Wednesday, 26 January 2022
           
Home arrow Home
L-EWWEL HADD TAL-AVVENT (2020) IN-NISRANI HUWA DAK LI JISHAR PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 November 2020

Din hija il-Liturgija ta' l-ewwel Hadd ta' l-Avvent ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_jipriedka.jpg

 

Il-Knisja tiftaħ is-Sena Liturġika tagħha, sena oħra, Grazzja oħra, b’kelma qawwija ħierġa minn fomm Kristu nnifsu: “U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal kulħadd, ishru!”  (Mk. 13, 37).  Il-Vanġelu li jiftaħ din is-Sena fih ħames versi biss, imma erba’ darbiet itenni Ġesù din il-kelma: “Ishru”.  Aħna niddependu għall-Fidi tagħna minn laqgħa ma’ Ġesù.  Kull Nisrani jaf li l-Fidi, barra t-tagħlim dwar il-Mulej u l-veritajiet li tħaddan il-Knisja, għandha bżonn laqgħa ħajja ma’ Kristu.  Mingħajr din, kollox jibqa xott, mejjet, bla sinjal ta’ xi ħaġa ħajja li tgħammar ġewwa fik.  Fid-dinja tal-lum, fejn l-Aħbar ta’ Ġesù Kristu hija ppersegwitata bil-vjolenza, imma anke bil-pulit, in-Nisrani irid ikollu n-Nar tal-Ispirtu jħeġġeġ ġewwa fih, inkella  jinegħleb u jitkaxkar mill-kotra.  U dan in-Nar jitqabbad b’laqgħa li tissorprendi ma’ Kristu.

 

Kristu huwa Dak li niżel ifittex lill-bniedem.  Huwa jrid jiltaqa’ miegħi u miegħek, u mhux darba biss.  Jekk xi ħadd jistaqsik l-għala tal-Fidi tiegħek, tweġbux b’xi frażi li tgħallimt bl-amment meta kont żgħir; tmarrdux b’qabda teoriji fuq il-ħolqien u fuq in-natura li aħna mdawrin biha, anke jekk dawn ixandru l-Glorja ta’ Alla.  Irrakkontalu l-esperjenza tiegħek ta’ Alla!  Tparlax fuq kemm taf dwar Kristu, imma jekk tafux lil Kristu.  Għandek x’tirrakkonta dwar il-Mulej?  Kull bniedem għandu, imma ħafna, ħafna jibqgħu ma jindunawx li f’dak il-mument X Alla kien għaddej minn quddiemhom u huma ma ndunawx.  S. Wistin, li kien wieħed li jishar ħafna, li dejjem attent għal xi laqgħa ma’ Kristu bħalma kellu fil-ġnien tad-dar fejn kien joqgħod dak in-nhar li kkonverta, darba qal: “Jien nibża’ li jgħaddi Alla minn quddiemi u jien ma nindunax!”

Imma biex tishar trid tkun bniedem li qed tfittex lil Alla, jew aħjar li taf li Alla qed ifittxek.  Dan hu d-Dawl li jsebbaħ il-Ħajja.  Jekk int konvint li Alla hu Sid Ħajtek, int allura taf li xejn ma jseħħ b’kumbinazzjoni, imma kull jum huwa ħajta ġdida fin-nisġa tal-kapolavur enormi tat-tapezzerija li hi l-Istorja tiegħek, il-Ħajja tiegħek.  Kemm hu tal-għaġeb Alla!  Kemm għandna għax inroddulU ħajr li bagħatilna lil Ibnu Ġesù Kristu li miet u qam mill-mewt biex aħna ngħixu għal dejjem!  Jekk qed tħares lejn it-tapezzerija tiegħek minn wara, u ma tista’ tifhem xejn, ma qiegħed tara xejn sabiħ, kollox jidher konfużjni manja u taħwida papali, itlob għal laqgħa ma’ Kristu!  Itlob li Alla jħallik tara xi ftit il-faċċata l-oħra u ħalli s-Sorpriża ta’ Alla taħslek mid-dwejjaq u d-dnub.

 

It-tapezzerija tal-Istorja ta’ Iżrael ukoll toffri konfużjoni ta’ taqlib, gwerrer, dnubiet, straġijiet... infern sħiħ... jekk tħares lejha minn wara.  Imma jekk tittawwal min-naħa l-oħra tara l-meravilja tal-Opra tas-Salvazzjoni li Alla jaħdem fis-skiet għad-dinja kollha.  Tara twelid ta’ tarbija f’għar tal-annimali per eżempju!  Tara ġens li nissel f’ġufu Verġni bla tebgħa li bħall-għollieqa ta’ Mosè ħadnet lil Alla ġo fiha bla ma nħarqet.  Bil-fallimenti kollha tiegħu, Iżrael iwelled lil Alla nniffsu b’risq id-dinja!  Ma kienx fidil, imma f’kull ġenerazzjoni kellu “fdal” li kienu jishru u jgħarrxu għall-Messija, bħal Xmun u Anna.

 

Anke Iżrael jgħaddi minn esperjenzi tas-Skiet ta’ Alla u jokrob: “Erġa’ lura, minħabba l-qaddejja tiegħek, it-tribujiet li huma wirtek.  Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm!”  (Is. 63, 17.19).  Din hija Kelma li toqgħod ħafna tajjeb ma’ dan iż-żmien tal-Avvent li qegħdin nibdew.  Hija l-għajta ħerqana ta’ minn mhux aljenat, ta’ min jaf li l-Ħajja mhix mis-saħħa, lanqas mill-flus, lanqas mis-suċċessi jew mill-kumditajiet.  Din hi l-għajta ta’ min jixtieq ikollu esperjenza ta’ Alla; li bata’ mis-Skiet tiegħU, li flok ma kissirlu l-Fidi aktar imlih bil-għatx u l-ġuħ għal dak kollu li hu ta’ Alla.  Hieni l-bniedem li għandu ġewwa fih l-intuwizzjoni li “il-Kollox” jinsab mhux għand id-dinja imma għand Alla u jista’ jifhem dak li se jgħidilna l-Profeta: “U la widna ma semgħet u la għajn ma rat Alla bħalek, Alla li jħabbrek għal min jitma’ fih.”  (Is. 64, 3).

 

Bniedem li kien jishar il-ħin kollu għall-mogħdija tal-Mulej kien is-Salmista.  Mhux ta’ b’xejn li l-Knisja, li hi l-Ġemgħa ta’ dawk li jishru, għamlet mis-Salmi t-Talba uffiċċjali tagħha.  Is-Salmi kollha huma konkreti mmens, imsawrin minn esperjenzi sħan tal-Ħajja, u allura ta’ Alla.  “O Ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen!”  (S. 80, 2) jgħid fil-qalba tal-għejja tal-istennija, tas-sahra tiegħu.  “Agħti widen, ismagħni, tibqax trux għalija,  tħallix li nħossni waħdi, iltim!”  Għal dan il-bniedem, Alla hu mbiegħed imma fl-istess ħin hu ħafna qrib tiegħu, kważi jista’ jmissu!  “Ħares mis-sema u ara, u żur lil din id-dielja.”  (S. 80, 15).  Il-Knisja għandha għajta li tgħollija lejn l-Għarus tagħha, Kristu Ġesù: “Maranatha!  Ejja!  Ejja, Mulej Ġesù!”.  Ejja waqt li nkunu nibku.  Ejja waqt li nkunu niżfnu bl-inbid tal-festa.  Ejja waqt li jibda ġej il-mard.  Ejja meta l-Mewt tmissna ħelu ħelu bil-mantar tagħha.  Ejja, Maranatha, fl-aħħar Jum! 

 

Dak li n-Nisrani jirċievi mingħand Alla, jidher f’għajnejn l-oħrajn.  Huwa dan li jżomm il-Knisja ħajja, għax f’kull ġenerazzjoni hi tati sinjali ta’ mħabba, ta’ għaqda, ta’ maħfra li d-dinja ma tarahom imkien iktar.  Dawn huma s-sinjali li jiġbdu nies ta’ rieda tajba lejn il-Ġemgħa Mqaddsa.  Dawn il-kwalitajiet jirċevihom min jishar għall-Ispirtu ta’ Kristu rebbieħ fuq il-Mewt.  F’Korintu kien hemm Ġemgħa bħal din.  Ma kinux perfetti, imma Kristu kien jgħammar fihom u kienu jwettqu l-Opri li kien iwettaq Hu.  Pawlu jgħidilhom: M’intom neqsin minn ebda don, intom u tistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu.  (1 Kor. 1, 7).  Għax min hu mimli bi Kristu ma jibżax mill-Mewt imma issa qed jistenna li jinfetaħ il-Bieb biex jidħol quddiem il-Mulej li ġej biex iħaddnu miegħU; u dan ikun is-sliem.  Xi Grazzja l-Fidi!

 

Żmien l-Avvent hu żmien liturġiku ħafna sabiħ.  Ilkoll nittamaw fil-Ferħ, f’li nkunu ħbieb ma’ kulħadd, f’li nagħtu u nirċievu, f’li nindmu tassew minn dnubietna.  Huwa għalhekk li l-Avvent dejjem jippreżentalna lil Ġwanni l-Għammiedi, il-leħen jgħajjat fid-deżert biex dan l-istess deżert isir ġnien imsoqqi tajjeb bin-nixxiegħat tal-Grazzja, tar-rigali b’xejn ta’ Alla, nixxiegħat li jfawru fil-qalb ta’ min iħobb lill-Mulej.  Ejjew naħtfu ċ-ċans ta’ xi rigal nieżel mis-sema għalina.  “Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt.”  (Mk. 13, 33).  Min jorqod ma jafx x’qed jiġri madwaru.  Jgħaddi Alla biex jagħtik li tara t-tapezzerija ta’ Ħajtek mill-faċċata, u int tibqa’ stordut bil-passatemp li ma jsalvakx, bil-flus li ma jsalvawkx, bis-suċċessi li ma jsalvawkx, bl-affetti, bid-dnubiet, bil-vizzji, bl-allat foloz li ma jsalvawkx.  Kun minn dawk li Hu se jismagħhom jgħidulu: “Maranatha!  Ejja, Mulej Ġesù!” 

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

Qari I

Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel!

Is 63, 16b-17.19b; 64, 2-7

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

 

Int, Mulej, missierna,

ismek il-Feddej tagħna minn dejjem.

Għaliex, Mulej, iġġegħelna nwarrbu minn triqatek,

u twebbsilna qalbna biex ma nibżgħux minnek?

Erġa’ lura minħabba l-qaddejja tiegħek,

it-tribujiet li huma wirtek.

 

Mhux li kont iċċarrat is-smewwiet u tinżel minn hemm!

U jitheżżu l-muntanji quddiemek

meta int tagħmel għeġubijiet li ma konniex nistennew,

u sa mill-qedem qatt ma smajna bihom!

Widna qatt ma semgħet,

għajn qatt ma rat Alla bħalek,

Alla li jħabrek għal min jittama fih.

 

Int tilqa’ lil min jagħmel is-sewwa bil-ferħ,

lil dawk li jiftakru fi triqatek.

Ara! Int kont mgħaddab għalina, u aħna dnibna.

Domna fi dnubna, u kontrik qomna għal ħafna żmien.

Tniġġisna lkoll kemm aħna,

bħal ċarruta maħmuġa l-aħjar għemejjel tagħna;

bħal werqa lkoll dbilna

u ħżunijietna bħal riħ ġarrewna.

 

Ħadd ma hawn li jsejjaħ ismek,

li jitħarrek biex iżomm miegħek.

Għax int ħbejt wiċċek minna, u rħejtna f’idejn ħżunijietna.

Madankollu, Mulej, int missierna;

aħna t-tafal, u inti l-fuħħari;

aħna lkoll għemil idejk.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsorjali

Salm 79 (80), 2aċ.3b.15-16.18-19

 

R/. (4): Reġġagħna għal li konna, Alla tal-eżerċti;

itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi

 

O Ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen,

Int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi:

Qajjem il-qawwa tiegħek,

u ejja ħa ssalvana. R/.

 

Erġa’ ejja, Alla tal-eżerċti;

ħares mis-sema, u ara,

u żur ’il din id-dielja.

Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek,

ir-rimja li int kabbart għalik. R/.

 

Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta’ lemintek,

fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik.

Aħna ma nitbegħdux minnek;

roddilna l-ħajja, u aħna nsejħu ismek. R/.

 

Qari II

Nistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu.

1 Kor 1, 3-9

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

 

Ħuti: Grazzja u sliem mingħand Alla Missierna u l-Mulej Ġesù Kristu!

 

Jiena niżżi ħajr dejjem lil Alla tiegħi minħabba fikom għall-grazzja li Alla takom, lilkom fi Kristu Ġesù; fih intom stagħnejtu f’kollox, f’kull kelma, f’kull għerf daqs kemm ix-xhieda ta’ Kristu kienet imwettqa fikom.

 

Għalhekk m’intom nieqsa minn ebda don, intom u tistennew id-dehra ta’ Sidna Ġesù Kristu. Huwa hu li jwettaqkom sal-aħħar biex tkunu bla ħtija fil-jum ta’ Sidna Ġesù Kristu. Alla jżomm kelmtu, minnu kontu msejħin biex tidħlu fix-xirka ta’ Ibnu Sidna Ġesù Kristu.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Salm 84 (85), 8

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,

u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Ishru għax ma tafux meta jerġa’ jiġi sid id-dar.

Mk 13, 33-37

 

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f’idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, u lil tal-bieb jordnalu biex jibqa’ jishar.

 

Mela ishru, għax ma tafux meta jiġi Sid id-dar, jekk hux filgħaxija, jew f’nofsillejl, jew xħin jidden is-serduk, jew inkella mas-sebħ, li ma jmurx jiġi għal għarrieda u jsibkom reqdin.

 

U dak li qiegħed ngħid lilkom, qiegħed ngħidu għal kulħadd: ishru!”.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek Kristu

 
< Prev   Next >