Friday, 27 May 2022
           
Home
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2020) IL-MISTERU TAL-MAGHMUDIJA TAGHNA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 02 May 2020

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Ghid (2020)  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesusshepherdstorm2.jpg

 

Qabel ma ltqajt ma’ katekeżi serja, katekeżi permanenti u progressiva, jiġifieri mhux xi priedka ta’ darba, imma proċess ta’ katekeżi għall-ħajja kollha u li hi progressiva, li l-ewwel tisqi l-ħalib lit-tarbija, imbagħad, bil-mod il-mod tgħaddi għal ikel aktar solidu u li jsaħħaħ... qabel ma Alla tani din il-Grazzja bla ma jistħoqqli, ftit li xejn kont inqisha l-Magħmudija.  Anzi, ftit li xejn kont nifhimha.  Għalija, u ninnota, għal ħafna oħrajn, il-Magħmudija kienet rit qasir ta’ daħla fis-“soċjetà” Nisranija; wieħed isir parti mill-“bqija”; isem ġdid imniżżel fuq ir-reġistru tal-kappillan; ċerimonja li trid issir biex tikkwalifika għas-Sagramenti l-oħra. 

 

Kont nara n-nies titlef xi ftit il-paċenzja meta tinduna li l-quddiesa tal-Ħadd se titwal xi ftit b’xi Magħmudija, u allura kienet issir bl-għaġla u xi drabi għaliha, fi knisja vojta.  L-iktar li kien jagħmel sens kien il-festin ta’ wara fejn il-familjari kienu jiltaqgħu flimkien jiċċelebraw u jifirħu bit-twelid ġdid ta’ tarbija oħra fil-familja, iktar milli għax it-tarbija kienet irċeviet xi ħaġa li l-valur tagħha ma jistax jitqies, ma jistax jitkejjel, ma jistax jiġi mitfi mill-għana kollu tad-dinja.

 

Huwa ċar li l-Magħmudija mhix biss ir-rit, jew riti mdaħħlin wara xulxin f’ċerimonja ta’ kwarta.  Mhix xi ħaġa maġika li tagħmlek “Nisrani” f’ħakka t’għajn.  Jekk tarbija titgħammed, imma mbagħad titrabba waħedha ġo ġungla bla ma ħadd isemmilha l-Isem ta’ Ġesù, f’din it-tarbija ma tissawwarx il-Fidi, anke jekk fiha jkun inżera’ kollox.  Għax dan hu nteressanti mmens.  Kull Sagrament hu dejjem effikaċi, imma wieħed jista’ jmur jiġbor l-ilma b’barmil imtaqqab.  Fir-rit qaddis, anke jekk ħadd ma jinduna, fit-tarbija tkun inżergħet bħal lewża, indifnet fiha, lewża jew żerriegħa bil-potenzjal midfun fiha li tikber f’siġra enormi ta’ saħħa ta’ barra minn hawn.  Imma jekk ma jseħħx il-proċess li fih il-lewża tinqasam u toħroġ minnha l-qalba, imbagħad għerq ċkejken u l-kumplament, ma jseħħ xejn u kollox imut bla ma jinduna ħadd.

 

Hemm tant x’wieħed jgħid fuq il-Magħmudija Nisranija!  Lili jolqotni ħafna, u narah argument vitali għall-Knisja tal-lum, il-proċess tal-Magħmudija.  Hu proċess li jieħu tul il-ħajja kollha.  Il-Magħmudija tieħu tul is-snin kollha li tana l-Mulej li ngħixu hawn!  Hi Mixja ta’ konverżjoni, bidla kontinwa u progressiva.  Dan jitfa dawl fuq l-Istorja kollha tagħna.  Għax il-pagan, jew in-Nisrani biered, jaħsbu li fil-ħajja kollox kumbinazzjoni, kwistjoni ta’ xorti tajba jew ħażina. 

 

Il-Fidi tgħidilna ċar u tond li hu l-Mulej li hu Sid l-Istorja, u ma taqax werqa waħda, igħid is-Salm, li ma taqax għax iridha taqa’ Alla.  Ħafna nies li l-Magħmudija tagħhom ma kibritx permezz tas-Smigħ tal-Kelma, is-Sagramenti u l-għajnuniet kollha tal-Knisja, jibqgħu skandalizzati quddiem din li Alla jikkontrolla kollox, u finalment idawwar kollox għall-ġid.  Ħafna, anke jekk dan ma jindunawx bih, jaħsbu li l-univers hu l-“battlefield”, il-post fejn qegħda tiġi miġġielda gwerra enormi bejn sewġ qawwiet tal-istess saħħa, waħda tad-Dawl u l-oħra tad-Dlam... u jidher li sikwit id-Dlam jirbaħ fuq id-Dawl.  Issa dan tassew li hu parti mill-Verità, imma hawn għadna ’l bogħod mill-Verità.

 

L-Istorja tagħna tieħu sens meta nemmnu li l-Imħabba li hi Alla hi s-setgħa waħdanija li tmexxi kollox, imma hi setgħa li ħalliet lill-bniedem fil-libertà għax hi Mħabba.  Din l-Istorja tagħna hi l-Istorja ta’ kif din l-Imħabba li hi Alla qed tmexxi l-proċess tal-Magħmudija tagħna biex il-lewża li nżergħet issir dik is-Siġra sabiħa ta’ Fidi fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu li għandu f’moħħu għalina l-Mulej.  Kull proċess fin-natura fih is-sabiħ u d-diffiċli tiegħu.  Kull wieħed minna għandu s-Salib tiegħu, l-istejjer imdallma, it-traġedji tiegħu.  Imma hemm ukoll is-sabiħ...  L-ikrah jidher bla sens f’għajnejna u jġibilna koċċ mistoqsijiet fuq din l-Imħabba li hi Alla.  Imma l-Fidi li tkun qed tikber fina tgħidilna: “Stenna!  Iskot!  Afda!”

 

Dak li jkun qed jiġri fina bil-Magħmudija li tkun qed tikber, hu Miraklu Morali, hu tant kbir li aħna ma nifhmuhx, hu l-Mewt ta’ natura, ta’ bniedem, u t-Twelid Ġdid ta’ natura oħra, bniedem ġdid.  Dan tkellem fuqu l-Mulej Ġesù ma’ Nikodemu.  Aħna nitwieldu bin-natura, bil-ġibdiet, bil-passjonijiet ta’ Adam, il-bniedem naturali.  Din in-natura, dan il-bniedem qadim hu ddestinat li jmut.  Infatti jibda jmut malli jtwieled, bħal sufarell tal-festa li ttih in-nar u jibda jaħraq ħajtu. Dan il-bniedem hu midneb, u ma jistax ma jkunx hekk.  Hu egoista mit-twelid għax wiret natura egoista, għax jibża’ mill-mewt. 

 

Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex dawk kollha li jemmnu fiH jinbeda proċess ta’ Mewt għall-qadim u t-Twelid ta’ natura li hi ta’ Alla, li hi ta’ Kristu, li ma tmut qatt, li mhix egoista iktar għax issa l-Mewt m’għadhiex l-aħħar kelma.  Dan il-bniedem ġdid jista’ jagħmel ir-Rieda ta’ Alla, imma l-ieħor kien jibża’ mir-Rieda ta’ Alla.  Dan il-bniedem jista’ jgħix id-Diskors tal-Muntanja li hu r-ritratt tan-Nisrani veru, imma l-ieħor, anke jekk jisforza kemm irid, ma jistax.  Din hi l-Magħmudija!  Din il-bidla hi l-Magħmudija.  Hija Mewt u Twelid Ġdid.  Il-Magħmudija hija passaġġ mid-Dlam għad-Dawl, mill-Mewt għall-Ħajja, mill-Vistu għall-Festa, mill-Egoiżmu għall-Imħabba, mill-Jasar għall-Ħelsien, mill-biża’ għall-Fiduċja għamja f’Dak li qed imexxi l-Istorja.

 

Issa, dan il-proċess ma jseħħx jekk ma nagħrfux il-jasar tagħna, il-Mewt li hemm tgħammar fina, id-dnub tagħna.  Dan kollu irridu nagħrfuh u nobogħduh għax nindunaw li n-nuqqas ta’ sliem u kuntentizza bil-Ħajja ġej appuntu minn hawn, minn din in-natura qadima li trid tmut fil-Magħmudija.  Dan l-għarfien hu diffiċli ħafna, ħafna, u jekk iseħħ hu Grazzja ta’ Alla.  Min hu marbut mad-dinja u jfittex il-ferħ u l-Ħajja fiha, qatt mhu se jinduna bin-natura marida li għandu, aħseb u are kemm se jixxennaq li Alla jibdilhielu.  Il-Konverżjonijiet il-kbar kollha hawn seħħu: fil-mument meta l-bniedem jagħraf hu min hu tassew.

 

Il-qari tal-lum jgħidilna li Pietru, fl-ewwel proklamazzjoni tal-Aħbar it-Tajba, xehel lil misraħ nies li huma kienu ħatja ta’ dnub kbir: il-qtil ta’ Alla nnifsu!  Aħna lkoll qtilna u noqtlu lil Alla  minn ġo fina meta nimlew l-“esseri” tagħna b’dak li hu materjali biss.  Min sema’ lil Pietru baqa’ mbellah.  Żgur li ħafna rrabbjaw għax ma ridux jaċċettaw din id-dehra tagħhom infushom.  Oħrajn bdew jidħku għax ħasbuh fis-sakra. Oħrajn messithom il-Grazzja u raw li tassew li huma kienu morda għall-mewt bid-dnub.  F’dawn tal-aħħar beda l-proċess ta’ divinizzazzjoni, ta’ bidla minn natura umana għal natura ta’ Alla fihom.  Din hi l-esperjenza tal-Magħmudija.

 

Kristu tgħabba bid-dnub tagħna, bil-bniedem il-qadim, bin-natura qadima tagħna, b’dak kollu li writna minn Adam, u tkaxkar bih lejn il-Kalvarju.  Hemm, waqt li miet Kristu, kien qed imut ukoll il-bniedem il-qadim ta’ kull maħluq.  Kristu sammar mas-Salib tiegħu in-natura materjalista, miexja dejjem lejn il-Mewt, u qajjem miegħu mill-qabar bniedem ġdid b’natura ġdida li ma tmut qatt.  Dan l-Għid ta’ Kristu huwa l-Magħmudija tagħna.  L-Għid ta’ Kristu jseħħ fil-Magħmudija tagħna fil-qjies li din tikber fil-proċess tagħha.  Dan biss jagħti sens lill-Ħajja; dan biss idawwal is-salib u t-tbatijiet tagħna; kollox jaħdem għal dan il-proċess sakemm fl-aħħar il-Fuħħari l-Kbir li hu Alla jkun ħareġ l-Opra tal-Arti li hi l-qdusija tagħna miċ-ċappa tafal iebsa u kollha żrar li biha twelidna.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

Qari I

Alla lil Ġesù għamlu Mulej u Kristu.

Atti 2, 14a.36-41

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

 

Nhar Għid il-Ħamsin, Pietru flimkien mal-Ħdax qam u qal lil-Lhud b’leħen għoli: Ħa jkun jaf fiż-żgur il-poplu kollu ta’ Iżrael li lil dan Ġesù, li intom sallabtuh, Alla għamlu Mulej u Messija”.

 

Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom, u qalu lil Pietru u lill-appostli l-oħra: “L-aħwa, x’għandna nagħmlu aħna?”U Pietru weġibhom: “Indmu, u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta’ Ġesù Kristu għall-maħfra ta’ dnubietkom; u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu. Għax il-wegħda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-Mulej Alla tagħna sejħilhom”.

 

U b’ħafna kliem ieħor tahom xhieda u wissiehom billi qalilhom: “Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin”. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tgħammdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar tlitt elef ruħ.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6.

 

R/. (1): Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi:

xejn ma jonqosni

Jew

R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah

 

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi:

xejn ma jonqosni.

F’mergħat kollha ħdura jqegħedni,

ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni.

Hemm hu jrejjaqni. R/.

 

Imexxini fit-triq tas-sewwa

minħabba l-isem tiegħu.

Imqar jekk nimxi f’wied mudlam,

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,

huma jwennsuni. R/.

 

Inti tħejji mejda għalija

quddiem l-għedewwa tiegħi.

Biż-żejt tidlikli rasi,

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/.

 

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena

il-jiem kollha ta’ ħajti.

U ngħammar f’dar il-Mulej

sakemm indum ħaj! R/.

 

Qari II

Intom erġajtu lura għand ir-ragħaj u l-għassies ta’ ruħkom.

1 Piet 2, 20b-25

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu

 

Għeżież, jekk tagħmlu t-tajjeb

u ssofru t-tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla.

Għal dan intom kontu msejħa,

għax Kristu wkoll bata għalikom

u ħallielkom eżempju,

biex timxu fuq il-passi tiegħu:

hu li ma kien għamel ebda dnub,

u ebda qerq ma nstab f’fommu,

meta għajruh ma weġibx bit-tagħjir,

meta bata ma heddidx

imma ħalla f’idejn l-Imħallef ġust.

Hu tgħabba bi dnubietna

sa fuq is-salib,

biex aħna mmutu għad-dnubiet,

u ngħixu għall-ġustizzja.

Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu.

Intom kontu bħal nagħaġ mitlufa,

imma issa rġajtu lura għand ir-ragħaj

u l-għassies ta’ ruħkom.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 10, 14

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Jiena r-ragħaj it-tajjeb, jgħid il-Mulej;

jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi,

u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Il-bieb tan-nagħaġ huwa jien.

Ġw 10, 1-10

 

Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann

 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ.

 

Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx”.

 

Din il-parabbola qalhielhom Ġesù, iżda huma ma fehmux x’ried jgħidilhom biha.Għalhekk Ġesù raġa’ qalilhom: “Tassew, tassew ngħidilkom li l-bieb tan-nagħaġ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

 
< Prev   Next >