Wednesday, 26 January 2022
           
Home
IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) MIN SE JTAFFILEK IL-GUH LI GHANDEK?
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 August 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tmintax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

5hobziet_u2_hutiet.jpg

 

Il-Fidi fil-Mulej Ġesù rebbieħ fuq il-Mewt, fuq il-Mewt tiegħi u tiegħek, mhix xi dmir li Alla jesiġi minna, mhix xi ħaġa li l-bniedem “suppost” jirregala lil Alla għax min jaf x’jista’ jiġrilu.  Ir-relazzjoni tagħna mal-Mulej ma jistax ikun li tibqa’ mibnija fuq drawwiet, kultura, “għax hekk mgħalllmin”.  Alla m’għandux bżonn l-isforzi miskina tiegħi, il-bżonn li jien għandi li niffirma kuljum ċetifikat ta’ kondotta tajba billi nagħmel xi ħaġa li naħseb li Alla għandu bżonnha.  Saħansitra, Alla lanqas għandu bżonn li jien inkun “tajjeb” biex iħobbni u jgħinni fit-tagħbija ta’ kuljum.  Dawn l-affarijiet, dawn l-imbuttaturi mhumiex “Fidi” anke jekk ħafna jaħsbu li huma hekk.  Dawn huma “reliġjożità naturali”, il-bżonn tal-bniedem li jipprova jogħġob lil Alla biex jimpressjonah, jagħmlu ħabib tiegħu u jġibu favur tiegħu biex jagħtih dak kollu li għandu bżonn għal din il-Ħajja ta’ hawn.

 

Lil dan il-bniedem ma tantx jinteressah li jkolli intimità ma’ Alla.  Jinteressah biss li hawn ma jbatix, ma jismax b’aħbarijiet ħżiena u li ma jmurx jintilef  jekk, “għalli jista’ jkun”, hemm Ħajja oħra wara din.  Meta jidher is-Salib fil-Ħajja tiegħu, jarma jgerger kemm jiflaħ u ma jistax jifhem x’għamel ħażin biex kien jistħoqqlu dan.  Meta ma nirċevux “il-paga” mingħand Alla, kif igħid San Pawl, għall-isforzi u s-sagrifiċċji tagħna, nitħawdu għall-aħħar u narmaw ngħiru għal dawk li ma jagħtux kas ta’ Alla u, Alla jbierek, mhumiex mgħobbija daqsna. 

Last Updated ( Saturday, 01 August 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 July 2020
26_lulju_20.jpg
 bullettin_26-07-2020.jpg
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) KRISTU HU TEZOR!
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 July 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sbatax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tezor_mohbi.jpg

 

Il-kelma “reliġjon” hi kelma għażiża għal ħafna, imma bosta oħrajn jiddarsu biha.  B’reliġjon huma ma jimmaġinaw xejn ħlief sagrifiċċji, kmandamenti, sforzi, ċaħdiet u ħin sagrifikat.  Fuq kollox jaħsbu li r-“reliġjon” tpoġġi quddiemek sistema ta’ morali li hi mpossibbli għall-biedem li jfassal ħajtu fuqha, imma se jkun iġġudikat fuqha.  Fit-tmintax-il seklu fi Franza bdiet l-imxija tal-“illuminiżmu”, filosofija li għeżżet is-sistema reliġjuża tal-kontinent Ewropew u nidiet kultura moderna anti-reliġjuża, anti-moralista, anti-klerikali... f’kelma waħda anti-kollox li għandu riħa ta’ Knisja.

 

Għal ħafna dan kien “ħelsien”.  Illum, il-ġnus, ingannati minn karikatura falza tal-Kristjaneżmu u ta’ Kristu, qed jaħarbu jiġru mill-Knisja, u anke mill-Knejjes Protestanti.  Hawn qed nirreferu għall-ġnus tal-Punent, speċjalment tal-Ewropa, il-benniena tal-Kristjaneżmu.  X’ġara biex il-ġmiel tal-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu qagħad fuq l-istonku tal-Ewropa li issa qed tirremettih ’il barra?  Kif Aħbar Tajba setgħet qatt issir katina li l-bniedem ried iqaċċat minn madwaru?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 July 2020
 19_lulju_20.jpg
 bullettin_19-07-2020.jpg
 
IS-SITTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) IT-TAQTIEGHA BEJN ALLA U SATANA G&AL RUH IL-BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 18 July 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sittax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa .

parabola_zerriegha.jpg

 

Alla ħalaq kollox sew u perfett.  Hu ħalaq kollox sew u perfett jiġifieri hu ħalaq kollx ĦIELES, u ma setax jagħmel mod ieħor għax Alla hu Mħabba!  L-Imħabba (Alla) mhux veru li tista’ tagħmel kollox.  Hemm ħwejjeġ li Alla ma jistax jagħmilhom għax Hu Qaddis, Hu l-Imħabba, Hu l-Waħdieni ħieles mill-Mewt u l-biża’ tagħha.  Alla ma jistax jidneb u lanqas seta’ joħloq il-Mewt li hi l-frott tal-għażla ħażina (id-Dnub) tal-bniedem maħluq ħieles.

 

Alla hu l-uniku li jista’ jħobb sal-aħħar għax Hu biss mhux egoista, Hu biss jista’ jinagħta kollu kemm Hu u hu dan li għamel meta libes laħam bħal tagħna biex ikun jista’ jmut bħala offerta li tpatti kompletament għad-“Dnub” tal-bniedem.  La hu dan kollu, u ħafna iktar, Hu ma jistax jobgħod, ma jistax jivvendika ruħU kif nifhmu aħna, ma jistax jinsa lil xi ħadd li ħalaq Hu. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 12 July 2020
 12_jul_20.jpg
 bullettin_12-07-2020.jpg
Last Updated ( Monday, 13 July 2020 )
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1479