Monday, 08 August 2022
           
Home
Zakkarija Missier il-Battista PDF Print E-mail
Written by Johnny Azzopardi   
Tuesday, 27 January 2009

Bil-persuna ta’ Zakkarija nkunu nghalqu l-bieb ghat-Testment il-Qadim u nbexxquh ghal zmien it-testment il-Gdid.  Nafu fi zgur tlitt dettalji l-iktar importanti daqskemm jgholluh lil dan il-personagg.  L-ewwel li huwa kien qassis, it-tieni li kien mizzewweg ma’ Elizabetta u t-tielet li kien missier Gwanni il-Battista.  Il-kelma ta’ Zakkarija tfisser il-Mulej ftakar, u ismu qieghed imnizzel ghal disa darbiet.  Interessanti kif l-istorja ta dan il-qassis qieghda biss fl-evangelju ta’ Luqa.  Dan l-istess evangelista pero’ izid dettal dwar din il-koppja li mhux ta’ min ihallih barra: “It-tnejn kienu nies gusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta’ xejn skond il-precetti u l-kmandamenti kollha tal-Mulej” (Lq 1,6). 

Zakkarija U Abija

 

Li missier San Gwann il-Battista kien qassis, m’hemm ebda dubju dwar dan, ghaliex jghidu l-Evangelju.  “Kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta’ Abija” (Lq 1,5).  Hawn ghalhekk sewwa li naghtu xi taghrif dwar il-qassissin tat-Testment il-Qadim, kif ukoll dwar hidma qaddisa taghhom fit-tempju ta’ Gerusalem.  Fi zmien Zakkarija l-qassisin kienu jinqasmu f’erba u ghoxrin taqsima.  Kull taqsima kienet obbligata li iddumfis-servizz ghal gimghatejn shah.  Dan ghalhekk itella it-total ta’ tmienja u erbghin gimgha.  Ma’ dawn il-gimghat imbaghad, wiehed irid izid l-erba’ festi principali tal-Lhud, jigifieri dik ta’ l-Ghid, ta’ l-Ghid il-Hamsin, ta’ l-Gherejjex u ta’ l-Espjazzjoni.  Ghal dawn il-festi l-kbar il-qassisin kollha kienu obbligati li jkunu prezenti ghas-servizz fil-maqdes.  Hekk matul is-sena kollha fit-tempju dejjem ikun hemm numru ta’ qassissin biex il-liturgija issir bid-dinjita li jixirqilha. 

 

Ghalkemm l-ghorrief ma jaqblux bejniethom dwar in-numru ta’ qassisin li seta’ kien hemm fit tempju, imma jidher li n-numru taghhom kien wiehed mdaqqas sew.  Aktar u aktar  meta ma dawn wiehed ghandu jghodd ukoll il-leviti.  Fl-ittra tal-Psewdo-Aritea miktuba fl-ahhar snin tat-tieni seklu qabel Kristu, jghid li huwa zar it-tempju u sab hemm madwar 700 qassis jaghtu is-servizz.  Issa dan in-numru kien biss ta’ taqsima wahda, u minn dawn it-taqsimiet kien hemm 24.  Altru li n-numru kien wiehed kbir.  Pero’ dan in-numru jista jkun ukoll xi ftit esagerat.  Wiehed minn dawn il- qassissin kien bla dubju Zakkarija.

(Kitba ta’ Mons Lawrenz Sciberras, Gougion 2006)
Last Updated ( Wednesday, 28 January 2009 )
 
< Prev   Next >