Wednesday, 29 June 2022
           
Home
Is-Sitt Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 14 February 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 17, 5-8; II Qari - 1Kor. 15,12-16,20; Evangelju - Lq. 6, 17.20-26.  L-evangelju tal-lum jipprezentalna l-beatitudnijiet skont San Luqa.  Filwaqt li f'Mattew insibu serje ta' barkiet, f'Luqa nsibu serje ta' barkiet (henjin) u serje ohra ta' 'sahtiet' (hazin ghalikom).  Gesu qed jipprezenta zewg tipi ta' nies - dawk li ghandhom fiducja vera f'Alla u dawk li jafdaw biss fihom infushom u jahsbu li d-dinja taghom hija bizzejjed.  Gesu qed jistedinni biex naghraf il-faqar tieghi - naghraf li jien nista' nsib stabilita' jekk inserrah fuqu.  Huma dawk li jaghrfu l-bzonn fundamentali ta' Gesu li huma verament henjin.

Last Updated ( Sunday, 14 February 2010 )
 
Sollennita tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 13 February 2010

Nhar l-Erbgha 10 ta' Frar iccelebrajna l-festa li tfakkarna meta l-Appostlu Pawlu, skont il-pjan t'Alla mfassal minn qabel, gie Malta wara li heles mill-gharqa.  Dan sehh fis-60 W.K, 27 sena biss wara li f'Gerusalemm sehh il-misteru tal-Ghid - il-mewt u l-qawmien tal-Mulej Gesu Kristu.  Din is-sena ghalhekk qed infakkru l-1950 sena minn meta sehhet din il-grajja.  Filwaqt li nroddu hajr lil Alla li haseb fina daqshekk kmieni u tana d-dawl tal-fidi, nitolbuh biex pajjizna jibqa' jzomm shih fil-fidi li gabilna dan l-Appostlu Missierna.

In-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta - Parrocca Naxxar
 
Il-Hames Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 06 February 2010

Il-Qari tal-liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Iż. 6, 1-8; II Qari - 1Kor. 15, 1-11; Evangelju - Lq. 5, 1-11.  L-evangelju tal-lum ipoggilna quddiem ghajnejna l-episodju tas-sajda mirakuluza, meta fuq l-ordni ta' Gesu, Pietru rega' xehet ix-xbiek fil-bahar u qabdu numru kbir ta' hut hekk li x-xibka kienet se tinqasam.  Gesu mbaghad jghid lill-appostli - "intom tkunu sajjieda tal-bnedmin".  Wara kull miraklu ta' Gesu dejjem hemm xi taghlima li l-evangelista xtaq jaghti lill-komunita li lilha kien qed jikteb.  F'dan il-miraklu, Gesu jidher li qed iheggigna biex nafdaw iktar fih u jekk naghmlu dan jirnexxilna nwettqu affarijiet li qatt ma nkunu hlomna li nistghu naghmluhom.  Bil-fiducja li l-appostli kellhom f'Gesu, huma kienu kapaci jsiru sajjieda tal-bnedmin, haga li bil-hila taghhom biss ma kinux jaghmluha.

Mulej kattar fija l-fiducja fik, halli b'hekk inkun nista nwettaq dak li inti tixtieq minni.  Amen.

Il-qabda mirakuluza
 
Festa tal-Prezentazzjoni tal-Mulej
Written by Trevor Sultana   
Thursday, 04 February 2010

Nhar it-Tlieta 2 ta' Frar il-Knisja ccelebrat il-festa tal-prezentazzjoni tal-Mulej Gesu fit-Tempju.  Skont id-drawwa tal-Lhud, kull familja trid toffri l-ewwel tifel taghha lill-Mulej, 40 gurnata wara t-twelid.  Marija u Guzeppi mxew skont din il-ligi u offrew lil Gesu lill-Mulej, l-istess Gesu li tlieta u tletin sena wara offra lilu nnifsu fuq is-salib ghall-fidwa tal-umanita.  Il-festa tal-lum tfakkarna meta "fil-milja taz-zminijiet Alla baghat lil Ibnu imwieled minn mara, imwieled taht il-ligi biex jifdi lil dawk li kienu taht il-ligi" (Gal. 4,4).  L-Iben t'Alla qaghad ghal-ligijiet tal-bnedmin.  Il-festa tal-lum, kif jghid l-Isqof Sofronju ta' Gerusalemm, tfakkarna fl-offerta taghna nfusna lil Alla - tfakkarna fl-impenn taghna biex kemm jista' jkun lil Alla noffrulu qalb safja.

Fil-5.15pm, l-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca mexxa koncelebrazzjoni li bdiet bit-tberik tax-xemgha li tfakkarna fi Kristu li gie bhala "dawl biex idawwal il-gnus". 

 

 
Ir-Raba Hadd taz-Zmien Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 31 January 2010

Il-qari f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 1, 4-5.17-19; II Qari - 1Kor. 12,31-13,13; Evangelju - Lq. 4, 21-30.  Is-silta mill-vangelu tkompli turina l-grajja fis-sinagoga tan-Nazaret (il-Hadd li ghadda).  Wara li Gesu jghid: "Din il-kitba sehhet illum intom u tisimghu", in-nies daru kontrih ghax hu, li kien bin il-mastrudaxxa, kien qed jaghmel lilu nnifsu l-Messija.  Ir-rifjut kien hekk kbir li sahansitra riedu jitfghuh minn fuq l-irdum ghal isfel.  Meta l-kliem ta' Gesu narah skomdu, x'naghmel?  Nipprova nsikktu, noqtlu?

Mulej aghtini l-kuragg biex naffronta r-realta tieghi fid-dawl tal-Kelma tieghek.  Amen.

Gesu fis-sinagoga ta' Nazaret - James Tissot (1894)
 
It-Tielet Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 24 January 2010

Il-qari f'dan il-Hadd huwa: Qari I - Neh. 8, 2-10; Qari II - 1Kor. 12, 12-30; Evangelju - Lq. 1, 1-4; 4, 14-21.  Il-vangelu tal-lum jipprezentalna lil Gesu jibda l-missjoni tieghu bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  Fi kliem il-profeta Iżaija, Gesu kellu jwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin u l-helsin lill-imjassrin.  Din il-bxara t-tajba trid tintlaqa' bl-istess atteggjament li l-poplu Lhudi laqa' l-Kelma t'Alla fi zmien Nehemija (Qari I).  Quddiem il-persuna ta' Gesu Kristu trid tittiehed decizjoni - jew nilqghu jew nichdu - m'hemmx triq tan-nofs.

Mulej Gesu iftahli qalbi ghall-Kelma tieghek, ghall-persuna kollha tieghek, biex inkun nista nircievi minghandek il-veru helsien.  Amen.

 
Gesu fis-Sinagoga ta' Nazaret - Greg Olsen
Last Updated ( Monday, 25 January 2010 )
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next > End >>

Results 1405 - 1430 of 1523