Thursday, 06 May 2021
           
Home
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-KNISJA: TWEMMIN WIEHED U SKOP WIEHED
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 August 2019

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

izaja-2000.jpg

 

Bil-meżżi ta’ komunikazzjoni li għandna llum hu faċli għalina nindunaw li d-dinja hi Babilonja sħiħa ta’ idejat, twemmin, drawwiet u kulturi.  F’dan il-villaġġ globali, li wieħed ma jkunx jaf f’hiex jemmnu n-nies tat-Tibet jew xi drawwiet għandhom l-Eskimos li jgħixu fil-Polo Nord, dan għax ma jridx.  Fil-qalba ta’ din id-diversità kollha hemm ġemgħa mdaqqsa ta’ nies li għalkemm meħuda minn fost dawn l-ilwien differenti ta’ kulturi, għandhom twemmin wieħed, skop wieħed ta’ ħajja li jgħaqqadhom flimkien u jissupera d-differenzi kollha ta’ bejniethom.  Din il-ġemgħa, multi-kulturali u multi-razzjali hija l-Knisja.

 

Xi jżomm lil din il-Knisja magħquda fid-diversità tal-aħwa li jiffurmawha?  Hija l-Fidi fi bniedem li deher elfejn sena ilu u li wera ruħu bħala dak li kien ilu mistenni, il-Mibgħut mill-Ħallieq ta’ kollox, biex idawwal u jiftaħ triq lejn Ħajja li ma tispiċċa qatt.  Dan il-bniedem kien iktar minn bniedem, għax kieku ma kien ikun kapaċi jsalva il ħadd.  Kien bniedem li fih għammret id-divinità kollha li minnha ssawwar l-univers: il-bniedem/Alla li ġie jgħammar fostna.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 11 t'Awwissu 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 August 2019
11_aww_19-2000.jpg
 bullettin_11-08-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 25 August 2019 )
 
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) FID-DINJA IMMA MHUX TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 10 August 2019

Din hija il- Liturgija tad-Dsatax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

sa_lukajpeg.jpeg 

 

L-Insara jxandru dejjem li l-bniedem isib il-fejqan, il-ħelsien, il-milja tal-Ħajja, fi Kristu, jekk jiskopri lil Kristu.  Imma Kristu fejn hu biex il-bniedem jiltaqa’ miegħu?  Wara li ġie gglorifikat bir-Rebħ tiegħu fuq il-mewt, Hu ġie mtella’ s-sema u jinsab fuq il-lemin ta’ Alla l-Missier, imma xorta baqa’ fid-dinja, fil-Knisja li hi l-Ġisem mistiku tiegħu li tagħha Hu r-Ras. Min jara lill-Knisja jara lil Kristu.  Bi Knisja ma nifhmux il-binja tal-ġebel fejn tiltaqa’ l-Knisja vera.  Lanqas nifhmu in-numru kbir ta’ nies li jinsabu fuq ir-reġistru tal-kappillan għax tgħammdu ta’ trabi.  Ħafna minn dawn, illum, qatgħu mill-Knisja bla ma nqatgħu mir-reġistru. 

 

Bi Knisja bħala l-Ġisem mistiku ta’ Kristu li jidher fid-dinja, aħna nifhmu dawk iż-żgħar, iċ-ċkejknin li daqu kemm hu tajjeb il-Mulej u jridu jduqu iktar.  Huma dawk li l-għan prinċipali tal-Ħajja għalihom hu li jiskopru dejjem iktar il-Misteru enormi ta’ Kristu għax jemmnu li kollox minn hawn jiddependi.  Din hi Knisja li tagħti s-sinjali li Kristu ried li tagħti: l-Għaqda ta’ bejn l-aħwa u l-Imħabba saħansitra lejn l-għadu.  Meta jidhru dawn is-sinjali mill-Knisja, allura d-dinja tkun qegħda tħares lejn Kristu nnifsu u tħossha mqanqla tiġri lejh għax id-dlam li tinsab fih hu kiefer wisq.

 

Last Updated ( Saturday, 10 August 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 4 t'Awwissu 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 August 2019
 4_aww_19-2000.jpg
 bullettin_04-08-2019.jpg
Last Updated ( Sunday, 04 August 2019 )
 
IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) MINGHAJR KRISTU KOLLOX FRUGHA; BIH KOLLOX JIEHU SENS
Written by Frans Galea   
Sunday, 04 August 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tmintax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 rich-man-barns.jpg

 

Gwaj kbir għall-Knisja fi żmienna hu li l-Fidi saret kultura u qed infixklu dawn iż-żewġ rejaltajiet ma’ xulxin.  Dan insejjaħlu gwaj għax hu ċar li anke għall-Knisja nnifisha hu diffiċli tagħraf id-differenza u hekk taħseb li hi Fidi meta hemm biss kultura.  Meta nagħmlu dan ma jirnexxilniex naqraw is-sinjali taż-żminijiet u nieħdu l-azzjonijiet li tant huma bżonnjużi għaż-żminijiet tagħna.

 

Il-Fidi, meta kienet għadha b’saħħitha u tiddomina l-Ħajja ta’ missirijietna, welldet ħafna drawwiet sbieħ fihom infushom, drawwiet marbutin mas-Sena Liturġika, bħalma hi l-festa tar-raħal, l-użanzi ta’ żmien il-Milied u l-Għid u tant ħwejjeġ oħra.  Ma nistgħux inħallu barra l-kultura tal-għaġeb li ssawret madwar l-arti tal-bini, il-pittura u l-iskultura.  L-Ewropa, id-dar antika tal-Fidi fi Kristu Mqajjem mill-Mewt, ġiet imżejna b’kultura li tgħammex ta’ katidrali, abbaziji, universitajiet, postijiet ta’ pellegrinaġġi eċċ.  Din il-kultura tant kibret u stagħniet li llum nistgħu ngħidu li l-Ewropa hi kontinent kulturalment Nisrani, imma li fl-istess ħin irremettiet il-Fidi u l-valuri Nsara.  Dan hu ċar.

 

Read more...
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2019) MIN JITLOB JAQLA’, MIN IFITTEX ISIB, ...
Written by Frans Galea   
Friday, 26 July 2019

Din hija il- Liturgija tals-Sbatax il-Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 sag.jpg.jpg

 

It-Talb huwa l-arma tan-Nisrani.  Din smajniha kemm-il darba, imma xorta jibqa’ jkollna xbieha falza f’moħna ta’ x’inhu fil-fatt it-Talb.  Normalment bih aħna nifhmu Talb ta’ Supplika, Talb biex naqilgħu xi grazzja li tgħinna f’din id-dinja li taf taqlagħlek ħafna problemi, mamma mia!  Imma t-Talb Nisrani hu ħafna iktar minn hekk.

 

L-ewwelnett għidna li t-Talb huwa l-arma tan-Nisrani għax nitilqu mir-rejaltà ta’ taqbida, taqtigħa, gwerra.  Ħadd ma jmur jissara mal-għadu bla ma jkun armat, għax anke David, li xtaq imur jitqabad ma’ Gulija mingħajr l-armamenti li xtaqu jagħtuh sħabu, xorta mar bl-arma li kienet għal qalbu: żbandola u ħames cagħkiet.  Ilkoll għandna gwerra qaddisa għax l-għadu tagħna, ix-xitan, qisu ljun jgħajjat u jdur madwarna biex jara lil min se jaħtaf.  (ara 1 Pt. 5, 8).  Min, dan li qed tgħid il-Kelma ta’ Alla, jaħseb li hi esaġerazzjoni, allura huwa ngannat u se jkun l-ewwel wieħed li se jinħataf mill-bhima.

 

 

Last Updated ( Friday, 26 July 2019 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1402