Wednesday, 26 January 2022
           
Home
IT-TRIQ TAS-SALIB part one
Written by Claudio Vella   
Monday, 29 March 2010
 
DAHLA miktuba min Dun Mikiel Galea mill ktejjeb li jinsab fis-Santawarju ta' Pinu MA' GESU' U MA' MARIJA NIMXU T-TRIQ TAS-SALIB

Devozzjoni popolari marbuta maz-zmien tar-Randan u tal-Gimgha Mqaddsa hija l-Via Sagra. Permess tal-Via Sagra, l-insara jimxu fi spirtu ta' talb, ta' kontemplazzjoni u ta' penitenza l-ahhar triq lil mexa Gesu' ta' l-istorja, igifieri t-triq li mill-Gnien taz-Zebbug haditu sa fuq il-Gholja tal-Kalvarju fejn gie mislub bejn zewg hallelin u wara midfun f'qabar gdid.
Anki l-insara taghna ghandhom ghal qalbhom il-Via Sagra u f'dawn l-ahhar snin zdied il-ghadd t'Ghawdxin kif ukoll ta' Maltin li, individwalment jew fi gruppi, jitilghu ma' l-Gholja t'Ghammar biex jaghmlu dan it-talb.

Kont smajt bil-verzjoni muzikali IKUN LI TRID INT meta kont ghandni nghix Toronto u niftakar kont ukoll presentajta kollha fuq stazzjon Multikulturali CHIN fejn dejjem ukoll kont xtaqt lil nabbinha ma dawn l-istatwi tal-Via Sagra ta din l-Gholja t'Ghammar, xoghol l-artist Ghawdxi , Alfred Camilleri Cauchi.
Ghawn qed nipresentalkom l-ewwel parti li tispjega mil- ewwel sat-tielet stazzjon. 
 
JJP Zammit
Last Updated ( Monday, 29 March 2010 )
 
Positive Thinking
Written by Mary Xerri   
Monday, 29 March 2010

                                                                                                                                                                                                                  The tough-minded optimist views any problem as a challenge to his intelligence, ingenuity, and faith.  He keeps on thinking, praying, and believing.  He knows there is a solution and so he finally finds it.

(From Positive Thinking Every Day by Norman Vincent Peale)

 
Hadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 28 March 2010

Permezz ta' Hadd il-Palm il-Knisja tiftah iz-zmien qaddis tal-Gimgha Mqaddsa li jaghlaq f'Hadd il-Ghid.  F'dan il-jum il-Knisja tfakkar id-dahla ta' Gesu f'Gerusalemm, fost il-ferh tal-Lhud li laqghuh bil-frieghi tal-palm u taz-zebbug - laqgha li kienet issir biss lir-rejiet.  Madankollu din il-grajja ssehh meta l-kapijiet tal-poplu kienu diga qed ihejju pjan biex joqtlu lil Gesu.  Minhabba f'hekk, f'dan il-jum, il-Knisja tfakkarna wkoll fil-passjoni ta' Gesu.  Din is-sena naqraw il-passjoni skont San Luqa.  Fil-qari tal-liturgija tal-lum nisimghu dwar Gesu li fil-passjoni tieghu wera l-oghla grad ta' fedelta u ubbidjenza li bniedem jista' juri lejn Alla.  Kien permezz ta' din ir-rieda li ahna gejna mqaddsin.

Din il-grajja, fil-parrocca taghna, infakkruha b'mod specjali fil-Quddiesa tat-8.30am.  Fit-8.15am, il-kongregazzjoni tingabar hdejn l-isatwa ta' San Pawl (wara l-Knisja), fejn jinqara l-vangelu tad-dahla tal-Mulej f'Gerusalemm u jitbierek il-palm u z-zebbug.  Imbaghad kulhadd jimxi f'purcissjoni lejn il-Knisja u tibda l-Quddiesa.

Id-Dahla tal-Mulej f'Gerusalemm
 
Ma' Marija Addolorata
Written by Mary Xerri   
Sunday, 28 March 2010

X'jiswa li tghid li temmen,

li thobb 'l Ommok Marija

jekk int imbagh'd tirvella

xhin tersaq ftit tbatija.......

Ma tkunx qed turi mhabba

u lanqas ftit moghdrija

jekk ma ssehibx salibek

ma' dak t'Ommna Marija

Terfax salib il-hajja

jekk mhux flimkien ma' Taghha,

ghax b'hekk jehfief salibek

jekk inti terfghu Maghha

Zomm ruhek fil-prezenza

tal-Omm mill-hemm mifnija,

u fis issibha lesta

li tghinek fit-tbatija

Ghax hadd ma garrab daqsHa

Hi taf x'inhu Dulur,

ghalhekk dejjem tistiednek

biex fl-hemm int ghandHa tmur.

M'hemmx haga ohla - isbah....

li sserrah dmugh ghajnejk

fil-hogor t'Omm l-Imnikkta

li ssibha dejjem hdejk.....

Ghalhekk kulhadd bi hgaru

fi hdanha jfittex kenn,

ghax Hija Omm li taghder

ghax Hija Omm li thenn.......

Ghax Omm li thobb 'l uliedha

ghax Omm li trid il-gid

ghax Omm li ghandha s-Setgha

fuq Qalb ta' Binha s-Sid.

 
Festa ta' Marija Addolorata
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 27 March 2010

Il-Gimgha ta' qabel il-Gimgha l-Kbira l-Knisja f'Malta u Ghawdex tiddedika dan il-jum lil dik li ssiehbet mal-Mulej fil-passjoni tieghu - Ommu Marija addolorata.  Ix-xbieha ta' Marija addolorata dejjem qanqlet devozzjoni kbira f'dawk li jilmhuha - forsi ghax f'Marija addolorata l-bniedem jara kenn u solidarjeta fit-tbatija li jkun qed jghix.  Anke Marija, Omm Alla, qasmet l-istess xorti taghna l-bnedmin.  Hija baqghet wieqfa hdejn is-salib ta' Binha li kien qed imut, filwaqt li kienet tittama li hemm xi haga ahjar gejja.  Marija tghallimna nbatu - inbatu b'dinjita, b'tama, bil-konvinzjoni li t-tbatija hija biss parti limitata fl-ezistenza taghna.  Id-devozzjoni popolari ta' eluf ta' Maltin u Ghawdxin, li tintwera b'mod specjali f'dan il-jum, mhix superficjali - anzi hija espressjoni sinciera li hierga mill-fond tal-esperjenza u mill-istorja ta' kull persuna.

Fil-parrocca taghna tax-Xewkija, din id-devozzjoni lejn Marija addolorata hija popolari hafna.  Zgur li mal-migja tal-istatwa tad-Duluri lejn nofs is-seklu dsatax, xoghol mill-isbah tad-ditta Galard et Fils ta' Marsilja, kabbret din id-devozzjoni.  Din id-devozzjoni hadet xejra gdida meta fl-1973, il-purcissjoni tad-Duluri bdiet issir f'forma ta' paegent.

Din is-sena, lejlet il-festa, saret velja ta' talb lil Marija addolorata.  Il-Gimgha mbaghad saret koncelebrazzjoni solenni fis-5.45pm fil-Knisja Rotunda.  Mexxa l-koncelebrazzjoni Dun Guzepp Cini flimkien mas-sacerdoti Xewkin.  Fis-7.00pm bdiet hierga l-purcissjoni-paegent li fiha jiehdu sehem numru kbir ta' atturi Xewkin.  Il-purcissjoni ghaddiet mill-istess toroq li tghaddi l-purcissjoni ta' San Gwann f'Gunju.  Ghall-habta tad-9.30pm il-purcissjoni dahlet lura fil-Knisja Rotunda.

L-istatwa devota ta' Marija Addolorata - Knisja Rotunda Xewkija
 
Informazzjoni fuq l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira.
Written by Claudio Vella   
Wednesday, 24 March 2010

 Fuq is-sit goodfridaymalta.com wiehed isib informazzjoni fuq l-istatwi tal-Gimgha l-Kbira, kemm ta' Malta kif ukoll ta' Ghawdex. Wiehed isib informazzjoni fuq l-istatwarji, kif ukoll artikli w avvizi ta wirjiet.  Fuq dan is-sit hemm ukoll informazzjoni dettaljata fuq l-istatwi tal-Gimgha il-kbira tax-Xewkija. Ikklikja fuq l-istampa biex tara din l-informazzjoni.
Last Updated ( Wednesday, 24 March 2010 )
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 Next > End >>

Results 1327 - 1352 of 1479