Sunday, 03 July 2022
           
Home arrow Home
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) GEMGHA QADDISA MIGBURA MILL- GNUS KOLLHA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 August 2020

Din hija il- Liturgija ta' L-Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

canaanitewoman-drouais.jpg

 

Il-qari tal-Liturġija tal-Kelma għal dan il-Ħadd, jitfagħna lejn rejaltà, li hi rigal ta’ Alla, u li hi l-Knisja, Ġemgħa ta’ nies miġbura minn kullimkien f’għaqda waħda.  Meta kull nhar ta’ Ħadd, din il-Ġemgħa b’vuċi waħda tistqarr madwar id-dinja kollha l-Ġabra ta’ twemminha li hu l-“Kredu”, fost l-artikli mistqarra hemm dak li jgħid: “Nemmen fi Knisja Waħda, Qaddisa, Kattolika u Apostolika.  Din hi stqarrija mportanti mmens għax ħadd ma jista’ jsalva jew jiskopri l-Imħabba ta’ Alla murija fi Kristu Ġesù jekk mhux f’Ġemgħa, fi Knisja li timxi miegħu il-vjaġġ tal-konverżjoni. 

 

Anke meta fl-Istorja tal-Knisja kienet fl-aqwa tagħha il-kariżma tal-eremiti tad-deżert, dawn qatt ma qiesu lilhom infushom maqtugħin mill-Knisja, imma parti minnha, anzi fil-qalba tagħha.  Kienu jitolbu għaliha biex tisssaffa, u hi kienet titlob għalihom u tfittex il-kelma tad-dixxerniment tagħhom għax fihom għarfet sinjal li Alla kien qed jibagħtilha.

Kelma qasira fuq l-aġġettivi “Waħda” u “Apostolika”.  Li l-Knisja tkun “Waħda” u mhux mijiet, għal Ġesù kienet xi ħaġa mportanti ħafna.  Li l-aħwa jkunu ħaġa waħda bejniethom, u jaqsmu Imħabba fil-qjies tas-Salib, jiġifieri li jħobbu anke lil min isallabhom, dawn is-sewġ sinjali Ġesù nduna li kellhom jiġbdu d-dinja lejH.  Għax fid-dinja la teżisti għaqda u lanqas Imħabba, jekk mhux għal min iħobbok lura. 

 

Fid-diskors tiegħu fl-Ikla tal-Għid li qasam mal-Appostli, Ġesù  qal: “Missier, nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda.  Kif inti fija, Missier, u jien fik, ħa jkunu lkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni.”  (Ġw. 17, 21).  Għalhekk li l-ekumeniżmu, l-attentat għall-għaqda bejn il-Knejjes, hu tant importanti u skont il-qalb ta’ Alla għax id-dinja hi skandaliżżata mill-piki u l-firda bejn Knisja u oħra. 

 

U “Apostolika”, jiġifieri mibnija fuq l-Appostli; Knisja li għandha l-għeruq tagħha f’dak il-grupp żgħir ta’ tnax-il appostli, fqar, medjokri, imwarrba mis-soċjetà, u li l-ewlieni fosthom kien Pietru magħżul minn Kristu nnifsu biex ikun il-blata li fuqha jibni l-Knisja tiegħu. Importanti li storikament il-Knisja tista’ faċilment tmur lura lejn dak il-grupp li mbuttat mill-qawwa tal-Ispirtu s-Santu xterrdu mill-Art Imqaddsa lejn it-trufijiet kollha tad-dinja.

 

Imma l-Kelma li l-Mulej qed jagħtina f’dan il-Ħadd tistedinna biex niffokaw iktar fuq iż-żewġ aġġettivi l-oħra li tagħmel mill-Knisja tagħna, awtentika: “Qaddisa” u “Kattolika”.  Hi Qaddisa għax fiha jgħammar l-Ispirtu s-Santu u hi l-Ġisem Mistiku ta’ Kristu preżenti fid-dinja.  Lil Sawlu ta’ Tarsu Ġesù ma qallux: “Għaliex qiegħed tippersegwita lis-segwaċi tiegħi, lid-dixxipli tiegħi, lil dawk li emmnu fija, imma qallu: “Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani?”  (Atti 9, 4).  Kristu jidentifika ruħU totalment ma’ dawk li jemmnu fiH, mal-Knisja, u dak li jsir lill-Knisja jsir lilU għax Hu u l-Knisja huma ħaġa waħda.  U darb’oħra jgħid lill-Appostli: “Min jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jkun jilqa’ lil dak li bagħatni.”  (Mt. 10, 40).  B’dan Hu ried juri lil dawk li lanqas biss kienu għadhom jafu x’inhi “Knisja”, li t-twaħħid tiegħU magħha, l-għaqda tiegħu mal-Knisja kienet tant intimà, tant perfetta, daqs dik ta’ bejnU u l-Missier.

 

Minn din l-għaqda intimà ma’ Kristu, il-Qaddis per eċċelenza, ġejja l-Qdusija li tgħammar fil-Knisja, li hi l-Ispirtu s-Santu, biex inkunu għidna kollox.  U din il-Qdusija hi tagħna wkoll!  Dan hu l-għaġeb!  Għax ma nistgħux noqogħdu nikkunsidraw lill-“Knisja” bħala teorija fl-ajru, oġġett astratt.  Il-Knisja hi aħna. Il-Knisja hi “nies”.  Lanqas ma hi l-Knisja sempliċement il-ġerarkija ta’ Papa, Kardinali, Isqfijiet, Presbiteri biss...  Il-ġerarkija hi parti mill-Knisja imma qegħda hemm għall-qadi tal-Knisja.  Santu Wistin jgħid li hu “Nisrani” qabel ma hu “Isqof”, u bir-raġun. 

 

Il-Knisja hi, kif ġa għidna, kull min jistqarr li hu jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla b’natura divina daqs tal-Missier u tal-Ispirtu li hu tagħhom, u li dan l-Iben Waħdieni libes laħam ta’ bniedem biex ikun jista’ jwettaq il-Misteru tal-Għid biex isalva lil kull min jagħżel li jemmen fiH.  Pawlu jgħid li Kristu ħabbna u ta lilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju jfuħu quddiem Alla.  (Ef. 5, 2). 

 

Iktar kemm infittxu li nimxu ’l quddiem fil-Fidi, u nkomplu nimxu ’l quddiem sal-aħħar nifs ta’ Ħajjitna, iktar nidħlu ’l ġewwa f’din il-Qdusija li hi tiegħU imma ssir bil-mod il-mod tagħna wkoll.  Aħna parti minnU, u l-qdusija tiegħU hija l-Qdusija tagħna, il-merti tiegħu huma l-merti tagħna, l-ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier hija l-ubbidjenza tagħna u r-rebħa tiegħu fuq il-Mewt hija r-rebħa tagħna, tiegħi u tiegħek, biex hekk, bħal Pietru, magħqudin miegħU, inkunu nistgħu nimxu bħalU fuq l-ilmijiet tal-problemi tal-Ħajja.  U finalment, u l-iktar rigal kbir: il-Ħajja li rebaħ hu bil-Qawmien tiegħU hija, ġa minn issa l-Ħajja tagħna, u din il-Ħajja hi eterna, għal dejjem.  Fi Kristu u bi Kristu, ħwejjeġ kbar hemm jistennewna.  Hija din it-Tama li tagħmel li nkunu sinjal għall-pagani li Kristu tassew jagħmel differenza fil-Ħajja tan-nies.

 

L-Appostlu missierna jagħmel tixbiha memorabbli tar-relazzjoni li hemm bejn Kristu u l-Knisja meta jqabbel din ir-relazzjoni ma’ l-għaqda bejn żewġ miżżewġin, iżda ħafna iktar profonda.  “Intom, irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom, kif Kristu ħabb il-Knisja u ta ħajtu għaliha.  U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil tal-ilma u l-kelma u biex iressaqha quddiemu, din il-Knisja, sabiħa, bla tebgħa, bla tikmix, bla għajb, u b’xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd.”  (Ef. 5, 25-27).  Pawlu hawn mhux jitkellem fuq il-Papa u l-Isqof biss, jew fuq il-qaddisin li hemm fin-niċeċ, imma fuqek u fuqi.  Il-ħasil li tana, ta’ trabi, bl-ilma tal-Magħmudija, dan il-ħasil għadu għaddej u jibqa’ għaddej sal-aħħar ta’ Ħajjitna, u mhux jaħsilna biss imma jġeddidna, jagħmilna dejjem aktar żgħażagħ u fuq tagħna, anke jekk il-ġisem jixjieħ biex iqarrabna mal-laqgħa finali u sabiħa tagħna miegħU.

 

Hija mportanti mmens din tal-Qdusija li aħna lkoll għandna, u li rċivejniha għax Qaddis hu Dak li waħħadna miegħU fil-Knisja tiegħU.  Għalhekk in-Nisrani veru qatt ma jiftaħar bit-tjieba tiegħu, għax jekk jiftaħar bil-merti tiegħu jew jimtela’ bihom, mhu Nisrani xejn.  Qatt ma jiġġudika lill-ieħor għax jaf li, minnu nnifsu, mhu aħjar minn ħadd.  Bħal meta konna trabi, aħna ġejna mlibbsa minn Kristu bil-libsa l-bajda tal-Qdusija tiegħU, mhux tagħna.  Imma dan kollu jiddependi minn jekk nemmnuhx jew le.  Il-Fidi tnissel fina Imħabba lejn Alla u gratitudni mmensa lejn Kristu, u tagħtina natura ġdida li kapaċi tgħix dak kollu li jixtieq Hu, mhux għax ikkmandati, imma mill-qalb għax Hu jagħmel minna nies ġodda.

 

Li l-Knisja hi Kattolika jfisser li hija universali, mxerrda mad-dinja kollha, ma tagħraf l-ebda diviżjoni ta’ razez, stati, kontinenti eċċ.  Dawn huma affarijiet tad-dinja.  Iżrael kien jaħseb hekk.  Kien jaħseb li l-Mulej hu biss Alla tal-poplu li ġie magħżul fit-Testment il-Qadim biex minnu jitnissel fiżikament il-Messija.  U billi Iżrael kien jaħseb hekk, baqa’ ma għarafx il-Miġja tal-Messija meta din waslet.  Għalih, il-popli l-oħra kienu “l-klieb”, imniġġsa, mhux dehen li jkunu salvati.  Imma Kristu ġie għal kull maħluq għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-Waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem.  (Ġw. 3, 16).

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

Qari I

Lil ulied il-frustier inwassalhom sal-muntanja mqaddsa tiegħi.

Is 56, 1.6-7

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

Dan jgħid il-Mulej:

Żommu s-sewwa u agħmlu l-ġustizzja,

għax is-salvazzjoni tiegħi għoddha waslet,

u l-ġustizzja tiegħi dalwaqt tfeġġ.

Ulied il-frustier li ntrabtu mal-Mulej biex jaqduh,

u biex iħobbu isem il-Mulej,

u jkunu qaddejja tiegħu,

kull min iħares is-Sibt u ma jiksrux

u jżomm sħiħ fil-patt tiegħi,

lil dawn inwassalhom sal-muntanja mqaddsa tiegħi,

u nferraħhom f’dar it-talb tiegħi.

Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom

ikunu jogħġbuni telgħin minn fuq l-artal tiegħi,

għax dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 66 (67), 2-3.5.6.8

 

R/. (4): Ifaħħruk il-popli kollha, o Alla

 

Iħenn għalina Alla, u jberikna;

idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu!

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek,

fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. R/.

 

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ,

għax trieġi l-popli bis-sewwa,

u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. R/.

 

Ifaħħruk il-popli, o Alla,

ifaħħruk il-popli kollha.

Iberikna Alla, u tibża’ minnu

l-art kollha minn tarf għall-ieħor! R/.

 

Qari II

Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa li ta lil Iżrael.

Rum 11, 13-15.29-32

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

 

Ħuti, issa ngħid lilkom, il-pagani. Sakemm jiena appostlu tal-pagani nibqa’ nagħmel ġieħ lill-ministeru tiegħi, bit-tama li nqajjem l-għira ta’ ġensi u hekk insalva lil xi wħud minnhom. Għax jekk it-tkeċċija tagħhom ġiebet il-ħbiberija tad-dinja ma’ Alla, l-ilqugħ tagħhom mill-ġdid xi jkun ifisser, jekk mhux ħajja mill-imwiet?

 

Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu. Bħalma fl-imgħoddi intom ma kontux tobdu lil Alla, imma issa sibtu l-ħniena tiegħu minħabba d-diżubbidjenza tagħhom; hekk huma wkoll m’humiex jobduh minħabba l-ħniena li sibtu intom mingħandu, ħalli issa huma wkoll isibu l-ħniena.

 

Għax Alla ħalla ’l kulħadd fil-jasar tad-diżubbidjenza, biex jagħmel ħniena ma’ kulħadd.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 4, 23

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ġesù dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom,

ixandar l-Evanġelju tas-Saltna

u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Mara, il-fidi tiegħek kbira.

Mt 15, 21-28

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

 

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!”. Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna”. Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael”.

 

Last Updated ( Saturday, 15 August 2020 )
 
< Prev   Next >