Wednesday, 26 January 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Jannar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 January 2022
23_jan_2022.jpg
 bullettin_23-01-2022.jpg
 
IT-3 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-IMHABBA LEJN L-ISKRITTURA SSAWWARNA FIL-GISEM TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 January 2022

Din hija il-Liturgija tat-Tielet Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 jesus-reading-scroll.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan it-3 Ħadd taż-Żmien Matul is-Sena tkellimna bil-ħlewwa dwar rejaltà li hi mportanti wisq għalina li ngħarfu: il-Ħajja Nisranija hija “Mixja”, “Proċess”, “Żvilupp”, “Vjaġġ”, “Moviment kontinwu”.  Tlaqna minn post u mexjin lejn destinazzjoni li għadna ma nagħrfuhiex u allura dejjem għaddejjin minn toroq li ma nafuhomx u huma dejjem ġodda, bħalma jgħid San Ġwann tas-Salib.  Imma għalkemm id-destinazzjoni għadna ma nagħrfuhiex għax għadna ma rajnihiex, aħna nafu li l-Wegħda li hemm marbuta magħha hi Kelma fidila ta’ Alla li tgħid dwarha: “Għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet, u dak li qatt ma tnissel f’qalb il-bniedem, dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh.”  (1 Kor. 2, 9). 

 

Mela l-Ħajja Nisranija hi ferm aktar serja milli wieħed jgħammduh ta’ tarbija, jibda jmur lezzjonijiet tad-duttrina biex jieħu s-Sagramenti tal-Ewkaristija, tal-Qrar u tal-Griżma tal-Isqof u mbagħad kollox OK, wasalna fejn kellna naslu... issa obdu r-regolamenti tal-istatut tal-Għaqda!  Li nkun Nisrani huwa bħal xitla li nżergħet bħala żerriegħa, saret pjanta ċkejkna, dgħajfa quddiem in-nuqqas ta’ ilma u l-qawwa tar-riħ, imbagħad, jekk Alla jrid, jissaħħaħ mhux ħażin iz-zokk, jinżlu l-għeruq dejjem aktar ’l isfel, u jikbru u jissaħħu l-friegħi... u ssir siġra li għall-ewwel mhix kapaċi tagħti frott.  Imma l-bidwi, f’dan il-kas Alla l-Imbierek, jaf jistabar, sakemm dik li darba kienet ħaxixa titriegħed quddiem ir-riħ, tagħti frott bla sforz, għax fiha hemm natura li minnha nnifisha tnissel il-frott li jferraħ lin-nies.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Jannar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 January 2022
16_jan_2022.jpg
 bullettin_16-01-2022.jpg
 
IT-2 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-INBID TAL-FERH
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 January 2022

Din hija il-Liturgija tat-Tieni Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

wedding-at-cana-esteban-murillo-2000.jpg

 

L-inbid hu sinjal ta’ ferħ, ta’ festa, ta’ ċelebrazzjoni fil-familja jew mal-ħbieb.  Il-frott tad-dielja huwa msemmi bi prominenza kbira fil-Bibbja.  Lil Iżrael, għajjien wara erbgħin sena fid-deżert, Alla jfakkru li kien se jdaħħlu f’Art fejn hu għad jiekol minn dwieli li ma ħawwilhomx hu, u fi żmien il-profeti, bħala għelm ta’ paċi u sliem, lill-poplu kienu jgħidulu li kull wieħed minnhom għad joqgħod bil-qiegħed b’serħan il-moħħ kull wieħed taħt id-dielja tiegħu.

 

Mela l-inbid hu frott għażiż għall-bniedem, u żmien l-għasir tal-għeneb kien ikun żmien ta’ festi u radd il-ħajr.  Kemm għandna bżonn nisimgħu fuq żminijiet ta’ ferħ, serħan il-moħħ u festi hekk kif ninsabu assedjati minn għadu li ma jidhirx, minn pandemija li faqqritilna kull aspett tal-Ħajja.  Kellna bżonnu żmien bħal dan, meta “skarsa l-inbid” biex ngħidu hekk, biex nieqfu u naħsbu ftit li bl-avanzi kollha li għamilna, u li kollha huma sbieħ u meravilji tal-moħħ li tana Alla, il-Ħajja fuq din l-art li tgħaddi, hi dejjem prekarja.  Din il-Ħajja, il-mod kif ngħixu, il-kulturi, id-drawwiet, kollox hu bħall-baħar li jitkgħaweg, jitqalleb, xejn mhu sod.  Iżda l-Blata hi Kristu!

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Jannar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 January 2022
09-01022.jpg
 bullettin_09-01-2022-2000.jpg
 
IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ (2022) IL-‘KENOSI’ TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 January 2022

Din hija il-Liturgija tal-Maghmudija tal-Mulej (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

magh-2000.jpg

 

Ninsabu fi żmien l-Epifanija tal-Mulej, il-Wirja tiegħU lill-popli li kienu miexja fid-dlam u raw dawl kbir; huma li joqogħdu f’art id-dlam dawl idda fuqhom (Is. 9, 1).  Il-Festa tal-lum hija parti mill-Epifanija tal-Mulej għax il-Missier xehed għal Ibnu quddiem Iżrael waqt li kien qed ikun mgħammed minn Ġwanni l-Għammiedi.  Dewa l-leħen li xandar il-Kelmiet: “Inti Ibni l-għażiż; fik il-għaxqa tiegħi.”  (Lq. 3, 22).  Il-Knisja Primittiva tal-ewwel sekli rat fl-Epifanija mezz kif ixxandar il-Bxara t-Tajba. Infatti kienet l-ewwel Festa wara l-Għid li daħlet fil-kalendarju liturġiku tagħha.

 

Wara millenji ta’ dlam deher id-Dawl li qalb il-bniedem kienet tishar għalih.  Eluf ta’ snin kulħadd jivvinta r-reliġjjonijiet għax il-bniedem kellu l-vojt f’qalbu; kien jaf li jinsab miexi fid-dlam bla ma jaf minn fejn ġie u fejn kien sejjer.  Il-Vanġelu tal-lum jgħid: “Il-poplu kien qiegħed jistenna.”  (Lq. 3, 15).  Kien hemm tensjoni fl-arja għax il-bniedem kellu intuwizzjoni qaddisa li żmien il-Wegħda kien wasal.  U meta seħħet il-milja taż-żmien, bħal meta tazza timtela qatra qatra sakemm l-ilma jċarċar għal barra, id-dinja ferħet għall-Epifanija tal-Mulej!

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 26 of 1479