Wednesday, 29 June 2022
           
Home
Solennita tal-Qaddisin Kollha
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 01 November 2009

                 Nhar l-1 ta' Novembru, il-Knisja ticcelebra s-solennita tal-qaddisin kollha - dawk kollha li, skont l-Apokalissi, "gejjin mit-tahbit il-kbir u li haslu lbieshom fid-demm tal-Haruf", u li issa qeghdin igawdu lil Alla wicc imb'wicc. Huma dawk li fasslu l-hajja taghhom fuq il-Beatitudnijiet.  Fost dawn jista' jkun hemm ukoll xi qraba jew hbieb taghna.  F'dan il-jum ukoll jibda x-xahar ta' Novembru, li bi tradizzjoni antika jdawwrilna ħarsitna lejn dawk hutna li temmew il-hajja ta' din l-art.  Hija drawwa ferm sabiha li hafna Maltin u Ghawdxin f'dawn il-jiem izuru c-cimiterji biex jitolbu fuq il-fdalijiet tal-qraba u l-hbieb taghhom. 

Infakkrukom li llum fit-3.30pm issir koncelebrazzjoni fil-Knisja u wara, fl-4.15pm, isir pellegrinagg ghac-cimiterju fejn isir talb ghal hutna mejtin.

Il-Qaddisin Kollha - Ikona Ortodossa

Last Updated ( Sunday, 01 November 2009 )
 
Gimgha taz-Zghazagh
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 25 October 2009

            Matul din il-gimgha, fic-Centru Parrokkjali, se ssir il-gimgha taz-zghazagh li se tkun tikkonsisti f'hames laqghat, mit-Tnejn sal-Gimgha.  Il-laqghat jibdew fit-8pm u ghalihom huma mistiedna kelliema differenti.  Hawn taht wiehed jista' jara l-programm tal-laqghat li se jsiru matul din il-gimgha.  Jistghu jattendu ghal dawn il-laqghat, il-bniet minn Form 3 'il fuq u s-subien minn Form 4 'il fuq.

 
It-30 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 24 October 2009

             Il-qari tal-liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Ger. 31, 7-9; II Qari - Lhud 5, 1-6; Evangelju - Mk. 10, 46-52.  Il-vangelu jipprezentalna lil Gesu jfejjaq lill-Bartimew l-għama li malli nduna bil-prezenza ta' Gesu beda jghajjat: "Gesu bin David ikollok hniena minni".  Ghal Bartimew il-laqgha ma' Gesu tatu d-dawl t'ghajnejh li tant kien ilu jixtieq.  U jien x'dawl ghandi bzonn bhalissa?  Konvint li Gesu kapaci jixhet dawl fuq il-problemi kollha ta' hajti?  Kemm lest li numilja ruhi u nitolbu jhenn ghalija?

Gesu bin David ikollok hniena minni ghax jiena midneb.  Ghinni ninxtehet quddiemek ghax "fid-dawl tieghek naraw id-dawl" O Alla.  Amen.

Gesu jfejjaq lil Bartimew - Carl Bloch

 
Id-29 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Friday, 16 October 2009

                    Il-qari tal-Liturgija f'dan il-Hadd huwa: I Qari - Is. 53, 10-11; II Qari - Lhud 4, 14-16; Evangelju - Mk. 10, 35-45.  Il-vangelu tal-lum jipprezentalna lil Gesu miexi flimkien mal-Appostli meta Gakbu u Gwanni staqsewh jekk setghux joqoghdu wiehed fuq il-lemin u l-iehor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħu.  Jidher li l-Appostli kienu ghadhom ma fehmu xejn dwar il-missjoni ta' Gesu.  Aktarx hasbu li Gesu kien se jkun Messija politiku li jgib bidla bil-qawwa militari.  Jien x'ideat ghandi dwar Gesu?  X'nistenna minghandu?  Ghandi bzonn inbiddel xi mentalita li mhix thallini nara lil Gesu kif suppost?

Mulej ghinna biex inharsu lejk kif tassew int u mhux kif jaqbel lilna.  Amen.

 

 
It-28 Hadd ta' Matul is-Sena
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 10 October 2009

                Il-qari tal-liturgija f'dan il-Ħadd huwa: I Qari - Gherf 7, 7-11, II Qari - Lhud 4, 12-13 u l-Evangelju - Mk. 10, 17-30.  L-Evangelju jipprezentalna x-xena taz-zaghzugh ghani li minkejja x-xewqat tajba li kellu li jimxi wara Gesu u jghix hajja tajba, hu ma kienx kapaci jaghmel dak il-pass, xi ftit iebes, li jitlaq mill-kumdita tieghu.  Illum, x'inhu dak il-pass difficli li hemm bzonn li naghmel biex nimxi wara Gesu?  X'qed ibezzaghni milli naghmel dan il-pass?

 Mulej aghtini d-dawl biex naghraf x'inhu dak il-pass li bhalissa jqarribni iktar lejk u l-qawwa biex jirnexxieli naghmlu.  Amen.

rich young man
Gesu u z-zaghzugh ghani
Last Updated ( Saturday, 10 October 2009 )
 
Seminarista gdid assenjat fil-parrocca taghna
Written by Trevor Sultana   
Tuesday, 06 October 2009

                Nhar is-Sibt 3 t'Ottubru, is-seminarista Mario Curmi, mill-parrocca tax-Xaghra, beda l-hidma tieghu fil-parrocca taghna.  Mario, li jinsab fit-tieni sena tal-formazzjoni fis-seminarju, se jibda jkun fil-parrocca taghna fil-weekend, u se jkun jiehu hsieb il-gruppi tal-abbatini u tal-vokazzjonijiet, u anke janima l-liturgija tat-tfal il-Hadd filghodu.  Mario se jkun jiehu hsieb ukoll l-animazzjoni tal-Quddiesa tas-Sibt flghaxija u tad-9.30am, nhar ta' Hadd.  Minn qalbna nawgurawlu hidma fejjieda f'dawn is-sentejn li gejjin.  Nixtiequ nirringrazzjaw lis-seminarista John Meilak li matul is-sena li ghaddiet wettaq hidma pastorali fil-parrocca taghna, u li gie assenjat fil-parrocca tal-Madonna ta' Loretu, Ghajnsielem.  Is-seminaristi tal-parrocca, Trevor Sultana u Franklin Vella, gew assenjati fil-parrocci ta' San Lawrenz u tal-Fontana rispettivament.

Last Updated ( Tuesday, 06 October 2009 )
 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next > End >>

Results 1431 - 1456 of 1523