Friday, 27 May 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 20 ta' Frar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 February 2022
20_frar_20222.jpg
 bullettin_20-02-2022.jpg
 
IS-7 HADD MATUL IS-SENA (2022) L-IMHABBA LI TWASSAL GHAL IMHABBA
Written by Frans Galea   
Saturday, 19 February 2022

Din hija il-Liturgija tas-Seba' Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

saint_luke_2012.79.2-2000.jpg

 

Il-Kristjaneżmu huwa Aħbar Tajba!  U x’inhi din l-Aħbar Tajba?  Din l-Aħbar Tajba hija Persuna: Ġesù Kristu, l-Iben il-Waħdieni ta’ Alla li fih dehret l-Imħabba miġnuna tal-Missier għal kull maħluq minnU. Meta konna lkoll għedewwa tiegħu għax konna lkoll xbieha ta’ Adam li kien mimli suspetti dwar din l-Imħabba li ħalqitu, Alla miet għalina sa fuq is-Salib f’Ibnu Ġesù.  Kien hemm bżonn li ssir tpattija għat-taħsir tan-natura tal-bniedem.  Kien hemm bżonn ta’ Fidwa li titħallas mhux bid-deheb jew bil-fidda imma bid-demm ta’ “Ħaruf” li jinagħta għall-merħla, biex imut hu u l-merħla tgħix.  Kien hemm bżonn li Xi Ħadd jieħu fuqu l-Mewt li fiha daħal kull bniedem bid-“Dnub”, biex il-qrusa tal-konsegwenza tad-“Dnub” iduqha Hu minflok il-bniedem.  Kien hemm bżonn li Xi Ħadd jidħol f’ħalq il-Mewt biex ikun għaliha velenu, biex jikxef il-gidba tagħha, biex ikun Spirtu ta’ rebħa fuq il-Mewt li jinagħta li kull min jemmen fiH.  Kien hemm bżonn li Xi Ħadd jirbaħ tant merti enormi u eterni li setgħu jitqassmu fuq kull midneb li jdur lejH u mingħajr merti tiegħu, imma biss għax iħares lejn “is-serp” imdendel mal-lasta bil-Fidi, huwa jsir qaddis, iġġustifikat, imlibbes il-merti ta’ Dak li ma kienx jaf x’inhu dnub.

 

Id-“Dnub” mhux biss ksur morali ta’ xi kmandament.  Hu ferm iktar minn hekk.  Hu stat ta’ jasar.  Ilkoll twelidna b’natura mjassra mid-“Dnub” frott tas-suspett dwar Alla li tnissel fin-natura tagħna fil-Ġnien tal-Għeden.  Ilkoll twelidna maqtugħin mill-għajn tal-Ħajja vera u eterna, u minn hawn ġejja l-ħarba ta’ kull bniedem fid-dnub.  Għax kull bniedem iħoss id-dgħufija, in-nuqqas ta’ sigurtà, in-nuqqas ta’ ċertezza ta’ Ħajja ta’ Dejjem li hi biss tagħmel li l-bniedem jista’ jħobb.  Id-dell tal-Mewt li d-“Dnub” ġab fuq il-bniedem għamel minnu egoista, l-ħin kollu jiddefendi l-ftit ħajja li għandu, vjolenti kważi għal kull ħaġa ta’ xejn għax hemm ġerħa moħbija fl-intern tiegħu li hu ma jistax ifejjaq.  U din il-ġerħa hi ċ-ċertezza li hu jrid imut, li qed jgħix fi żmien “misluf”.  F’din l-ekonomija ta’ Ħajja, kollox isir prekarju, insigur, illum hawn u għada min jaf.  Huwa dan li jagħmel lill-bniedem jaħseb fih innifsu, jiġbed lejh.  Huwa dan li jfieri tant lill-bniedem meta jiġi, jew tiġi, tradut jew traduta, fiż-żwieġ, per eżempju.  Hemm suspett fil-biedem li jgħidlu li hu waħdu, waħdu, waħdu. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Frar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 February 2022
13_frar_2022.jpg
 bullettin_13-02-2022.jpg
 
IS-6 HADD MATUL IS-SENA (2022) VALURI
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 February 2022
 13222.jpg

 

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

Min iħobb il-Knisja ta’ Kristu jaf li fi żminijietna hemm ħafna ilħna, anke fil-Knisja, li jridu li l-hi tadatta ruħha għad-dinja, tifhem aktar lid-dinja, iċċedi ċerti valuri biex id-dinja tkun tista’ taċċettaha aktar, għax qed naraw jiġri fenomenu fejn il-“massa” tinsab ħierġa mill-Knisja fil-pajjiżi “progressivi” u se jibqa’ biss il-“Fdal”.  Dan qed iseħħ ukoll f’pajjiżna.  Pajjiżna jixbaħ ħafna lil Spanja u l-Irlanda.  Dan il-proċess ta’ kollass dam ma beda għandna, iżda malli beda sar bħal riefnu.  Dan nissel paniku fost ħafna li sinċerament iridu l-ġid lill-Knisja.

 

Li hemm bżonn tiġdid fil-metodu kif il-Knisja ġġorr lid-dinja bħal dawk l-erbgħa tal-Vanġelu li ġarrew il-magħtub għal quddiem Kristu billi taqqbu s-saqaf, huwa ovvju u ċar.  Ma setgħux jidħlu mill-bieb, taqqbu s-saqaf!  Jekk in-nies qed jonqsu mill-knejjes tagħna, u dan fuq medda issa twila ta’ żmien, dan ifisser li l-pastorali sagramentali qegħda dejjem iktar tilħaq numru iżgħar ta’ nies.  Għaliex in-nies m’għadhiex tersaq lejn Kristu fis-Sagramenti li huma “Sinjali” tal-Preżenza tiegħU li tfejjaq?  Għax m’għadhomx jemmnu, jew fiH jew fil-Preżenza tiegħu f’dawn il-waqtiet qaddisa.  Jekk wieħed marid b’marda li ħadd ma sab fejqan għaliha, imma jisma’ li fil-Brażil hemm wieħed li qed ifejjaq in-nies minn din il-marda, nassigurak li hu jittallab, ifaddal, jara minn fejn iġib il-flus biex imur hemm u jħallas lil dan il-bniedem biex ifejqu. 

Last Updated ( Saturday, 12 February 2022 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Frar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 February 2022
 6_frar_2022.jpg
 bullettin_06-02-2022.jpg
 
IL-5 HADD MATUL IS-SENA (2022) LAQGHA MA’ KRISTU – INDIEMA – SAJJIEDA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 February 2022

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 the_miraculous_draught_of_fishes_1997.21.1-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd tlaqqagħna ma tnejn min-nies li kellhom laqgħa ħajja u qawwija ma’ Alla.  Din il-frażi “laqgħa ma’ Alla” sikwit qed nisimgħuha u naħseb li għa ħafna ftit li xejn tinftiehem.  Qed tinagħta ħafna enfasi, u bir-raġun, imma l-bniedem jistaqsi: “Imma jien x’irrid nagħmel biex ikolli din l-esperjenza għax lanqas biss naf x’inhi.

 

Esperjenza ta’ Alla, jew laqgħa ma’ Alla, jkun mument li int tibqa’ tiftakru ħajtek kollha, u meta tkun f’xi kriżi ta’ Fidi, għax ma tkunx qed tara l-Imħabba ta’ Alla fl-Istorja tiegħek, int tfakkar lilek innifsek din l-esperjenza u tiggranfa magħha.  Inti tħares lura u tgħid lilek innifsek: “Ftakar!  Dak inhar kont dahri mal-ħajt.  Ma stajt nagħmel xejn iktar jien.  Intlaqt fil-Mulej għax ma kellix triq oħra u b’Sorpriza kbira u hienja għalija, għadda Alla minn ħajti.  Hu tassew għadda minn ħajti dak in-nhar.  Dak in-nhar jien indunajt li Alla tassew jeżisti u jien importanti ħafna ħafna għaliH.  U jekk xi ħadd jistaqsini għaliex nemmen f’Alla jien nirrakkonta dik l-Istorja, anke jekk il-kliem li jiġini huwa fqir wisq biex nesprimi l-emozjonijiet tiegħi.

Last Updated ( Saturday, 05 February 2022 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1514