr l-intervent naturali ta’ raġel.  Min se jemmnu dan?  Ħafna nies mhumiex ċkejknin jew umli, u leħen l-Anġlu hu ċiniż għalihom u jintilef il-ħoss tiegħu fl-istorbju tal-jum.  Fil-Magħmudija li int irċivejt, Alla wegħdek li, jekk int trid, fik twieldet qawwa, setgħa divina li kienet se tikber u tikber sakemm minn fetus bla forma ssir xbiha ta’ Alla l-Ħaj li int ma tkunx tista’ żżommha moħbija fik imma jkollok tħalliha toħroġ minnek b’mod naturali u twellidha bħala xhieda għal Alla quddiem il-bnedmin. 

 

Fiċ-ċokon tagħha, Marija emmnet l-Aħbar tal-Anġlu u hi tqalet.  X’sempliċità fl-affarijiet ta’ Alla!  Emmen li fik hemm żerriegħa qaddisa li hi l-fetus ta’ Kristu l-Iben ta’ Alla, li, jekk trid int, jekk trid int biss, Alla jkabbru u jiffurmah bil-mod il-mod sakemm int ma tkunx tista’ żżommu iktar fi ħdanek u tħalliH joħroġ minnek biex jaħji lill-oħrajn bix-xhieda tiegħek.

 

Il-Missierijiet tal-Knisja dejjem qabblu l-konverżjoni tal-bniedem, il-ħidma ta’ Alla fih, bħala tqala, it-Tqala ta’ Marija.  Dejjem jekk temmen, Alla jwettaq dan il-Miraklu Morali miegħek u jagħmlek Ommu, (ir-ruħ tagħna hija dejjem femminili), jiffekondak bl-isperma tal-Ispirtu s-Santu li hi l-Kelma ta’ Alla u jseħħ fik dan il-Misteru.  Mhux int se twettqu dan imma Alla!  Meta Eliżabetta rat lil Marija, hija ndunat.  Hekk jindunaw in-nies meta jaraw lilek tqil, tqila bi Kristu.

 

Marija kellha bżonn ta’ dar fejn tgħammar, id-dar ta’ Nazaret.  Id-Dar li n-Nisrani għandu bżonn hi l-Knisja.  Mhux il-knisja tal-ġebel fejn tiltaqa’ l-Ġemgħa Qaddisa, għalkemm dan hu għażiz għalih, imma l-Knisja li hi l-Ġemgħa, li magħha jagħmel din l-esperjenza meraviljuża ta’ tqala spiritwali.  Alla ma jħallikx waħdek, kif ma ħalliex waħedha lil Marija, imma dawrek bi sħaba ta’ xhieda, ta’ nies li jgħinuk timxi t-triq qaddisa, tak l-għajnuniet tal-Kelma, tas-Sagramenti li fihom jgħammar l-Ispirtu s-Santu.  Din il-Ġemgħa hija bħall-kurdun tat-tarbija li minnu jgħaddi l-ikel li jżommha ħajja.

 

Imma lil Marija ġie lilha mwiegħed sejf li jinfdilha qalbha.  Is-sejf tan-Nisrani huwa s-Salib li jrid iġorr kuljum.  Dan huwa l-melħ li jmellaħlu Ħajtu.  Ma jeżisti xejn awtentiku, veru, ta’ valur mingħajr it-tbatija.  Irridu u ma rridux, it-tbatija hija qaddisa, hija l-melħ li  tobsqu ’l barra jekk jiġik f’ħalqek, imma huwa hu li jagħti togħma lill-borma.  Marija saret Omm l-umanità fit-tbatija, bħall-Mara tal-Apokalissi li semmejna fil-bidu.  It-tbatija biss issawwar dak li hu veru.  Kulma jiġri fid-dinja jixhed li dan hu minnu.  Kristu jkun kiber tassew fina dak in-nhar meta nażżardaw ma nitolbux li jitneħħa s-Salib minn Ħajjitna, imma li ninagħtaw l-Għerf u d-dixxerniment li ngħarfu li fis-Salib hemm imgeżwra l-Imħabba ta’ Alla. Dan hu l-Misteru l-kbir tal-eżistenza tal-bniedem; din hija r-rebħa fuq il-Mewt li Kristu biss u waħdu kapaċi jagħtina.

 

L-Ewwel Qari: Mikea 5, 1-4a

 

Imma int, Betlehem ta’ Efrata, ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda, minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael; hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem, sa minn dejjem ta’ dejjem. Għalhekk il-Mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas; imbagħad il-bqija ta’ ħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael. 

 

U hu joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-Mulej, bil-glorja ta’ isem il-Mulej, Alla tiegħu.  U huma jgħammru fiż-żgur, għax issa tkun kbira setegħtu, sa trufijiet l-art.  U dan ikun is-sliem!

 

Salm Responsorjali: Lq. 1, 46-55.

 

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, 
u l-ispirtu tiegħi jifraħ

f'Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.
Iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja
.

 

 
Għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; 
qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien

fuq dawk li jibżgħu minnu.


Hu wera l-qawwa ta' driegħu, 
xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. 
Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, 
u għolla ċ-ċkejknin.

 
Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ, 
u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn. 
Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu, 
għax ftakar fil-ħniena tiegħu, 
bħalma wiegħed lil missirijietna, 
b'riżq Abraham u nislu għal dejjem." 

 

It-Tieni Qari: Rumani 8, 28-30.

 

Aħna nafu li Alla, ma’ dawk li jħobbuh, ma’ dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu, f’kollox jaħdem id f’id għall-ġid tagħhom.  Għax dawk li hu għarafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu sura fuq ix-xbieha ta’ Ibnu ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa; lil dawk li ppredestinahom, sejħilhom ukoll; lil dawk li sejħilhom, iġġustifikahom ukoll; lil dawk imbagħad li ġġustifikahom, igglorifikahom ukoll.

 

L-Evanġelju:  Mattew  1,18-30.

 

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkienm saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibagħtha bil-moħbi tan-nies. 

 

Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu.  Hi se jkollha iben, u int ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom.”  Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: ‘Ara ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Għimmanu-El’, li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna’.

 

Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu.  Imma baqa’ ma għarafhiex sa ma kellha iben, u semmieh Ġesù.

 

Last Updated ( Saturday, 07 September 2019 )
 
< Prev   Next >