Thursday, 06 May 2021
           
Home
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2019) L-GHID: ZMIEN TA’ AHBAR TAJBA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 May 2019

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Ghid ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_raghaj_tajjeb.png

 

Żmien il-Għid hu Żmien “il-Kerigma”, l-Aħbar it-Tajba.  Liema Aħbar?  Li l-Mewt inbelgħet fir-rebħa!  Hallelujah!  Hi Aħbar li titwemmen minn ftit, u dawn jemmnuha bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  In-natura mwaqqa’ tagħna, kkundizzjonata mid-“Dnub ta’ Adam”, minnha nnifisha, bis-saħħa tagħha biss ma tista’ qatt temmen li l-Mewt intrebħet tassew, ma tistax temmen din “il-Big Bang” spiritwali li twassal għal Ħolqien Ġdid, ħlejqa ġdida.  Imma dawk li jinagħtaw mill-Ispirtu li jemmnu tassew li minn issa ’l quddiem l-ebda Mewt mhi se toqtolhom, dawn jitwieldu mill-ġdid, għat-tieni darba, mill-Ispirtu s-Santu.

 

L-ewwel twelid kien mill-omm u l-missier naturali tagħna u l-ħlejqa li twieldet mill-ġisem kellha natura ġa mejta għax ġa bdiet tmut.  Imma dawk li jitwieldu t-tieni darba, jitwieldu issa mill-Ispirtu, b’natura divina, u għalhekk huma Wlied Alla.  Din in-natura ġdida ma tibżax iktar mill-Mewt u għalhekk mhix iktar egoista.  Hi din in-natura ġdida biss (ara Ġw. 3, meta Kristu jitkellem fuq dan ma’ Nikodemu) li kapaċi tħobb lill-għadu.  Din hi l-Qdusija.  Din hi l-Ħajja vera, il-Ħajja ta’ Dejjem.  Din hi l-Ġenna li tibda minn hawn imma li tilħaq il-milja tagħha wara l-mewt fiżika.

 

Last Updated ( Saturday, 11 May 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Mejju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 May 2019
5_mejju_19-600.jpg
 bullettin_05-05-2019.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2019) IL-QAWWA TAL-IMHABBA LI HI L-ISPIRTU S-SANTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 May 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-peter.jpg

 

Għidna ħafna f’dawn il-ġimgħat fuq id-dgħufija tal-Appostli li Kristu għażel għal miegħU, li hi l-istess dgħufija tagħna.  Għidna li din id-dgħufija mhix dnub, għax hi natura li writtniha mingħand Adam u li baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.  Din in-natura hija “d-Dnub Oriġinali” li għalkemm jinħafer jibqa’ xorta jimmarkana, jipparaliżżana, jikkondizzjonana.  Hija n-natura li l-Bibbja ssejħilha “il-bniedem il-qadim” li hu essenzjali li jinqered, imut fl-ilmijiet tal-Magħmudija biex minfloku jitwieled u jissawwar “il-Bniedem il-Ġdid” b’natura totalment differenti, natura ta’ Alla nnifsu, xbiha ta’ Kristu.

 

Għalhekk, il-Magħmudija hi Miraklu enormi ta’ Alla f’kull bniedem li jħalli lil Alla jaħdem fih.  Hi l-Miraklu Morali; hi l-Għid tal-Mulej li jiġi ngastat fina u  jagħmilna nixbħuH; il-Magħmudija hi Mewt u Qawmien mill-Mewt.  Għidna li dan ma jsirx f’ħakka t’għajn waqt li jinagħta s-Sagrament, imma jinżera’ fina u jeħtieġ jitrawwem permezz tal-ħafna għajnuniet li Ommna l-Knisja tagħtina.  Wara kollox, din il-bidla hi mqabbla ħafna mal-qagħda tagħna fil-ġuf tal-Knisja.  Kull bniedem li jagħraf il-potenzjal enormi tal-Magħmudija tiegħu, il-“Big Bang” li hemm miżrugħa fih, jinsab fil-ġuf tal-Knisja, fejn jikber, bħalma kiber Ġesù fil-ġuf ta’ Marija, sabiex meta tasal il-milja taż-żmien ikun jista’ jagħti xhieda għall-Imħabba li l-Missier għandu għal kull bniedem.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 April 2019
28_april_19-2000.jpg
 bullettin_28-04-2019.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2019) MHUX KEMM NAF JGHODD IMMA JEKK TWELIDX MILL-GDID
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 April 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesusthomasdoubt.jpg

 

Dan hu żmien liturġiku sabiħ għall-Knisja.  Hija terġa’ tgħix dawk il-mumenti sbieħ, xeni qawwija, tal-avvenimenti li seħħew wara l-Qawmien ta’ Kristu.  Xeni meraviljużi bħal meta n-nisa kienu l-ewwel li saru jafu bir-rebħa ta’ Kristu fuq l-ikbar għadu tal-bniedem: il-Mewt.  Il-laqgħa ta’ Kristu glorjuż mal-Madalena li għarfitu mill-mod kif għajtilha: “Marjam!”  id-dehriet ta’ Kristu lill-appostli maqfulin ġewwa ċ-Ċenaklu.  Il-mixja li l-Mulej għamel mad-dixxipli ta’ Għemmaws fejn saħnilhom qalbhom bil-mod kif fissrilhom l-Iskrittura u huma, fl-aħħar, għarfuh mill-qsim tal-ħobż, ġest Ewkaristiku qawwi.  Fuq ix-xtajta tal-Għadira wara lejl li fih ma qabdu xejn u Ġwanni għarfU u Pietru ntefa’ l-baħar biex jasal ħdejH malajr.  U l-laqgħa ma’ Tumas, li hu l-Vanġelu li l-Knisja tħabbrilna llum.

 

Huwa żmien, dan, li fih ngħixu l-freskezza tat-tħabbira tal-Aħbar it-Tajba.  Kristu qam mill-mewt!  Hu qam tassew, Halleluja!  B’dawn il-kelmiet, l-Insara tal-Lvant jagħtu l-paċi lil xulxin matul dan iż-żmien tal-Għid.  Żgur fuq li żgur li din kienet esperjenza tal-ġenn għall-ewwel dixxipli!  Huma rawH ħaj!  Hu wrihom il-pjagi tiegħU! Setgħu imissuH!  Rawh jiekol!  Ħares lejhom, tbissmilhom u fuq kollox tahom il-Paċi tiegħU, is-Sliem, ix-Shalom.  “Shalom alehem!” “Is-Sliem għalikom!”  Dawn kienu l-ewwel kelmiet li semgħu minn għandu.  Huma li kellhom kuxjenza mtaqqla bid-dnub tal-ħarba u l-abbandun tagħhom.  Kienu ħallewh waħdu.  Saru jafu biċ-ċaħda ta’ Pietru, imma ħadd ma ġġudikah għax kollha kienu qegħdin tajjeb!  Kollha kellhom id-dnub tagħhom f’idejhom.  Imma Hu serraħhom billi qalilhom: “Is-sliem għalikom!”  Kien għadu l-Ħabib, wara kollox!

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' APRIL 2019 ( L-Ghid il-Kbir )
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 April 2019
21_april_19-2000.jpg
 bullettin_21-04-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1402