Wednesday, 29 June 2022
           
Home
IT-TIELET HADD MATUL IS-SENA (2021) HAJJA PREKARJA: MA NAFUX XSE JIGRI PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Sunday, 24 January 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tielet Hadd matul is-sena ( 2021 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

unnamed.jpg

 

Ninsabu ngħixu fi żmien li jista’ jkun ħafna iktar diffiċli milli s’issa qegħdin naħsbu.  Din il-pandemija, iktar kemm jgħaddi ż-żmien, qed iġġagħalna naħsbu kemm kollox hu prekarju, u kemm dak li konna nemmnu li hu ċert u sod, issa ma nafux x’se jsir minnu.  Il-kultura li bnejna fl-aħħar għexieren ta’ snin, kultura li tpoġġi lill-bniedem fuq il-pedestal ta’ Alla, ħadet skossjatura tal-għaġeb.  Minn xejn ma nistgħu inkunu ċerti ħlief minn Alla, imma din iċ-ċertezza dwar Alla tiddependi għal kollox mill-Fidi

 

F’dawn l-aħħar żminijiet poġġejna l-Fidi tagħna fuq il-kapaċitajiet tal-bniedem li bl-għerf tiegħu u bil-progress hu kapaċi jsolvi l-problemi kollha.  Tant għamel progress il-bniedem, u dan bil-barka ta’ Alla li hu Sid l-Istorja u Sid il-progress, li moħħ il-bniedem inqaleb.  Dak li qabel kien ifittex mingħand Alla beda jfittxu mingħand il-bniedem fil-qasam tat-teknoloġija, tal-mediċina, tax-xjenzi kollha bħall-psikoloġija, ngħidu aħna.  Il-bniedem ivvinta ħwejjeġ tal-għaġeb li għamlet l-eżistenza fuq din l-art ferm aktar komda.  Hu veru li l-bniedem sar jaħdem bħal kelb u ġie magħmul ilsir tal-ekonomija, qisu skurfina f’magna enormi dejjem sejra, dejjem għaddejja tipproduċi, għax issa sirna nies ta’ uża u armi.  L-affarijiet li nixtru huma għal ftit żmien għax importanti li jkun hemm dejjem domanda għal prodotti dejjem iktar ġodda bi stili isbaħ biex hekk il-“Magna” tkompli għaddejja.

Ħadd ma għadu jagħti kas ta’ xejn ħlief għal dan.  Aħdem, aqla, onfoq.  Il-banek u l-ħwienet ilellxu saru t-tempji, il-knejjes tal-lum, b’dawk li jaħdmu fihom lebsin pulit qishom il-qassisin moderni f’liturġija ġdida ta’ qima lil alla “Bagħal”.  (L-isem “Bagħal” ifisser “Sid” fil-lingwi semitiċi).  F’daqqa waħda qed nitilfu l-kunfidenza.  L-ekonomiji tad-dinja kollha niżlu għarkupptejhom quddiem il-virus u l-pajjiżi li kellhom l-għana maħżun nefquh fis-sussidji lill-kumpaniji biex ma jerġax ikollna l-ġuħ li l-Amerika u d-dinja raw fid-dippressjoni tas-snin tletin.  Kelli nannu li mill-Amerika ġab miegħu ritratt b’daqna sa fuq sidru.  Ħadd ma kien iqaxxarha għax li tixtri xafra tal-leħja kien ħela. 

 

Anke l-mediċina hi mifxula.  Ivvintaw il-vaċċin u ma nafux jekk jaħdimx jew le, jew kemm-il darba trid tieħdu, jew x’”side-effects” għandu.  L-istess reliġjon mhix ċerta jekk dawk li telqu milli jiġu lejn il-knisja minħabba l-periklu humiex se jiġu lura, meta, jekk Alla  jrid, jgħaddi kollox.  Żabra manja għal kulħadd anke għall-istess Knisja.  Fil-qari tal-lum Pawlu jgħid: “Dan ngħidilkom ħuti: iż-żmien qsar... u s-sura ta’ din id-dinja għad tgħaddi!”  (1 Kor. 7, 29w).  Min jista’ jmeriħ dan?  Jekk xejn qed insiru xi ftit umli u n-numri li kuljum joħorġu fuq il-meżżi tax-xandir huma bħat-tokki tal-qanpiena l-kbira tistieden lin-nies għall-konverżjoni.

 

Imma l-konverżjoni mhix tant faċli.  Il-bniedem qed jiskopri kemm nesa’ lil Alla fi żmien il-ġid.  Personalment nistagħġeb kif Ninwe kkonvertiet f’daqqa meta Ġona xandar “Randan” ta’ erbgħin jum qabel il-qerda.  (Ara l-Ewwel Qari).  Jekk jitfaċċa xi Ġona llum jgħadduh b’miġnun, u jitfgħuh il-ħabs għax qed jallarma lin-nies.  Flok Ġona deher dudu li tawh ismijiet li ħadd ma jaf x’inhuma ħlief l-ispeċjalisti tal-laboratorji.

 

Fejn jidħol Alla f’dan kollu?  Jidħol ħafna, għalkemm bosta ma jifhmux l-indħil tiegħU.  Jew Alla hu Sid l-Istorja jew mhu Alla xejn!  M’hemmx fejn iddur...  Fittixna l-Ħajja fuq din l-art u Alla qed jgħidlna li fuq din l-art kollox qiegħed imut, kollox f’ġirja lejn it-taħsir, il-mard u l-Mewt.  “Min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt?”  (Rum. 7, 24).  Din hi l-għajta tal-bniedem li għandu għajnejh miftuħin.  Min “jara” jaf li  jinsab f’merħla għaddejja tiġri ppanikkjata lejn is-sies.  Min se jżommilna l-break?

 

Ħafna jippreferu ma jaħsbux u allura f’din il-kriżi hu mportanti li nżommu n-nies mehdija bit-television, bil-football, bil-ġugarelli tas-“social media” u l-bqija.  Importanti li taljena ruħek għax tiġġennen.  Jiġġennen min m’għandux Fidi f’Dak li rebaħ il-Mewt.  Hu tajjeb li tieħu l-prekawzjonijiet kollha, imma ftakar li Missierek hu Sid l-Istorja tiegħek u lilek iħobbok ħafna ħafna.  Kulma jiġri hu għall-ġid tal-bniedem.  Kulma jiġri hu Misteru dejjem ġdid tal-Għid... dlam li jieħu lejn id-Dawl, dnub li jieħu lejn il-Maħfra, lejl li jieħu lejn iż-żerniq, luttu lejn il-festa, għatx lejn l-ilma tal-Ħajja vera.

 

Imma għad baqa’ għatx fil-bniedem għal Alla wara kollox?  Tgħid drajna mingħajrU?  Tgħid drajna npoġġuH fin-niċċa ċkejkna tiegħU tal-quddiesa tal-Ħadd u ’l barra minn hemm huwa “Bagħal” li jikkmanda kollox?  Tgħid hu tard wisq?  Tgħid tgħodd għalina l-profezija li tgħid: “Ara, għad jiġi żmien, oraklu ta’ Sidi l-Mulej, meta nibgħat il-ġuħ fuq l-art; mhux il-ġuħ tal-ħobż, lanqas l-għatx għall-ilma, iżda għas-smigħ tal-kelma tal-Mulej.  Jibdew iduru minn baħar għal ieħor, u jiġġerrew mit-Tramuntana għal-Lvant, ifittxu l-kelma tal-Mulej, u ma jisibuhiex.”  (Għam.  8, 11-12).

 

Dan hu żmien ta’ konverżjoni.  Għax għandi nilgħab b’Ħajti jien, meta hu ċar li kollox qisu lotterija u malajr jitla’ n-numru tiegħi u jiġru bija ’l hemm?

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
L-indiema tan-nies ta’ Ninwè.
Ġona 3:1-5,10

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġona

Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: “Qum, mur f’Ninwè, il-belt il-kbira, u xandrilha li ngħidlek jien”. U Ġona qam u mar f’Ninwè kif qallu l-Mulej.

Issa Ninwè kienet belt kbira għall-aħħar, trid tlitt ijiem biex timxiha. Ġona, kif daħal il-belt, beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: “Erbgħin jum ieħor, u Ninwè ssir ħerba!”.

In-nies ta’ Ninwè emmnu f’Alla, nedew sawma u libsu l-ixkejjer, mill-kbir saż-żgħir.

U Alla ra x’għamlu, kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla raġa’ bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom, u ma għamlux.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 24(25):4bċ-5ab,6-7bċ,8-9

R/. (4a): Triqatek, Mulej, għarrafni.

Triqatek, Mulej, għarrafni,
il-mogħdijiet tiegħek għallimni.
Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,
għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. R/.

Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek,
għax huma minn dejjem, Mulej.
Inti tajjeb, Mulej;
ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. R/.

Tajjeb u sewwa l-Mulej;
għalhekk juri triqtu lill-ħatja.
Imexxi l-imsejkna fis-sewwa,
jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. R/.

QARI II
Is-sura ta’ din id-dinja għad tgħaddi.
1 Kor 7:29-31

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Dan ngħidilkom, ħuti: iż-żmien qsar. Ħa jkunu, mela, dawk li għandhom mara, bħallikieku ma għandhomx; dawk li jibku, bħallikieku ma jibkux; dawk li jifirħu, bħallikieku ma jifirħux; dawk li jixtru, bħallikieku ma għandhom xejn; dawk li jgawdu d-dinja, bħallikieku ma jgawduhiex; għax is-sura ta’ din id-dinja għad tgħaddi!

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mk 1:15

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet;
indmu u emmnu fl-Evanġelju.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Indmu u emmnu fl-Evanġelju.
Mk 1:14-20

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju”.

Waqt li kien għaddej ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmun u ’l ħuh Indrì qegħdin ikalaw ix-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U Ġesù qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin”. U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

Wara li mexa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta’ Żebedew u lil ħuh Ġwanni fid-dgħajsa qegħdin isewwu x-xbiek, u minnufih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti, u marru warajh.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Tifħir lilek, Kristu.

 
< Prev   Next >