Sunday, 19 September 2021
           
Home
IL-HADD FOST L-OTTAVA TAL-MILIED (2019) IL-FAMILJA: CELLULA TA’ MPORTANZA BLA QIES PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 December 2019

Din hija il- Liturgija ta'l-Hadd fost l-Ottava tal-Milied ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

guzeppi_u_marija_fl-egittu.jpg

 

Ninsabu fit-tmint ijiem ta’ wara s-Solennità tal-Milied, dik li l-Knisja ssejħila l-Ottava tal-Milied, u l-Ħadd fost l-Ottava tal-Milied il-Knisja għandha d-drawwa liturġika li tiddedikah lill-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Maria u Ġużeppi. Kien il-Papa Iljuni Xlll, Papa li kellu d-don li jaqra s-sinjali taż-żminijiet u ġa fi żmienu kien qed jinduna bil-kriżi tal-familja li kienet riesqa, li daħħal id-drawwa ta’ din is-Solennita fis-sena 1893.

 

Il-Familja ta’ Ġesù

 

Fuq it-tfulija ta’ Ġesù l-Vanġeli ftit li xejn jgħidulna.  Li nafu hu d-deskrizzjoni dettaljata ta’ Luqa dwar it-twelid tiegħu f’Betlehem, il-Preżentazzjoni fit-Tempju u meta Ġesù ntilef f’Ġerusalemm ta’ tlettax-il sena.  Mattew iżidilna ż-Żjara tal-Maġi u l-Ħarba lejn l-Eġittu, waqt li Ġwanni u Marku ma jsemmu xejn dwar it-tfulija ta’ Ġesù u t-tnejn jibdew ix-xogħol tagħhom bix-xhieda ta’ Ġwanni l-Battista.

 

Xi Protestanti, imma mhux kollha, jisħqu li l-Familja Mqaddsa kellha għad ta’ wlied, imma dan illum qajla hu emmnut għax l-istudju tal-Iskrittura kixef li għalkemm jissemmew diversi “aħwa” ta’ Ġesù, fl-ambjent tal-Lvant Nofsani din il-kelma tfisser ukoll kuġini u nies jiġu minnek għax il-famija estiża dejjem kienet popolari.  L-Ingliż u xi lingwi oħra jħobbu jużaw hawn żewġ kelmiet differenti, “brothers” u “brethren”, din tal-aħħar tinkludi iktar minn ħutek, propji ulied ommok u missierek.  Dan il-punt hu mportanti għax sikwit issib min jiskandaliżża ruħu b’dan, imma ħafna mill-Knejjes Insara jsostnu l-Verġinità ta’ Marija qabel it-twelid ta’ Ġesù, fit-twelid tiegħu u anke wara t-twelid, sal-Mewt ta’ Marija.

 

L-għan ta’ din il-festa

 

Il-Papa Ljuni Xlll, meta daħħal din il-Festa ma riedx biss li niċċelebraw il-Familja ta’ Nazaret imma niċċelebraw ukoll il-familji tagħna, u npoġġu lill-Familja ta’ Ġesù bħala mudell li jgħallimna kif għandna nimxu fost id-diffikultajiet li tippreżentalna s-soċjeta post-moderna tal-lum.  Imma l-kelmiet “mudell” u “imitazzjoni” daħlu fi kriżi fil-pastorali, għax kif jista’ l-bniedem jimita lil Kristu anke jekk waħda mill-akbar opri letterarji li l-Knisja produċiet fl-Istorja tagħħa, jġorr, appuntu, dan l-isem: “L-Imitazzjoni ta’ Kristu” ta’ Tumas à Kempis?

 

Nistgħu nikkupjaw il-Familja ta’ Nazaret?

 

Kristu ma jistax ikun mudell li wieħed jasal biex jimitaĦ.  Hu għoli wisq biex jintlaħaq mill-bniedem dgħajjef ingumbrat b’natura mwaqqa’ u miġbuda lejn il-Mewt u l-opri tagħha.  Waħda mis-sejbiet enormi, imma li, jaħasra, ftit nagħtu kashom, tal-Konċilju Vatikan II, huwa d-dehra ta’ Knisja, magħmula minn poplu, “il-Poplu ta’ Alla”, li jinsab miexi lejn Fidi dejjem akbar, maturità dejjem iktar għarfa, skoperta tal-Misteru tal-Għid dejjem iktar ċar fl-esperjenza ta’ kull wieħed. F’dan il-poplu kulħadd hu ndaqs, anke jekk hemm bżonn istituzzjoni li taqdi lill-membri kollha.  Imma l-Konċilju tbiegħed mis-sistema popolari għal ħafna sekli tal-Ġerarkija.  Aħna poplu miexi flimkien biex inkunu dejjem aktar “Lumen Gentium”, “id-Dawl tal-Ġnus”.  It-tagħlim ta’ Pawlu, li l-membri kollha fil-ġisem għandhom importanza enormi, u li lkoll jifirħu flimkien u jitnikktu flimkien, jikbru f’saħħithom flimkien jew jimirdu flimkien għenet biex il-Knisja llum tara lilha nnifisha bħala poplu sħiħ dejjem jimtela iktar bl-Ispirtu ta’ Ġesù

 

L-istess ngħidu dwar il-Familja ta’ Nazaret.  Kif tista’ din tkun mudell biex nimitawh?  Malajr naqtgħu qalbna.  Infatti, tisma’ ħafna min jgħidlek: “Mela jien Ġesù?!” u jkun qed jiżbalja.  Għax il-mixi tal-Knisja f’kull ġenerazzjoni jwassal mhux biex nimitaw lil Kristu jew lill-Familja tiegħu, imma li nħalluh jikber fina sakemm naslu, jekk Alla jrid, f’dak li San Pawl qal: “Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu.”  (Gal. 2, 20). Huwa l-Ispirtu ta’ Ġesù fina li jimita lilu nnifsu, li jimita l-Familja ta’ Nazaret. B’hekk ilkoll flimkien, poplu wieħed, familja waħda, Knisja waħda ninbnew sakemm insiru Kristu preżenti fid-dinja.  Bħalma tgħid l-Ittra lill-Efesin: Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla’ f’tempju qaddis fil-Mulej; fih, intom ukoll fl-Ispirtu, tinbnew flimkien f’dar fejn jgħammar Alla.  (Ef. 2, 21-22).

 

Il-Knisja Domestika

 

Issa, din id-dar fejn jgħammar Alla mhix biss il-Knisja, iżda wkoll il-Familja Nisranija, li hi Knisja żgħira, Knisja domestika, Knisja tad-dar, għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġburin f’ismi hemm inkun jien f’nofshom.  (Mt. 18, 20).  Din is-sejba tal-familja bħala Knisja domestika hija ideja rivoluzjonarja ta’ żmienna u tefgħet fuq quddiem il-vokazzjoni tal-familja.  Imma rridu noqogħdu attenti hawn.  Il-Papa preżenti darba qal: “Ara ma taħsbux li kull żwieġ li jsir quddiem l-artal ta’ Alla huwa skont il-qalb ta’ Alla.”  Jiġifieri mhux għax iżżewwiġna bil-Knisja, aħna familja Nisranija;  l-istess bħalma mhux għax għamduna meta konna trabi, aħna tassew Insara.  Insara nsiru aktar ma tikber fina l-Magħmudija li hi l-Misteru tal-Għid ta’ Kristu.  F’kelma iktar ħafifa, aħna Nsara fil-qjies li nħallu l-Ispirtu ta’ Ġesù jikber u jkeċċi minna l-ispirtu miżżewweġ lill-Mewt li rċivejna f’ġuf ommna.  L-istess il-familja.

 

L-Imħabba rigal ta’ Alla

 

Il-Kristjaneżmu hu Aħbar Tajba għax hu mibni fuq Imħabba; imma mhux Imħabba naturali, li għandha l-limiti tagħha, imma Mħabba li tinagħta minn Alla u li hi Grazzja li Alla jagħtiha lil min jitlobhielu.  Għalhekk hija Aħbar Tajba għax ma tiddependix mill-isforzi tal-bniedem, jew minn kemm għandu saħħa jimita u jikkopja lil Ġesù jew lill-Familja Mqaddsa.  Din l-Imħabba hi miftuħa għal kull min iridha u mogħtija b’xejn, għax m’hemmx prezz li biha tista’ tinxtara.  Kif tgħid l-Għanja tal-Għanjiet: “Jekk inti tagħti l-ġid kollu tad-dar tiegħek għall-Imħabba, inti se ssib biss lil min imaqdrek.”  (Għ. 8, 7).  L-Imħabba, li mhix sempliċement il-ġibda tal-laħam, hija Alla, u Alla ma jinxtarax imma jinagħta u jinagħta u jerġa jinagħta lil min iridU.

 

Hija din l-Imħabba li tagħmel mill-familja Knisja. Hemm proċess biex dan iseħħ.  Kieku wieħed ifaqqa’ subgħajh u jibda jħobb b’dan il-mod jaħseb li huwa hu li kapaċi jħobb hekk.  Imma Alla ma jħalli lil ħadd jisraqlu l-Glorja tiegħu, anke għax din tkun ħsara kbira għalina billi nsiru Fariżej u niġġudikaw lill-oħrajn.  Għalhekk Alla jħallina naraw kemm hi  mpossibbli li int tħobb lill-għadu li ħafna drabi jkun ġo darna u mhux fil-Kongo.  Huwa fil-qalba u l-morr tal-falliment li jikber Alla għax l-Ispirtu tal-Mulej ifittex qlub umli li fallew, li jafu min huma, li ma huma xejn ħlief midinbin jekk ma tkunx il-Grazzja għalihom.

 

Il-Knisja tad-dar: arti ta’ Alla

 

Il-familja Nisranija hi biċċa opra ta’ arti kbira ta’ Alla u ta’ Alla waħdu.  Aħna l-bnedmin bnejna ħafna tempji meraviljużi ta’ kull stil u daqs.  Inħarqet in-“Notre-Dame” ta’ Pariġi u d-dinja kollha waqfet skantata u maħsuda.  L-arti tal-bniedem hi meravilja.  Kemm aktar l-arti ta’ Alla, u l-familja Nisranija hi waħda mill-isbaħ opri tiegħU. Ħafna jkejlu s-saħħa tal-Knisja minn kemm ikollna vokazzjonijiet għall-Presbiterat, għal qassisin, jew għall-Ħajja reliġjuża fil-kunventi.  Din l-ideja kienet appoġġjata minn sentimenti klerikalisti estremi ta’ żmien meta fil-Knisja l-qassisin kienu kollox u l-bqija kienu jiswew ftit li xejn, meta l-Knisja kienet “poter” u mhux “qadi”.  Imma bħalma diġa semmejna, illum il-Knisja tħares lejha nnifisha bħala ġisem, il-Ġisem ta’ Kristu, li fih il-membri kollha għandhom rwol importanti, u li, jew dan il-Ġisem jimxi flimkien fi skoperta dejjem akbar ta’ min hu Ġesù, jew ma jimxi xejn.  Illum għandna inqas Presbiteri, imma llum wieħed issir Presbiteru għax imbuttat minn xewqa divina li jaqdi u jagħti Ħajtu, u mhux għal affarijiet oħra.

 

Għalhekk, il-Mulej dawwalna biex napprezzaw il-vokazzjoni kbira tal-familja u l-importanza tagħha qed jixhed għaliha saħansitra x-xitan li qed jattakkaha b’kemm għandu saħħa.  Illum l-attakki prinċipali tal-għadu tal-Knisja huma fuq il-Presbiteri tagħha bil-flaġell tal-pedofilija, u fuq il-familji b’tant modi li kulħadd jaf bihom, saħansitra bil-mod ta’ ekonomija kapitalista ġdida li qegħda tgħakkes il-bniedem modern.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

Qari I

Sir 3, 2-6. 12-14

 

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak.

 

Il-Mulej għolla l-missier fuq it-tfal, u saħħaħ dritt l-omm fuq l-ulied. Min jibża’ minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu, u min iweġġaħ lil ommu qisu qed jiġma’ f’teżor. Min jibża’ minn missieru jifraħ b’uliedu, u meta jitlob jinstama’. Min iweġġaħ lil missieru jkollu għomor twil, u min iserraħ lil ommu jkun qed jisma’ mill-Mulej.

 

Ibni, ieqaf ma’ missierek fi xjuħitu, u matul ħajtu tweġġagħlux qalbu. Ukoll jekk moħħu jeħfief, agħdru, u tonqsux mill-ġieħ meta għadek f’saħħtek, għax il-ħniena ma’ missierek ma tintesiex, imma tingħaddlek bi ħlas għal dnubietek.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsorjali

Salm 127

 

R/. Hieni kull min jibża’ mill-Mulej!

 

Hieni kull min jibża’ mill-Mulej,

kull min jimxi fit-triqat tiegħu!

Mix-xogħol ta’ idejk inti tiekol;

hieni int, u riżqek tajjeb! R/.

 

Martek tkun bħal dielja għammiela

fl-irkejjen ta’ darek;

uliedek bħal xitel taż-żebbuġ

madwar il-mejda tiegħek. R/.

 

Ara, kif ikun imbierek il-bniedem

li jibża’ mill-Mulej!

Ibierkek il-Mulej minn Sijon!

Jalla tara l-ġid ta’ Ġerusalemm

tul ħajtek kollha! R/.

 

Qari II

Kol 3: 12-21

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin.

 

Ħuti, intom il-magħżulin ta’ Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b’xulxin, u, jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma’ ħaddieħor, aħfru lil xulxin; bħalma l-Mulej ħafer lilkom, hekk agħmlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba, li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom, dak issliem li għalih kontu msejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta’ dan roddu ħajr lil Alla.

 

Ħalli l-kelma ta’ Kristu tgħammar sħiħa fikom; għallmu bl-għerf kollu u widdbu lil xulxin b’salmi u innijiet u b’għana spiritwali, u b’radd il-ħajr kantaw f’qalbkom innijiet lil Alla. Kulma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu kollox f’isem il-Mulej Ġesù, u roddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu.

 

Intom, nisa miżżewġa, obdu lil żwieġkom, kif għandu jkun fil-Mulej. Intom imbagħad, irġiel miżżewġa, ħobbu n-nisa tagħkom, u tkunux iebsa magħhom. Intom, tfal, isimgħu millġenituri tagħkom f’kollox, għax dan hu li jogħġob lill-Mulej. Intom missirijiet, la ddejqux lil uliedkom, għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Kol 3: 15a.16a

 

R/. Hallelujah.

Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom;

ħalli l-kelma ta’ Kristu tgħammar sħiħa fikom.

R/. Hallelujah.

 

Evanġelju

Mt 2: 13-15.19-23

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.

 

Meta telqu l-Maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u lil ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu”. Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lil ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi, biex hekk iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: “Mill-Eġittu sejjaħt lil ibni”.

 

Meta miet Erodi, deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: “Qum ħu miegħek lit-tifel u lil ommu, u erġa’ lura lejn l-art ta’ Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel”. Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lil ommu, u mar fl-art ta’ Iżrael. Imma billi sama’ li fil-Lhudija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, baża’ jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lejn l-inħawi tal-Galilija, u mar joqgħod f’belt jisimha Nażaret, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti, “Ikun jissejjaħ Nażri”.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek Kristu.

 

Last Updated ( Saturday, 28 December 2019 )
 
< Prev   Next >