Thursday, 29 July 2021
           
Home
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2019) IL-QAWWA TAL-IMHABBA LI HI L-ISPIRTU S-SANTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 May 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-peter.jpg

 

Għidna ħafna f’dawn il-ġimgħat fuq id-dgħufija tal-Appostli li Kristu għażel għal miegħU, li hi l-istess dgħufija tagħna.  Għidna li din id-dgħufija mhix dnub, għax hi natura li writtniha mingħand Adam u li baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.  Din in-natura hija “d-Dnub Oriġinali” li għalkemm jinħafer jibqa’ xorta jimmarkana, jipparaliżżana, jikkondizzjonana.  Hija n-natura li l-Bibbja ssejħilha “il-bniedem il-qadim” li hu essenzjali li jinqered, imut fl-ilmijiet tal-Magħmudija biex minfloku jitwieled u jissawwar “il-Bniedem il-Ġdid” b’natura totalment differenti, natura ta’ Alla nnifsu, xbiha ta’ Kristu.

 

Għalhekk, il-Magħmudija hi Miraklu enormi ta’ Alla f’kull bniedem li jħalli lil Alla jaħdem fih.  Hi l-Miraklu Morali; hi l-Għid tal-Mulej li jiġi ngastat fina u  jagħmilna nixbħuH; il-Magħmudija hi Mewt u Qawmien mill-Mewt.  Għidna li dan ma jsirx f’ħakka t’għajn waqt li jinagħta s-Sagrament, imma jinżera’ fina u jeħtieġ jitrawwem permezz tal-ħafna għajnuniet li Ommna l-Knisja tagħtina.  Wara kollox, din il-bidla hi mqabbla ħafna mal-qagħda tagħna fil-ġuf tal-Knisja.  Kull bniedem li jagħraf il-potenzjal enormi tal-Magħmudija tiegħu, il-“Big Bang” li hemm miżrugħa fih, jinsab fil-ġuf tal-Knisja, fejn jikber, bħalma kiber Ġesù fil-ġuf ta’ Marija, sabiex meta tasal il-milja taż-żmien ikun jista’ jagħti xhieda għall-Imħabba li l-Missier għandu għal kull bniedem.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 April 2019
28_april_19-2000.jpg
 bullettin_28-04-2019.jpg
 
IT-TIENI HADD TAL-GHID (2019) MHUX KEMM NAF JGHODD IMMA JEKK TWELIDX MILL-GDID
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 April 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tieni Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesusthomasdoubt.jpg

 

Dan hu żmien liturġiku sabiħ għall-Knisja.  Hija terġa’ tgħix dawk il-mumenti sbieħ, xeni qawwija, tal-avvenimenti li seħħew wara l-Qawmien ta’ Kristu.  Xeni meraviljużi bħal meta n-nisa kienu l-ewwel li saru jafu bir-rebħa ta’ Kristu fuq l-ikbar għadu tal-bniedem: il-Mewt.  Il-laqgħa ta’ Kristu glorjuż mal-Madalena li għarfitu mill-mod kif għajtilha: “Marjam!”  id-dehriet ta’ Kristu lill-appostli maqfulin ġewwa ċ-Ċenaklu.  Il-mixja li l-Mulej għamel mad-dixxipli ta’ Għemmaws fejn saħnilhom qalbhom bil-mod kif fissrilhom l-Iskrittura u huma, fl-aħħar, għarfuh mill-qsim tal-ħobż, ġest Ewkaristiku qawwi.  Fuq ix-xtajta tal-Għadira wara lejl li fih ma qabdu xejn u Ġwanni għarfU u Pietru ntefa’ l-baħar biex jasal ħdejH malajr.  U l-laqgħa ma’ Tumas, li hu l-Vanġelu li l-Knisja tħabbrilna llum.

 

Huwa żmien, dan, li fih ngħixu l-freskezza tat-tħabbira tal-Aħbar it-Tajba.  Kristu qam mill-mewt!  Hu qam tassew, Halleluja!  B’dawn il-kelmiet, l-Insara tal-Lvant jagħtu l-paċi lil xulxin matul dan iż-żmien tal-Għid.  Żgur fuq li żgur li din kienet esperjenza tal-ġenn għall-ewwel dixxipli!  Huma rawH ħaj!  Hu wrihom il-pjagi tiegħU! Setgħu imissuH!  Rawh jiekol!  Ħares lejhom, tbissmilhom u fuq kollox tahom il-Paċi tiegħU, is-Sliem, ix-Shalom.  “Shalom alehem!” “Is-Sliem għalikom!”  Dawn kienu l-ewwel kelmiet li semgħu minn għandu.  Huma li kellhom kuxjenza mtaqqla bid-dnub tal-ħarba u l-abbandun tagħhom.  Kienu ħallewh waħdu.  Saru jafu biċ-ċaħda ta’ Pietru, imma ħadd ma ġġudikah għax kollha kienu qegħdin tajjeb!  Kollha kellhom id-dnub tagħhom f’idejhom.  Imma Hu serraħhom billi qalilhom: “Is-sliem għalikom!”  Kien għadu l-Ħabib, wara kollox!

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' APRIL 2019 ( L-Ghid il-Kbir )
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 April 2019
21_april_19-2000.jpg
 bullettin_21-04-2019.jpg
 
L-GHID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2019) IR-REBHA TAD-DAWL FUQ ID-DLAM.
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 April 2019

Din hija il- Liturgija ta'  L-GĦID IL-KBIR TAL-QAWMIEN TAL-MULEJ MILL-IMWIET (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

resurrection-of-christ-1.jpg

 

Wasalna, bi Grazzja, biex niċċelebraw l-Għid il-Kbir tal-Qawmien mill-Imwiet tal-Mulej tagħna.  Bħalma għidna diversi drabi, il-Misteru tal-Għid mhux biss il-Qawmien ta’ Kristu imma hu l-ġabra flimkien tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tal-Mulej.  Għax m’hemmx Qawmien mingħajr Mewt, bħalma m’hemmx Dawl mingħajr id-Dlam, m’hemmx Jum mingħajr il-Lejl.  Anzi l-Ġimgħa Mqaddsa kollha tagħmel parti mill-Misteru tal-Għid ta’ Kristu u fil-bidu tagħha, fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, insibu lil Ġesù jitniehed bit-tensjoni umana li bdiet iddallamlu ruħu meta qal: “Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda.  U x’naqbad ngħid?  Missier, eħlisni minn din is-siegħa?  Imma jien għalhekk ġejt: għal din is-siegħa.”  (Ġw. 12, 27).

 

Hu mportanti li nsostnu dan għax l-Għid sħiħ ta’ Kristu jitfa’ Dawl qawwi fuq tant Għidijiet żgħar li kull bniedem jgħix: tant tensjonijiet, tbatija, inkwiet, inġustizzji, moħqrija... li kollha jibqgħu imdallmin u ta’ skandlu jekk ma jkunux imdawlin mill-esperjenza ta’ Alla nnifsu f’Ġesù l-Imgħallem tagħna.  Kristu jidħol fil-Mewt li twerwer lill-bniedem biex jurina li l-Mewt hi gidba li żeragħha f’moħħ il-bniedem l-għadu tiegħu.  Hu ġie mibgħut mill-Missier biex jidħol fil-Mewt, kull tip ta’ Mewt, mhux dik fiżika biss, biex jixhed lill-bniedem agħma li l-Mewt qatt u qatt ma hi l-aħħar kelma.  Il-lejl qatt mhu l-aħħar kelma.  Id-dlam qatt mhu l-aħħar kelma.  Il-Mewt hi biss mogħdija għal Qawmien u dan tixhdu l-Istorja tagħna.  Minn kemm esperjenzi li dehru negattivi u ta’ twegħir għaddejna f’Ħajjitna.  Kollha heddewna u mlewna b’tensjoni, imma minn kollha ħariġna l-Mulej.  Anke n-natura tixhed li l-lejl jieħu lejn iż-żerniq; ix-xitwa lejn ir-rebbiegħa, id-dlam jimbotta biex jinxtegħel dawl, ħabba tal-qamħ li tmut taħt il-ħamrija, tnibbet frott ġdid u kotran.  Il-Ħajja tirbaħ fuq il-Mewt.  Dan hu d-Dawl Nisrani.  Din hi l-Fidi ta’ dawk li jemmnu li Ġesù ġie lura miċ-ċimiterju u li l-Ħajja li nieda fuq l-art tegħleb il-konsegwenzi anke tal-Mewt ta’ ġisimna.

 

Last Updated ( Saturday, 20 April 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 April 2019
14_apr_19-2000.jpg
 bullettin_14-04-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1426