Sunday, 19 September 2021
           
Home
IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2019-20) MIN HU KRISTU GHALIK? PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Tuesday, 17 December 2019

Din hija il- Liturgija ta't-Tielet Hadd ta' L-Avvent  bi hsibijiet  min Joe Rapa

san_gwann_fil_habs.jpg

 

Wara li fl-ewwel żewġt Iħdud tal-Avvent il-Knisja kellmitna b’ħafna serjetà dwar ir-rejalta tal-qagħda tagħna l-bnedmin: il-fatt li ħadd ma jista’ jmerih li aħna ninsabu fuq pjaneta li qegħda tixjieħ u tinsab f’ġirja miġnuna lejn it-tmiem ta’ kollox, lejn il-qerda, għax donnu kollox fih is-susa tal-Mewt, anke aħna;  illum jibda ż-żmien tal-Kerigma, tal-Aħbar it-Tajba.  Mhux kollox hu mitluf għall-bniedem.  Anzi, l-bniedem ġie maħtuf bħal ħatba minn ġon-nar li kienet ġa bdiet iddaħħan, u l-umanità kollha għandha għalfejn tgħajjat: “Halleluja!” b’sens ta’ rebħa, ta’ eżultanza, ta’ għors li ma jitfissirx. 

 

X’inhi din l-Aħbar it-Tajba?  Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fiH ma jintilifx iżda jkollu l-Ħajja ta’ Dejjem.”  (Ġw. 3, 16).  F’daqqa waħda tinfetaħ triq ta’ Salvazzjoni għall-bniedem; ħruġ minn qagħda ta’ mewt, ta’ ċirku ta’ thewdin, inkwiet u tħassib, għall-ħelsien ta’ futur bla tmiem, garanzija ta’ ħajja li anqas il-Mewt fiżika ma tista’ għaliha. 

 

Min hu Kristu għalik?

 

Imma liema hi l-perċessjoni li għandek int ta’ Kristu?  Kristu hu ppreżentat lilek mill-Missier bħala t-Tama waħdanija ta’ Ħajja bla tmiem, ta’ ħelsien mit-taħsir li fiżikament ġa qed jgħerrina, lilna li għadna ħajjin.  Mit-twelid tagħna ġa kien hemm moħbija f’ġisimna l-marda li għandha teqridna.  Qegħda hemm siekta, tidħaq bis-suċċessi u l-glorji u l-għana tad-dinja; biċ-ċapċip u l-istorbju u l-pulikarji kollha.  Dwar dan titkellem il-mitoloġija Griega li tirrakkonta li darba kien hemm wieħed jismu Ikarus li rnexxielu jagħmel par ġwienaħ u jwaħħalhom bil-kolla miegħu għax xtaq jisfida n-natura billi jtir ’il fuq ’il fuq.  U tassew tar... imma malli resaq lejn ix-xemx, in-nirien tagħha ħallewlu l-kolla; inqalgħu l-ġwienaħ minn miegħu u twaddab ’l isfel mill-għoli tas-suppervja tiegħu.

 

M’hemmx rebħa għall-bniedem fuq il-limitazzjonijiet tiegħu, imma ara x’sorpriża memorabbli: jidher fostna Alla, f’laħam bħal tagħna kkundannat għall-uġigħ, għall-mard, għall-Mewt, bil-limitazzjonijiet kollha tagħna.  Il-Mewt belegħtu bħalma tibla’ lil kulħadd... imma l-univers kollu jitħawwad għax għall-ewwel darba bniedem, b’laħam minn laħamna, ġie lura miċ-ċimiterju!!  Mhux biss, iżda Hu jħabbar żmien ġdid, era li fiha kull min jemmen fiH isir jixbħu, jaħtaf għalih innifsu n-natura rebbieħa fuq il-mewt li tinagħtalu bi Grazzja, b’rigal mogħti b’xejn, bla ma jistħoqqlu.  Din hi l-Grazzja per eċċellenza, l-ikbar rigal li jista’ jagħtina l-Missier. 

 

Mhux ta’ b’xejn San Pawl, maħsud minn din il-Glorja, minn din ir-rebħa tal-bniedem, igħid: Hu, li anqas lil Ibnu stess ma ħafirha, imma tah għalina lkoll, kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu?  Min se jakkuża l-magħżulin ta’ Alla?  Alla stess hu dak li jiġġustifikahom.  Min se jikkundannhom?  Kristu Ġesù li miet, jew aħjar, li qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin ta’ Alla, hu li jidħil għalina.  Min se jifridna mill-imħabba ta’ Kristu?  it-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-għera, it-tiġrib, ix-xabla?  F’dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta’ dak li ħabbna.  (Rum. 8, 32-37).

 

Imma nerġa’ lura għall-mistoqsija li għamilt ftit ilu: liema hi l-perċezzjoni li għandek ta’ Kristu?  Min hu Kristu għalik?  F’liema Kristu temmen?  Hu mportanti li nkunu fil-verità hawn għax Kristu wieħed hemm u fiH biss il-Missier ta r-rebħa fuq il-Mewt għall-bniedem.

 

Min isalva, Kristu jew il-Liġi?

 

Hemm min jaħseb li l-Missier bagħat lil Ibnu biex iwaqqaf reliġjon ġdida b’sett ġdid ta’ liġijiet.  Infatti, fid-Diskors tal-Muntanja Hu jitkellem b’mod ċar fuq il-morali tajba li għandu jkollu n-Nisrani.  Imma dan id-Diskors imur lil hemm mill-kapaċità tal-bniedem, miġrugħ kif inhu mill-problema tal-Mewt li toddominah; tant li l-istudjużi tal-Bibbja jgħidulna li l-kliem ta’ Ġesù hu erba’ darbiet itqal biex jitwettaq mill-Għaxar Kmandamenti ta’ Mosè li Iżrael falla quddiemhom u aħna għadna nfallu sal-lum.

 

Jekk dan il-piż legalista żdied tant fid-Diskors ta’ Kristu, allura kif nistgħu naraw fi Kristu Aħbar Tajba għall-bniedem li biżżejjed hu mgħakkes bit-toqol tal-Ħajja?  Dan li qed ngħidu hu ħafna mportanti għax ilkoll ġejna mrawmin fuq tagħlim moralista-naturali: jekk tobdi l-Liġi kollha ssalva, jekk le, tintilef.  San Pawl jeħodha kontra dan, kif naħseb li jeħodha wkoll il-ħalliel “it-tajjeb”, għax l-ebda bniedem mhu meħlus min-natura miġbuda lejn id-diżubbidjenza.  Lil min jemmen (bħall-Fariżej) li l-Ħajja ta’ Dejjem kapaċi jirbaħha hu jekk joqgħod attent u ma jidnibx, jien nistaqsih: “Mela x’sens għandu s-Salib ta’ Kristu għalik?  Għax Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva l-midinbin; u fosthom, lili l-ewwel wieħed.  (1 Tim. 1, 15).  U lill-Galatin jgħidilhom: Kieku l-ġustifikazzjoni kellha tiġi mil-Liġi, Kristu kien ikun miet għalxejn.  (Gal. 2, 21).

 

Hu Kristu li jsalvana bi Grazzja, bla ma jistħoqqilna

 

It-Testment il-Ġdid ikanta l-Aħbar li hu fil-Fidi tagħna fil-Mewt u l-Qawmien ta’ Kristu li aħna nitwieldu mill-ġdid, ninagħtaw natura superjuri għall-Mewt u għalhekk kapaċi tgħix mhux biss l-Għaxar Kmandamenti imma fuq kollox id-Diskors tal-Muntanja ta’ Kristu.  Dak li qabel kien impossibbli għall-bniedem, fi Kristu, magħqud ħaġa waħda ma’ Kristu, isir possibbli, għax issa Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu.  (Gal. 2, 20).  Jiġifieri lanqas mhu jien, bis-saħħa tiegħi, li nwettaq il-Liġi iżda hu Kristu li jwettaqha fija u bija... dejjem, naturalment, jekk jien nixxennaq li dan iseħħ fija, għax jien irrid nilgħab il-parti tiegħi ukoll.

 

X’tistenna minn Kristu?

 

Jekk din mhix Aħbar Tajba, mela liema hi l-Aħbar it-Tajba li qed tittama minn Kristu int?  Għax nitolbuH ħafna ħwejjeġ u t-talb tagħna jikxef liema Kristu rridu f’ħajjitna: hux dak li jsolvielna l-problemi ta’ din il-ħajja jew Dak li twieled, miet u rxoxta biex jagħtina Ħajja Ġdida.  Dan l-aħħar qed tixtered id-devozzjoni lejn il-Madonna li tħoll l-għoqod tal-Ħajja.  Tajjeb; imma nittama li nafu li l-ikbar għoqda li għandu l-bniedem hu li jiskopri minn hu tassew Ġesù, għal xħiex bagħtu jitwieled fostna l-Missier, u xi jfisser il-Misteru tal-Għid tiegħu għal Ħajti.  Jien ċert li l-iktar Grazzja li l-Madonna trid taqlagħlna hi din.

 

F’dan iż-żmien hekk mimli Grazzja, nistedinkom li niċċarrtu, anke jekk bi tbatija, mill-ġibda lejn Milied tat-tfal, li hu mimli b’nostalġija inutli għal dak li għadda, u nħarsu b’għajnejn adulti lejn din it-tarbija li twieldet biex tmut għalik!  L-Insara tal-Lvant, fl-ikoni qawwija tagħhom, ipinġu l-maxtura forma ta’ qabar biex juru l-vera missjoni ta’ Kristu.  Din it-tarbija mhix ġejja biex tagħtini r-rigali taħt is-sodda fil-lejl tal-Milied, imma biex tagħtina r-Rigal waħdieni li Alla biss jista’ jagħti: il-Ħajja bla tmiem.  Hu ma ġiex biex iferraħna bit-tiżjin, bid-dwal ipetptu, bid-drawwiet helwa u bl-għanjiet, imma bil-ferħ li kull bniedem jixxennaq għalih: il-milja tal-Ħajja u ċ-ċertezza li l-Mewt hi gidba u li l-Imħabba ta’ Alla għalina hi ikbar mid-dell tal-Mewt fiżika.  Min se jifridna mill-Imħabba ta’ Kristu? (Rum. 8, 37) staqsa San Pawl.  L-Imħabba tiegħu għalina hi eterna, għal dejjem, u għalhekk aħna se ngħixu għal dejjem ukoll.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum.

 

Qari I

Alla ġej biex isalvakom.

Is 35, 1-6a. 10

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

Ħa jifirħu d-deżert u l-art maħruqa;

ħa jifraħ ix-xagħri u jwarrad,

ħa jwarrad bħar-ranġis.

Ħa tifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tgħanni.

Sebħ il-Libanu jingħata lilha,

il-ġmiel tal-Karmel u ta’ Saron.

Għad jaraw is-sebħ tal-Mulej,

il-ġmiel ta’ Alla tagħna.

Qawwu l-idejn mitruħa;

saħħu l-irkubbtejn imriegħda.

Għidu lil dawk b’qalbhom imbeżżgħa:

“Agħmlu l-ħila, la tibżgħux!

Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas;

il-ħlas ta’ Alla wasal;

Hu stess ġej biex isalvakom”.

Imbagħad jinfetħu għajnejn l-għomja,

jinfetħu widnejn it-torox.

Imbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela

u lsien l-imbikkma jinħall bil-ferħ.

Jerġgħu lura l-mifdijin tal-Mulej,

u jidħlu f’Sijon jgħajtu bil-ferħ,

b’ferħ ta’ dejjem fuq rashom.

Il-ferħ u l-hena jiksbu,

u jgħibu swied il-qalb u l-krib.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 146 (147), 7.8-9a.9bc-10

 

R/. (Is 34,4): Ejja Mulej, ħa ssalvana

jew

R/. Hallelujah

 

Il-Mulej iżomm kelmtu għal dejjem,

jagħmel ħaqq lill-maħqurin,

u jagħti l-ħobż lill-imġewħin.

Il-Mulej jeħles lill-imjassrin. R/.

 

Il-Mulej jiftaħ għajnejn l-għomja;

il-Mulej jerfa’ lill-milwijin;

il-Mulej iħobb lill-ġusti;

il-Mulej iħares lill-barranin. R/.

 

Hu jżomm lill-iltim u lill-armla,

imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.

Il-Mulej isaltan għal dejjem;

Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel. R/.

 

Qari II

Qawwu qalbkom, għax il-miġja tal-Mulej hi fil-qrib.

Ġak 5, 7-10

 

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu

 

Ħuti, stabru, sa ma jasal il-Mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b’sabar kbir jistenna l-frott għażiż tal-art, sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħħra. Stabru intom ukoll; qawwu qalbkom, għax il-miġja tal-Mulej hi fil-qrib.

 

Tgergrux kontra xulxin, ħuti, biex ma tkunux iġġudikati: araw, l-Imħallef qiegħed hawn, quddiem il-bieb! Bħala eżempju tat-tbatija u s-sabar, ħuti, ħudu l-profeti li tkellmu f’isem il-Mulej.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Is 61, 1

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

L-Ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi,

għax il-Mulej ikkonsagrani,

biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Inti huwa dak li għandu jiġi, jew se nistennew lil ħaddieħor?

Mt 11, 2-11

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

 

F’dak iż-żmien, Ġwanni, li kien fil-ħabs, sama’ bl-għemejjel tal-Messija, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?”.

 

Ġesù wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija”. Meta dawk telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: “Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbâr tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek”. Tassew, ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

 

 
< Prev   Next >