Friday, 27 May 2022
           
Home
IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-KNISJA GHARUSA PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 October 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tmienja u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 porobola_tieg.jpg

 

Kemm drabi, jaħasra, naqgħu f’viżjoni negattiva ta’ min hu Alla u min hi l-Knisja.  Kemm drabi f’ħajjitna, wettaqna obbligi, atti ta’ ubbidjenza kontra qalbna, qisu hemm Xi Ħadd jgħasses fuqna.  Kemm drabi pruvajna nagħmlu biċċa negozju ma’ Alla u allura tqanżaħna biex nogħġbuH u nimpressjonawH, biex, min-naħa tiegħU jagħtina dak li ma nistgħux nakkwistaw aħna.  Kemm drabi ibbisna kontrih meta ma qlajniex dak li stennejna u ħriġna ddiżappuntati biH.  Kemm drabi ma fhimniex lil Alla fl-Istorja tagħna u tad-dinja.  Kemm preġudizzji kontra l-Knisja. 

 

Għal kuntrarju, Alla hu Għarus li jrid jidħol f’rabta eterna ta’ żwieġ miegħi, miegħek, mal-Ġemgħa sħiħa li tagħmel Knisja.  Alla hu dak li l-aktar li jaf jinnamra!  Hu l-iktar għannej sensittiv, romantiku li joħloq għalik, għalija, għall-Knisja l-isbaħ għanja ta’ Mħabba li qatt tlissnet:  “Ejja mil-Libanu, għarusa tiegħi; ejja mil-Libanu ejja!  Se jkollok b’kuruna il-qċaċet tal-muntanji, l-ogħla trufien tal-Ħermon.  Inti graħtli lil qalbi, ja oħti, għarusa tiegħi.  Ejja mil-Libanu, għarusa tiegħi; ejja mil-Libanu ejja!” (Għanja 4, 8w)

Kristu hu l-Maħbub li għażel għaliH tfajla mitluqa, imċerċra, maħmuġa, li waqgħet fi lsien in-nies.  Din hi l-Knisja!  Din hija ruħi, ruħek.  Imma lil din il-Knisja, lili, lilek, l-Għarus irid jiġbidna mil-Libanu, mit-tlellix vojt tad-dinja li tgħaddi, inaddafna, jaħsilna, jlibbisna l-libsa tat-tieġ, imsielet, brazzuletti, iċ-ċurkett tar-rabta.  Fuq kollox irid iġeddidilna żogħżitna għax xjaħna nfittux l-Imħabba ’l hawn u ’l hinn.  Iridna ninsew is-snin li qattajna nirgħu il-qżieqeż.  Hu jħares lejna b’għajnejn misterjużi għax mhux jarana hekk  kif aħna llum, imma qed jara dak li għandu f’moħħU li jagħmel minna.  L-Imħabba tagħlaqlu għajnejh għall-ħmieġ u l-intiena tal-maqjel minn fejn qalagħna, u jikkontempla s-sbuħija tal-Għarusa, sbuħija li rebaħ Hu għaliha bil-Mewt u l-Qawmien tiegħU.

 

Ejjew niċċelebraw l-Imħabba tal-Għarus għall-Għarusa.  Hu jogħxa jitbaxxa, jitbaxxa, jitbaxxa biex jinżel ħdejha.  JogħġbuH l-inħawi moqżieża, maħmuġa, għax hemm ċans akbar li jiltaqa’ ma’ Mħabbtu hemm!  Hu ħalla s-Sema u niżel fix-Xegħol ifittixha lill-ħarufa għażiża tiegħu u meta sabha qalilha:  “Maħbuba tiegħi, qum, ejja, sabiħa tiegħi!  Għax, ara, għaddiet ix-xitwa, spiċċat ix-xita, marret.  Fuq l-art ġa deher il-ward, iż-żmien tal-għana wasal u fuq artna nstema’ leħen il-gamiem!”  (Għanja 2, 10-12).

 

Kont qed naqra dwar Lourdes u għidt: Kos, Alla dejjem l-istess!  Massabielle, fejn dehret il-Madonna, kien post il-qżież.  Hemm kienu jarmu ż-żibel ta’ Lourdes, il-ħmieġ, il-fdal tal-ikel, fuq kollox is-sintina li kien jibqagħlhom mill-isptar... faxex bid-demm u l-materja, partijiet ta’ iġsma maqtugħa u l-bqija!  Dan il-post għażel Hu għall-Verġni Marija biex jagħmel minnu “Ġmiel”, kalamita ta’ tama għall-kotra marida u muġugħa, post qaddis u bieb tas-Sema!”  Wara kollox, l-għar ta’ Betlehem ftit kien aħjar; u l-istess post il-forka fejn kellu jispiċċa.

 

Huwa f’postijiet bħal dawn li l-Imħabba tinagħta.  Imma dawn il-postijiet mhumiex l-aħħar kelma.  Għax l-Għarus jiġbed lill-Għarusa lejn is-sebħ u l-glorja tiegħU.  Isaija jiddiskrivi l-Ikla tat-Tieġ li Alla jħejji għal kull wieħed u waħda minna li ngħidu “Iva!” għall-Imħabba tiegħu.  L-ikel huwa l-Kelma tal-Bxara t-Tajba li biha hu jaqta’ l-ġuħ għall-Imħabba li l-Għarusa kellha.  Qatt iktar mhi se tfittex ħbieb oħra, għax barra l-ikel, issa għandha wkoll l-inbid tal-festa, l-Ispirtu s-Santu.  Qabel kienet mejta, imma issa hi Ħajja, u Ħajja għal dejjem, għax l-Għarus ċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien  igħatti l-verità  (ara Is. 25, 7), u l-verità hi din: il-Mewt hi mirbuħa!  L-Għarus mar jitqabad magħha u hi belegħtu imma Hu kien il-Mewt tagħha għax Hu qam mill-Mewt!  L-Imħabba kienet aqwa mill-għadu u l-Għarusa rat id-dmugħ tat-tbatijiet tagħha ixxuttati għal dejjem mill-Maħbub.  Hi ħajja għal dejjem għax hi maħbuba għal dejjem!

 

Li l-Mewt hi mirbuħa hi l-għajta tal-Kristjaneżmu.  Ir-Ragħaj mar jiġġildilhom l-ilpup għax il-merħla twerwret quddiemhom, il-biża’ pparaliżża lin-nagħaġ li kienu qishom bla saħħa meħudha għall-Mewt.  Imma r-Ragħaj ta ħajtu għalihom.  Huma baqgħu skantati għax rawH ġej lura b’ilbiesu ħomor bħal ta’ dak li jisħaq l-għeneb.  Hu niżel fil-ħawt tal-għeneb, jgħid Isaija band’oħra, u waħdu saħaq lill-għedewwa u għalhekk ilbiesu saru ħomor nar. (Is. 63, 3).  Għalhekk in-ngħaġ jemmnu b’qalbhom kollha fl-Imħabba tar-Ragħaj tagħhom, u b’moħħu mistrieħ, dak li ġarrab dan f’laħmu, fl-Istorja tiegħu, jgħid: Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni.  F’mergħat kollhom ħdura jqegħedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni; hu jrejjaqni.  (S. 23, 1-2).  Hu jaf mill-esperjenza tiegħu li hu maħbub minn Kristu, r-Ragħaj tiegħu u mqar jekk nimxi f’wied mudlam, (u kemm toffrilna widien mudlama l-Ħajja!), ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.  Il-ħatar u l-għasluġ tiegħek (li bihom igerrex lill-għadu), huma jwennsuni.  Għax bl-għasluġ Hu jsawwat lil dak li jobogħdna, imma lilna jmissna bih, bħal donnu jrid jgħidilna: “Jien hawn!  Tibżax!”  Fid-dlam imissna, jfarraġna, iwennisna.

 

Din il-Fidi fil-Mulej li jikkonvinċina li se ngħammru għal dejjem f’dar il-Mulej (S. 23, 6), jiġifieri se ngħixu għal dejjem, iċċekken il-problemi ta’ did-dinja.  Il-problema li qabel dehret muntanja, issa tidher dik li hi: żrara!  San Pawl jiġi jaqa’ u jqum minn jekk hux fqir jew sinjur.  Hu jgħid: “Naf ngħix fil-għaks, u naf ngħix fil-ġid; kollox drajt: ix-xaba’ u l-ġuħ, il-ġid u l-għaks.  Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta’ Dak li jqawwini.  (Fil. 4, 12).  Pawlu jgħaffeġ fuq il-problemi li jiltaqa’ magħhom għax konvint li hu Ħaj għal dejjem, għax Dak li jemmen fiH rebaħ għalih Ħajja li ma tispiċċax, u xejn minn dak li jinqalagħlu fid-dinja ma seta jisraqlu din il-konvinzjoni li kien iġorr ġo sidru.  Din hi l-Fidi!  Rebħa fuq il-Mewt!

 

X’qed jitlob mingħandna l-Għarus?  Xejn!  X’se jeħdilna?  Xejn!  X’nistgħu nagħtuh ħdejn ir-rigal li ma jinxtarax ta’ rebħa fuq il-Mewt, ta’ Ħajja għal dejjem?  Imma tgħid veru?  Din donnha xi teorija meraviljuża, imma tgħid vera?  Inutli li wieħed joqgħod jiddiskuti dwar il-Fidi.  Il-Fidi hi ċertezza li hi don tal-Ispirtu s-Santu.  Min għandu dan id-don u min m’għandux.  Huwa l-Ispirtu s-Santu li jixhed lill-ispirtu tagħna li dan li qed ngħidu hu veru.  Tant, li meta l-Fidi tilħaq il-milja tagħha, in-Nisrani jkun ġa qiegħed fil-Ħajja ta’ dejjem waqt li għadu hawn.  Din il-Ħajja trid tidher fin-nies biex ikunu xhieda għad-dinja li l-Mewt hi gidba ta’ satana li bil-biża’ tagħha jġagħalna nagħmlu r-rieda tiegħu. 

 

Dan hu li xxandar il-Knisja.  Ilha xxandar dan elfejn sena.  Tafu għaliex m’għejjietx?  Għax hi tgħixha din il-Ħajja ta’ Dejjem. Fiha hemm dan l-Ispirtu Qaddis ta’ rebħa fuq il-Mewt.  Mhix ixxandar teorija, imma qegħda tipproklama dak li hi stess tinsab iġġarrab sena wara sena, seklu wara seklu.  Hi tistieden lin-nies biex ikollhom l-istess esperjenza tagħha.  Imma kemm ftit jemmnuha!  Għal bosta hu iktar importanti x-xogħol (flus), il-karriera, il-passatemp, ix-xalar.  Taf min laqa’ l-istedina fil-parabbola tal-Ikla tat-Tieg?  Dawk li l-Ħajja għaddiethom mill-uġigħ, mill-fallimenti, mill-istmerrija.  Dawk li għexu rashom baxxuta għax ma kinux “bravi” bħall-oħrajn.  Dawn huma li se jidħlu għall-Ikla tat-Tieġ tas-Sultan u l-oħrajn jindunaw tard wisq u jsibu l-bieb magħluq f’wiċċhom.

 

Il-Liturġija tal-Qari tal-lum.

 

Qari I

Jagħmel il-Mulej mejda b’ikel fin, u jixxotta d-dmugħ minn fuq kull wiċċ.

Is 25, 6-10a

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

Jagħmel il-Mulej tal-eżerċti

għall-popli kollha fuq din il-muntanja,

mejda b’ikel fin, mejda bi nbejjed ħelwa,

b’laħam imsemmen bil-mudullun, u nbejjed fini.

U jċarrat minn fuq din il-muntanja

il-velu li kien jgħatti wiċċ il-popli kollha,

għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus.

Jeqred il-mewt għal dejjem,

jixxotta Sidi l-Mulej id-dmugħ minn fuq kull wiċċ,

u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha:

għax il-Mulej tkellem.

 

U dakinhar jgħidu: “Dan hu Alla tagħna:

fih ittamajna li jsalvana;

dan hu l-Mulej li fih ittamajna:

nifirħu u nithennew bis-salvazzjoni tiegħu.

Għax id il-Mulej tinżel fuq din il-muntanja”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 22 (23), 1-3a.3b-4.5-6

 

R/. (6cd) Ngħammar f’dar il-Mulej sakemm indum ħaj!

 

Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi,

xejn ma jonqosni;

f’mergħat kollha ħdura jqegħedni.

Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;

hemm hu jrejjaqni. R/.

 

Imexxini fit-triq tas-sewwa

minħabba l-isem tiegħu.

Imqar jekk nimxi f’wied mudlam,

ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.

Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek,

huma jwennsuni. R/.

 

Int tħejji mejda għalija

quddiem l-għedewwa tiegħi.

Biż-żejt tidlikli rasi,

u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/.

 

Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena

il-jiem kollha ta’ ħajti.

U ngħammar f’dar il-Mulej

sakemm indum ħaj! R/.

 

Qari II

Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta’ dak li jqawwini.

Fil 4, 12-14.19-20

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

 

Ħuti, naf ngħix fl-għaks; u naf ngħix fil-ġid; kollox drajt u noqgħod għal kollox: ix-xaba’ u l-ġuħ, il-ġid u l-għaks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta’ dak li jqawwini. Għamiltu sewwa ħafna meta qsamtu miegħi tbatijieti.

 

Jimliekom Alla tiegħi b’kull ġid fil-ħtieġa tagħkom, skond l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesù. Lil dan Alla u Missierna, glorja għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Efes 1, 17-18

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-glorja,

jagħtikom spirtu ta’ għerf

biex tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Sejħu għall-festa lil kull min issibu.

Mt 22, 1-14

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

 

F’dak iż-żmien, lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu Ġesù raġa’ qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom: Is-saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel festa għat-tieġ ta’ ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu.

 

U reġa’ bagħat qaddejja oħra, u qalilhom: “Għidu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta; il-barrin u l-għoġiela msemmna diġa’ maqtula u kollox lest; ejjew għall-festa”. Iżda dawk ma tawx kas; min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna, u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela, u ħarqilhom il-belt tagħhom.

 

Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: “Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta’ min jistedinhom għaliha. Mela morru f’salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu”. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u s-sala mtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ; u qallu: “Ħabib, dan kif dħalt hawn m’intix liebes għall-festa?”. Dak tbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: “Orbtulu riġlejh u idejh u waddbuh ’il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien!”. Għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit il-magħżulin!”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

 


 
< Prev   Next >