Sunday, 19 September 2021
           
Home
IS-SEBGHA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IZ-ZEWG BINARJI TAL-KNISJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 October 2019

Din hija il- Liturgija tas-Seba' u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

27_hadd.jpg
 

 

Ilkoll nafu li l-ġenerazzjoni tagħna qegħda tgħix fi żmien speċjali għall-Knisja fl-Istorja tagħha.  San Ġwanni Pawlu II meta kkonsulta ma’ grupp ta’ għorrief li laqqa’ hu stess, ried tweġiba għall-mistoqsija jekk dan iż-żmien li jidher tant diffiċli għall-Knisja hux żmien “normali”, diffikultajiet tas-soltu li tgħaddi minnhom il-Knisja, jew inkella jekk fl-arja hawnx bidla, żmien ta’ taqliba epokali li bħalha qatt ma kellha l-Knisja.  It-tweġiba ta’ kulħadd kienet li tassew dan hu żmien epokali li bħalu qatt ma rat il-Knisja.

 

Quddiem il-fenomenu tal-kollass tar-“reliġjon” fil-pajjiżi hekk imsejħa “progressivi” tal-Punent, ħafna li jħobbu l-Knisja qed jibżgħu u jitniehdu quddiem l-emoroġija ta’ popli ħerġin mill-Knisja u parroċċi li jżarmaw u jbiegħu l-knejjes tagħhom li jispiċċaw f’idejn spekulaturi bla skrupli.  Biex tagħqad, fil-Knisja hemm firda u nibtet oppożizzjoni għall-Papa u l-mod kif jaħsibha, ħaġa rari fl-imgħoddi.  Biex ma nsemmux il-flaġell tal-pedofilija li għadu u donnu se jibqa’ jsawwat lill-Knisja midruba, għal żmien twil.  Id-dawl tal-Fidi qiegħed jintefa’ fuq l-Ewropa u fuq ġnus oħra u l-bniedem dar b’deċiżjoni sħiħa mill-Fidi tiegħu fi Kristu lejn fidi fih innifsu, u l-bniedem issa għamel lilu nnifsu alla.  It-trijonf tal-“Jien”.

 

Last Updated ( Saturday, 05 October 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 September 2019
29_sett_19-2000.jpg
 bullettin_29-09-2019.jpg
Last Updated ( Saturday, 28 September 2019 )
 
IS-SITTA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) L-ISKOP TAL-EZISTENZA
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 September 2019

Din hija il- Liturgija tas-Sitta u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

26hadd.jpg

 

Sittin sena ilu, meta konna żgħar, konna nitgħallmu bl-amment ħafna mill-Katekiżmu tal-Knisja fuq is-siġġijiet tad-duttrina.  Ma kellna l-ebda ideja x’konna qed ngħidu u d-duttrina serviet biss biex tkun ta’ bidu umli għal tfittxija serja, aktar tard, ta’ min hu Alla li deher fi Kristu Ġesù ta’ Nażaret.  Iżda dawk l-ilħna rqaq tat-tfal, f’kantaliena monotona kienu qed ilissnu veritajiet profondi li kienu teoloġiċi u anke filosofiċi!

 

L-ewwel mistoqsija tal-ktejjeb, għax il-Katekiżmu kien magħmul minn mistoqsijiet u tweġibiet, kienet: “Għaliex ħalqek Alla?”  Din hi mistoqsija-bomba li kapaċi titfa’ bniedem, li jaf jaħseb, fi kriżi.  Għal ħafna nies din il-mistoqsija-bomba tibqa’ bla ma tisplodi ħajjithom kollha!  Ħafna qatt ma jistaqsu lilhom infushom għalfejn inħalqu, għalfejn ġew fid-dinja, għalfejn qed jgħixu.  Għalfejn qed tgħix int?

 

 

Read more...
 
FESTA TAL-MADONNA TAL-HNIENA 2019
Written by Frans Galea   
Thursday, 26 September 2019

Nhar is-Sibt 21 ta’ Settembru 2019 fil-parroċċa tagħna ġiet iċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Ħniena fil-Kappella ddedikata lilha. Filgħodu saret Quddiesa bl-omelija mill-arċipriet Mons. Daniel Xerri. Imbagħad filgħaxija sar pellegrinaġġ ta’ talb bil-kwadru tal-Madonna fil-Plots tal-Barmil. Fi tmiem il-pellegrinaġġ saret Konċelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof Mons. Mario Grech ħdejn il-Playing Field. F’din il-Quddiesa ħadu sehem ukoll l-għarajjes li qed jagħmlu l-kors ta’ tħejjija għaż-żwieġ fil-parroċċa tagħna. Il-kant kien animat mill-kor tat-tfal “Ulied il-Battista”. Wara l-Quddiesa sar barbeque tal-okkażjoni ħdejn il-Playing Field.

pellegrinagg_21-9-19.jpg
 koncelebrazzjoni_21-9-19.jpg

 

Last Updated ( Thursday, 26 September 2019 )
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Settembru 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 September 2019
22_sett_19-2000.jpg
 bullettin_22-09-2019.jpg
 
IL-HAMSA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2019) IL-GIBDA G&ALL-FLUS U L- IBDA LEJN ALLA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 September 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hamsa u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2019 )   bi hsibijiet  min Joe Rapa.

25hadd.jpg

 

Bħala l-akbar għadu tal-ġibda naturali li nħossu fina lejn Alla u lejn il-qdusija u lejn “it-tajjeb”, l-Iskirttura tpoġġi lill-idolatrija, jiġifieri l-qima, il-fiduċja li l-bniedem jagħti lil allat oħra, allat giddieba u foloz; allat li jivvinta hu; allat f’sura li togħġob lilu.  Alla l-Imbierek hu kbir wisq biex jifhmu moħħ il-bniedem u lanqas taf biex se joħroġlok fl-Istorja li jinsiġlek.  Quddiemu hemm dejjem din il-prekarjeta, din il-“ma nafx x’ġej” li xi wħud għelbuha bil-Fidi kbira li kellhom f’Alla, tant li jiġri x’jiġri jemmnu li kollox hu għall-ġid u li kollox se jispiċċa tajjeb għax dan Alla misterjuż huwa l-Imħabba, l-Imħabba perfetta.  Hu stess jgħid: “Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom, u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom.  Għax daqskemm huma ogħla s-smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.”  (Is. 55, 8-9).

 

Il-bniedem li m’għandux Fidi soda ma jiflaħx dan id-distakk, dan il-bogħod bejnu u bejn Alla li ħalqu.  Dan iwelled fih solitudni, insigurtà, vojt, dieqa, li jimbuttawh biex jistrieħ f’setgħat oħra, qawwiet oħra, allat oħra.  Hekk, fl-antik, hu vvinta allat tal-fertilità, li jagħtuh il-ġid għal din il-ħajja, art fertili għall-ikel, nisa fertili biex ikollu wlied li jiddefenduh f’ambjent bikri u selvaġġ, saħħa fil-ġisem u għomor twil.  Il-ġnus li kienu madwar Iżrael kollha kellhom dawn il-kulti, dawn ir-reliġjonijiet, li ma kinux jagħfsu wisq fuq ħajja moralment tajba, imma fuq li int tmur it-tempju u toffri s-sagrifiċċji.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1442