Wednesday, 29 June 2022
           
Home
L-ERBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2021) NIKKONVERTU = NINHALQU MILL-GDID PDF Print E-mail
Written by Frans Galea   
Saturday, 03 July 2021

Din hija il-Liturgija ta ' l-Erbatax il-Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

r205-eva-d-jesus-prega-na-sinagoga.jpg

 

Il-bniedem huwa, minnu nnifsu, rasu iebsa; isibha diffiċli biex jammetti li m’għandux raġun u jibża’ li jitlef ġieħu u s-sigurtà tiegħu.  Dan ġej mis-suppervja li titwieled magħna u tmut kwarta wara li mmutu aħna, xi ħadd qal.  Is-suppervja ġġagħalna nbatu mmens għax tniggiżna u timbuttana biex nisfurzaw ħalli nidhru “sbieħ” u nħallu dejjem impressjoni tajba.  Hi madmad tqil, jasar li donnu m’hemmx ħelsien minnu. Qajla ssib min tassew jemmen dak li darba qal Kristu: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.  Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom.  Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif.”  (Mt. 11, 28-30).  Mhux hekk il-madmad tas-suppervja u l-kburija; mhux hekk.

 

Dawn il-kundizzjonamenti waqgħu fuq il-bniedem għax inqata’ mill-għajn tal-Ħajja ta’ Dejjem li hi Alla.  Il-bniedem jieħu n-nifs u jeżisti imma m’għandux “il-Ħajja” tassew fih.  Ħafna drabi rridu nagħmlu t-tajjeb imma nsibu ruħna nagħmlu l-ħażin għax hemm il-biża’ tal-Mewt jiġri fil-vini tagħna u allura meta nkun mhedda, nintilfu.  Infittxu “l-Ħajja” billi nivvintaw l-idoli, nagħmlu idoli minn kollox, imma “l-Ħajja” tgħammar biss għand Alla u f’dawk li huma l-ħbieb tiegħU. 

 

 

 

Il-psikoloġija tgħid li minn kull għaxar darbiet li nkunu inkwetati, disgħa darbiet minnhom ikunu nkwiet fieragħ, biża’ giddieb, invenzjoni tal-moħħ li hu marid.  Imma ġol-bniedem teżisti n-nostalġija ta’ Alla!  Dan hu rigal kbir.  Ħafna jgħidu li ma jappartjenu għall-ebda reliġjon, iżda jsostnu li jemmnu f’Alla.  Din hija n-nostalġija għal dak li hu sewwa, għar-rebħa fuq il-Mewt, għal Ħajja li tkun Ħajja tassew, għall-eternità!  Ħadd ma jsemmi l-eternità, imma kulħadd jixxennaq għaliha.  Nostalġija ta’ Alla!  Mhux kollox hu mitluf fil-bniedem.  Hemm “spark”, xintilla fil-profond tagħna li d-dlam ma rnexxilux jitfi.

 

Kontra din in-nostalġija hemm l-ebbusija tar-ras tissielet u tbeżża’ lill-bniedem li Alla se jeħodlu, mhux se jagħtih.  Tant hi kbira din l-ebbusija tar-ras li l-Vanġeli jużaw termini ħorox biex jiddiskrivuha.  “U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-għemil tagħhom kien ħażin.”  (Ġw. 3, 19).  Ġesù jgħid li l-ġudizzju se jkun dwar jekk qalb il-bniedem baqgħetx iebsa jew inkella rtabet għalih.  Minn dan jiddependi kollox. 

 

Lil Eżekjel, fil-Qari tal-lum, il-Mulej jibagħtu għand il-poplu ta’ Iżrael anke jekk kien jaf minn qabel li qalb il-poplu kienet twebbset tant li l-ebda profeta ma seta’ jrattabha.  “O bniedem, qiegħed nibagħtek għand ulied Iżrael, ġens ta’ nies rashom iebsa li rvellaw kontra tiegħi; dinbu kontra tiegħi, huma u missirijiethom, sal-lum stess.  Huma nies wiċċhom sfieq u qalbhom iebsa.”  (Eżek. 2, 2-4). 

 

F’dan kollu, fejn ninsabu aħna?  Hieni l-bniedem li jaf lilu nnifsu u mhux ingannat bl-apparenzi reliġjużi “ta’ barra”.  Għandna ħafna użanzi, kulturi, folklor, festi, tradizzjonijiet, li jogħġbuna u aħna dilettanti mmens tagħhom, imma mhux dawn jagħmluna Nsara.  Ilkoll, iva lkoll għandna bżonn konverżjoni.  Din hi l-għajta tal-Kelma fl-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd.  Il-Kelma dejjem tiġi u ssemmagħlna l-istedina: “Ikkonverti llum!”  Jekk int sinċier, int tgħid: “Tassew li għandi bżonn nikkonverti!”  Il-Konverżjoni mhix xi ħaġa li tbezza’.  Hi rigal enormi tal-Ispirtu s-Santu!  Tirrispondi għan-nostalġija ta’ Alla li int u jien għandna midfuna fina nfusna. 

 

Induru bis-serjetà lejn Dak li hu l-għajn tal-“Ħajja” vera, tas-sens tal-eżistenza u tal-Istorja tagħna.  Induru lejH u ngħidulu minn qalbna dik l-imbierka Kelma qasira imma tremenda li bidlet ix-xorti tal-umanità: “IVA!”  “Iva, Mulej, agħmel int għax issa xbajt interraq f’toroq li fihom ħlejt ħajti!”

 

Il-Konverżjoni mhix xogħol tagħna għax hija ħolqien ġdid!  Alla jaħlaqna mill-ġdid!  Għax il-Konverżjoni mhix li wieħed iraqqa’ fejn hemm imqatta’ u jfarfar fejn hemm it-trab. Le!  Alla ma jaħdimx hekk.  Bniedem Ġdid!  Twelid Ġdid!  Dan hu l-mod kif jaħdem Alla.  Kikkra ġdida, mhux kikkra msewwija li tidher li hi mxaqqa.  Dan hu mwiegħed lilna minn Alla fil-Magħmudija.  Hemm min dan il-proċess divin ta’ Ħolqien Ġdid ma jridux!  Ma jridux li Alla jindaħlilhom f’ħajjithom.  Ma jafux li Alla jrid jagħtihom rebħa fuq il-mewt.  Jaħsbu ħażin fiH.  Imma hemm dawk  li jiskopru fihom infushom dik l-imbuttatura biex jintelqu f’idejn Kristu u jħalluh jaħdimhom, isawwarhom, jagħġinhom mill-ġdid fi proċess bil-mod il-mod u kollu sensittività u mogħdrija.  Hu jgħid: “Dawk kollha li jagħtini l-Missier jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx ’il barra.  Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja.”  (Ġw. 8, 37.44). 

 

J’Alla nkunu fost dawk li huma miġbuda mill-Missier biex ikollhom laqgħa ħajja ma’ Ġesù li rebaħ il-Mewt għalina. J’Alla l-Istorja tagħna għamlitna umli!  Aħjar fallejna, għax dawk li huma mkabbrin b’li għamlu ma jfittxux il-Ħajja fi Kristu u huma għonja biss b’affarijiet li jintemmu.  Kemm hu ħelu s-Salm tal-lum!  Ara kif jitkellem l-umli: “Lejk nerfa’ għajnejja.  Ara bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom, hekk għajnejja.  Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha, hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna, sa ma jħenn minna.”  (S.122, 1w). 

 

U San Pawl kien jaf xi ħaġa dwar is-suppervja u l-umiltà!  Il-laqgħa ma’ Kristu niżżlitu mill-għoli tas-suppervja reliġjuża, vjolenti tiegħu u ċekknitu bl-għarfien ta’ kemm kien żbaljat dwar Alla li dwaru kien jaħseb li jaf ħafna.  U tpoġġietlu niggieża li ma nafux x’inhi.  Difett, dgħufija li xtaq jeħels minnha, imma Alla ma laqax talbu.  Għax hu mportanti li jkollna d-difetti.  Id-dgħufija hi mbierka!  Anke falliment hu mbierek!  Kull ħaġa  li ċċekkinna, tagħmilna iktar umani, iktar “sbieħ” f’għajnejn Alla u f’għajnejn in-nies ukoll.

 

Mhux bħan-nies ta’ Nazaret.  Nies ta’ raħal minsi li fosthom ixxettlet id-dielja tal-inbid tal-festa u huma mank biss indunaw.  Aħna mhux bħalhom konna nagħmlu tgħid...  “X’jista’ jgħidli dak?  Jien nafu lil dak...”  U hemmhekk ma seta’ jagħmel ebda miraklu.  (Mk. 6, 6).  Dan hu li tagħmel is-suppervja: tagħmi lil dak li jkun.

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
Nies ta’ ras iebsa huma: ħa jkunu jafu li hemm profeta ġo nofshom.
Eżek 2:2-5

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

F’dak iż-żmien, daħal fija l-ispirtu u waqqafni fuq riġlejja; u smajt x’kien qiegħed jgħidli. Qalli: “O bniedem, qiegħed nibagħtek għand ulied Iżrael, ġens ta’ nies rashom iebsa, li rvellaw kontra tiegħi; dinbu kontra tiegħi, huma u missirijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom iebsa. Se nibagħtek għandhom, biex tgħidilhom: ‘Dan jgħid Sidi l-Mulej’. Jisimgħu u ma jisimgħux – nies ta’ ras iebsa huma – ħa jkunu jafu li hemm profeta f’nofshom”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 122(123):1-2a,2bċd,3-4

R/. (2ċd): Għajnejna lejn il-Mulej, sa ma jkollu ħniena minna.

Lejk nerfa’ għajnejja,
int li tgħammar fis-smewwiet.
Ara, bħal għajnejn il-qaddejja
lejn id sidhom; hekk għajnejna lejn il-Mulej. R/.

Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidtha;
hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna,
sa ma jkollu ħniena minna. R/.

Ħenn għalina, Mulej, ħenn għalina,
għax mitmugħa sax-xaba’ bit-tagħjir.
Imxebbgħa għall-aħħar ruħna
biż-żebliħ tal-għonja, bit-tagħjir tal-kburin. R/.

QARI II
Niftaħar b’dak li hu dgħajjef fija, biex tistrieħ fuqi l-qawwa ta’ Kristu.
2 Kor 12:7-10

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, biex ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqegħditli xewka f’ġismi, messaġġiera tax-Xitan, biex toqgħod tniggiżni ħalli ma nintefaħx.

Fuq hekk tliet darbiet tlabt il-Mulej biex hi titbiegħed minni. Iżda hu weġibni: “Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi; għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef”.

Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debbulizzi tiegħi biex il-qawwa ta’ Kristu tgħammar fija. Mela bil-qalb kollha nitgħaxxaq bid-debbulizzi tiegħi, bit-tagħjir, bl-għaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu; għax meta nkun dgħajjef, inkun qawwi.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 4:18

Hallelujah. R/. Hallelujah.
L-Ispirtu tal-Mulej fuqi,
bagħatni nwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu.
Mk 6:1-6

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien Ġesù mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-Sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga, u l-ħafna li semgħuh bdew jistagħġbu u jgħidu: “Mnejn kisbu dan kollu? U x’inhu dan l-għerf li ngħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-għeġubijiet kbar b’idejh? Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u Xmun? U ħutu l-bniet mhumiex hawn magħna?”. U huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih.

Qalilhom Ġesù: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u fost qrabatu u f’daru stess”. U hemmhekk ma sata’ jagħmel ebda miraklu, ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom. U mar idur l-irħula ta’ dawk l-inħawi jgħallem.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/.
Tifħir lilek, Kristu.

Last Updated ( Saturday, 03 July 2021 )
 
< Prev   Next >