Monday, 08 August 2022
           
Home
Omelija ta' Mons Isqof Mario Grech/Niggieldu l-faqar PDF Print E-mail
Written by Mary Xerri   
Thursday, 08 April 2010
Niggieldu l-faqar Omelija ta l-Isqof Mario Grech fil-festa tad-Duluri li saret fir-Rabat Ghawdex, il-Gimgha, 26 ta Marzu 2010.  

“Fix-xbieha ta Marija Addolorata b’binha fuq riglejja, nilmah lil Kristu li ftaqar u sar bniedem bhalna f’kollox minbarra fid-dnub; nilmah il-mara li tant ftaqret li tat lil iben il-wahdieni taghha biex jurina mhabbtu fuq is-salib; imma nosserva ukoll li Marija garbet dan id-dulur minhabba l-azzjoni vjolenti li wetqet is-socjeta fqira ta dak iz-zmien!

Ghax minbarra l-komponent materjali u finanzjarju, l-faqar jinkludi ukoll elementi relazzjonali, etici u spiritwali. Huwa tajjeb li bhalissa fis-socjeta taghna ghaddejja diskussjoni dwar il-faqar materjali; imma ma rridux ninsew aspetti ohra tal-faqar li huma daqshekk iehor gravi!  Socjeta affluwenti tista tkun fqira! Ghax meta l-gid materjali ma jitqiex bhala mezz biex il-bniedem jista jghix, imma jitqies bhala skop fih innifsu, l-istess gid materjali isir kawza ta faqar! Jekk  il-benessere jiehu post il-hajja, fis-sens li nghixu biex ingedsu l-gid u mhux jkollna l-gid biex nghixu, l-istess gid jitlef in-natura tieghu u jsir xi haga perversa.  L-uzu hazin tal-gid u l-konsumizmu jaf jiftah f’hajja fqira f’dak li jirrigwarda t-tifsira u l-ideali gholja tal-hajja umana! Infatti hemm ir-riskju li min hu halqu fix-xghir, jitraskura l-htiegijiet ta l-ohrajn. Min ghandu, facli jhossu sid ta kulhadd u ta kollox, anke tal-holqien tant li kapaci jaghmel hsara ambjentali li ma titrangax! Ghalhekk jekk in-nuqqas ta zvillup inissel il-faqar, hekk ukoll is-“superzvillup” li sehh f’pajjizna jista jkollu konsegwenzi negattivi: ghax jekk ma noqghodux attenti jista jikkaguna sottozvillup morali u dan jista jkun kawza ta hafna tbatija.  

Fostna ghandna faqar tal-qalb. Jekk hafna bwiet huma mimlija, hafna qlub nixfu u ftaqru! Sirna nibzghu nhobbu ghax l-imhabba vera tiswa prezz gholi. Dan narawh fil-familji fejn minhabba l-faqar tal-qalb jidghajfu r-relazzjonijiet bejn il-mizzewgin kif ukoll ir-relazzjonijiet bejn l-ulied u l-genituri. Qalb fqira mhix kapaci tiehu l-impenn li ddur lil marid, anzjan jew moribond; anzi tasal biex temargina lil haddiehor minhabba twemmin, kulur jew orjentament sesswali! Il-faqar affettiv jirrendi lil bniedem iebes biex jahfer.

 Minkejja li nfirex it-taghlim ghandna maghna ukoll faqar kulturali. Kif ghidna fl-Ittra Pasotrali tar-Randan, jidher li għalkemm il-bniedem illum sar jaf jaqra, donnu għandu diffikultà biex jaqra l-istorja ta’ ħajtu u tal-ġens tiegħu; għalkemm il-bniedem kapaċi jgħodd in-numri, donnu qed jinfixel x’ħin jiġi biex jagħmel is-somom tal-ħajja tiegħu. Mogħni bl-għerf tax-xjenzi u t-teknoloġija, il-bniedem wasal biex isib tarf ta’ ħafna kobob imħabbla, imma fl-istess ħin il-kobba ta’ ħajtu aktar qed iħabbilha! L-irjieh ta kultura lajcista u materjalista li qed jonfhu fostna, holqulna dubji serji dwar min hu tassew l-bniedem. Jekk mhux f’konfront m’Alla, il-bniedem ma jistax jifhem lilu nnifsu. Dilemma antroplogika bhal din, tiggenera il-faqar! Filwaqt li x-xjenzi ghamlu passi ta gigant ‘l quddiem, qed insoffru min “faqar xjentifiku” ghax ghandna xjenzi minghajr lgiem etiku. Meta x-xjenza tkun bla ruh, allura ssir perikoluza ghax daqskemm tista tkun ta servizz ghal bniedem, daqshekk iehor tista tinqeda bil-bniedem. Ghandu jhassibna l-fatt li fis-sena 2008 fl-Ewropa kien sterminju ta tlett miljun tarbija fil-guf. Hija din ic-civilita li qed johloq l-izvillup fl-Ewropa? Imbaghad jezisti faqar spiritwali. Illum mohh il-bniedem tant sar jahseb f’dak li huwa materjali, li tilef l-abilita li jikkontempla lil Alla. Il-gid materjali tant holoq aljenazzjonijiet, li mbaghad il-bniedem ghazel li jwarrab l-oghla gid: lil Alla nnifsu! Jekk il-bniedem jelemina lil Alla minn hajtu, hemm aktar riskju li huwa jsir lupu li jahtaf lil hutu l-bnedmin. Wiehed mill-konsegwenzi tal-faqar spiritwali huwa li l-bniedem jitlef is-sens tad-dnub. Huwa minnu li fejn hemm il-faqar materjali hemm probabilita li jkun hemm faqar morali; imma huwa minnu ukoll li fejn kotor il-gid materjali, faqqas is-sottozvillup morali! Ikun xieraq li f’din is-sena Ewropeja ddedikata biex jinqered il-faqar u l-eskluzzjoni socjali, isir sforz individwali u kollettiv biex nippruvaw nghelbu l-faqar fis-sens wiesa tal-kelma. Biex id-devozzjoni lejn Marija Addolorata tkun awtentika u mhux wahda sentimentali u kulturali, ma nistghux ma nissiehbux f’dan il-kampanja ghax altrimenti l-faqar jibqa johloq tbatija u duluri godda. _____________________________________ 

 

Last Updated ( Thursday, 08 April 2010 )
 
< Prev   Next >