Friday, 27 May 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 May 2021
 23-5-21.jpg
 bullettin_23-05-2021.jpg
 
IL-PENTEKOSTE (GHID IL-HAMSIN) 2021 IL-QAWWA TAL-ISPIRTU S-SANTU TOHLOQ KNISJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 May 2021

Din hija il-Liturgija   ta' Ghid il-Hamsin Pentekoste (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

ghid_50-2000.jpg

 

Il-Pentekoste, jew kif nafuha wkoll bil-Malti pur, Għid il-Ħamsin, hija solennità kbira fis-Sena Liturġika tal-Knisja; aktarx it-tieni festa, wara  l-Għid il-Kbir, li bdiet tiġi ċċelebrata mill-Knisja primittiva tal-ewwel sekli.  F’din il-Festa, l-Knisja terġa’ tgħix mill-ġdid it-twelid tagħha mnissel fin-nirien tal-Ispirtu Qaddis ta’ Alla.  Il-Ġemgħa kien ilha xi snin miġbura madwar Ġesù, ir-Rabbi minn Nazaret, imma saret tassew “Knisja” fil-miraklu enormi li seħħ fil-kamra ta’ fuq taċ-Ċenaklu.  L-Ispirtu s-Santu hu tassew l-ikbar Qawwa li teżisti fl-univers u biH sar kollox.  Huwa nvesta lil dawk kollha li kienu miġbura flimkien mal-Verġni Mqaddsa Marija, Omm l-Imgħallem, bin-nirien tal-ħeġġa u bir-riħ tal-ħelsien.  Dawk kollha li kienu preżenti għaddew mill-esperjenza memorabbli tat-Twelid Ġdid li kien bassar Kristu nnifsu, u ħassew li kienu waqgħu minn fuqhom il-ktajjen antiki tal-kalkoli, tad-dubji, tal-biża’ u ħarġu jxandru l-Bxara t-Tajba bħal nies li ma kellhom xejn li xejn x’jitilfu!

 

Tant kienet tal-għaġeb din id-deħra li ħafna ħasbuhom fis-sakra.  Li kien ġara kien il-frott immedjat tal-Misteru tal-Għid ta’ Kristu.  Għall-ewwel darba l-Ispirtu niżel fuq Ġemgħa u ħoloq Poplu Ġdid, il-Poplu l-Ġdid ta’ Alla.  San Ġwann jgħidilna ċar u tond li qabel l-Ispirtu ma setax jinagħta... l-Ispirtu kien għad ma ngħatalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex igglorifikat.  (Ġw. 7, 39).  Kristu “xtara” (biex nużaw kelma baxxa) l-Ispirtu s-Santu bl-Ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier.  Il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt fetħu beraħ l-għejjun tal-ilmijiet tal-Ħajja.  Minn dak il-mument ’il quddiem, l-Ispirtu s-Santu beda jgħammar fil-Knisja u jinagħta lil kotra ta’ nies minn ġenerazzjoni għall-oħra. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 May 2021
 bull16-5-21_ok.jpg
 bullettin_16-05-2021.jpg
 
IS-SEBA’ HADD TAL-GHID (2021) IT-TIFKIRA SOLENNI TA’ TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA (LAPSI)
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 May 2021

Din hija il-Liturgija tas-Seba'Hadd ta' L-Ghid (2021)TLUGH IL-Mulej fis-Sema ( Lapsi)bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus_ascending_to_heaven-2000.jpg

 

Sal-aħħar waqtiet ta’ Kristu fuq din l-art, l-appostli u dawk qrib tiegħu baqgħu ma jistgħux jifhmu tassew x’kienet il-Missjoni kbira tiegħu; għal xhiex kien daħal għat-tbatija tal-Passjoni, il-Mewt u mbagħad il-Qawmien tiegħu.  San Luqa jistqarr li kellhom ħerqa kbira jkunu jafu meta kien se jsir Sultan u jerġa’ jwaqqaf is-Saltna ta’ David li kienet sparixxiet sekli qabel mal-Eżilju f’Babel!  Kristu telaqgħom, hekk kif kienu, bit-taħwid tagħhom, f’idejn l-Ispirtu s-Santu... “Mhix biċċa tagħkom li tkunu tafu l-jiem u ż-żmien li l-Missier żamm fis-setgħa tiegħu.  Imma intom tiksbu qawwa, meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu.  U tkunu xhieda tiegħi f’Ġerusalemm...”  (Atti 1, ???).  Nistgħu nimmaġinaw kif baqgħu iċċassati hekk kif ftit wara dan id-dibattitu dwar is-Saltna tad-dinja, jaraw lil Dak li fih kienu qegħdu t-tamiet tagħhom jittieħed minn ħdejhom u jiġi meħud ’il fuq lejn is-Sema!

 

L-esperjenza tal-Pentekoste (Għid il-Ħamsin) bidlet għal kollox il-mentalità tad-dixxipli ta’ Ġesù.  Id-Dawl tal-Ispirtu s-Santu urihom dak li qabel kien moħbi minnhom.  Issa fehmu għaliex Ġesù kien qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-Tajba lill-ħolqien kollu.  Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.”  (Mk. 16, 15).  X’kienet din il-Bxara t-Tajba li ntbagħtu mad-dinja kollha jxandru?  Żgur li ħarsu lejn xulxin, għax għal darb’oħra ma fehmuhx.  Kellhom raġun.  Kristu kien qed ikellimhom fuq ħwejjeġ sopranaturali, huma li kienu għadhom nies għal kollox naturali u “down to earth”.  Sakemm Kristu kien għadu magħhom, huma ma setgħux jifhmu l-Missjoni tiegħu.  Dan hu Misteru.  Hu ittieħed minn magħhom lejn is-Sema, biex imbagħad jiġi l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur u jimlihom bl-għerf tas-Sema, bl-għerf veru.  Kristu stess kien qalilhom li jekk ma jmurx Hu ma jiġix l-Ispirtu tal-Verità li kellu jdawwalhom fuq kollox.  Ma baqax magħhom fiżikament, imma, u dan hu Misteru tafux, il-Preżenza tiegħu kienet se tkun akbar u aktar intimà u aktar b’saħħitha spiritwalment.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Mejju 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 May 2021
 9_mejju_2021.jpg
 bullettin_09-05-2021.jpg
 
IS-SITT HADD TAL-GHID (2021) KRISTU JISSORPRENDI!
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 May 2021

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd ta' L-Ghid (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_u_d-_dixxipli.jpg

 

In-Nisrani li għandu x’jirrakkonta dwar l-għemil ta’ Kristu f’Ħajtu, hu bniedem hieni, bniedem li ġie sorpriż b’qawwa kbira mill-Ispirtu rebbieħ fuq il-Mewt, l-Ispirtu ta’ Kristu.  Kristu hu bħar-riħ li ma tafx minn fejn hu ġej u lanqas fejn hu sejjer.  Ma tafx biex ġej!  Ħaġa waħda hi ċerta: l-ikbar Sorpriża ta’ Kristu hi meta l-bniedem jiskopri xi ħaġa li tbellħu: l-Imħabba kbira li biha Alla jħobbu u li wera meta ta lil Ibnu għall-Mewt għalih.  Meta l-bniedem jiskopri dan, jibqa’ sorpriż u maħsud li hu tant hu mportanti għal Alla, tant jiswa għaliH, tant hu stmat, tant li hu l-mimmi t’għajnejn Alla!  Dan jista’ jirrakkontah biss minn iltaqa’ ma’ din l-Imħabba mhux meta kienu ilu jisforza biex ikun tajjeb, imma meta kien għadu ta’ Alla.  Dan il-bniedem għadu ta’ Alla, jsir jixbaħ lil Kristu!  Isir bħar-riħ, bħal Kristu!

 

Infatti, l-konverżjonijiet veri, kemm kbar u kemm dawk mhux magħrufa, iseħħu fi bnedmin midinba bis-serjetà, u li fil-qalba tad-dnub tagħhom, f’nofs il-miżerja tagħhom, appuntu meta huma kienu mejta minħabba d-dnub li kien sar ħaġa waħda magħhom, f’dak il-ħin meta ħassewhom l-iktar imbegħdin minn Alla... Alla ġie u messilhom qalbhom!  Ma tqażżiżx minnhom.  Ma ġġudikahomx. Issorprendihom billi għarrafhom il-Misteru ta’ Kristu  li miet għall-bnedmin mhux meta dawn kienu tajbin imma meta kienu għedewwa tiegħu!  Kif qal xi ħadd: il-ħaruf resaq lejn l-ilpup imġewħa biex isir ikel għalihom, b’tali mod li hu jmut biex huma jgħixu!!  Hu jmut biex dawk li jobogħduh jgħixu!  Din hija r-Rebħa tal-Imħabba.  Din hija r-Rebħa fuq il-Mewt.  Dan hu l-Misteru tas-Salvazzjoni.  Din hi l-ekonomija ta’ kif jadem Alla.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 105 - 130 of 1514