Sunday, 19 September 2021
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 21 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 March 2021
21-3-21_2-2000.jpg
 bullettin_21-03-20211.jpg
Last Updated ( Saturday, 20 March 2021 )
 
IL-HAMES HADD TAR-RANDAN (2021) PATT GDID FIL-MISTERU TAL-GHID TA’ KRISTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 20 March 2021

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 index.jpg

 

Ninsabu għaddejjin minn żmien li għad jinkiteb fl-Istorja bħal żmien ta’ mportanza kbira.  Qed nirreferi għall-pandemija li għal ħafna hi ta’ skomodità u telfien ta’ ċerti libertajiet, u ta’ sens ta’ theddid, imma għal ħafna oħrajn hi esperjenza ta’ kalamità għax minġel il-qerried ħakem li xi ħadd qrib tagħhom, qarib jew ħabib.  Mill-ġdid ninsabu b’kollox magħluq, inkluż il-knejjes tagħna, u għal darb’oħra l-Ġimgħa Mqaddsa se ngħixuha fuq livel individwalista, jien u l-iskrijn tat-T.V.  S’issa għadna ma tantx qed nifhmu s-sens ta’ dan kollu; għadna ma tantx qed nifhmu xi jrid jgħid Alla li f’dan il-punt tal-Istorja ppermetta din l-imxija li Hu biss jaf meta se tgħejja u tħallina bi kwietna.

 

Tista’ tgħinna nifhmu l-Istorja, il-Kelma tal-Ħames Ħadd tar-Randan.  Għax jekk tiskot il-Liturġija bil-ġemgħa preżenti, imma l-Kelma tibqa’ dejjem tidwi.  Il-Knisja qegħda tpoġġi quddiemna il-Mogħdija... ekku “Mogħdija”... jidher Alla dejjem f’ “Mogħdija”, dejjem f’moviment, bħalma l-Għid hu “Mogħdija” mid-dlam għad-Dawl, mill-Mewt għall-Ħajja... ekku, se nitkellmu ħafna fuq “Mogħdija” minn Patt Qadim għal dak Ġdid.  Jista’ jkun li anke lilna Alla jrid jaħtafna u jġorrna miegħU..., għax aħna m’aħniex kapaċi nitħarrku minn jeddna, lanqas il-Knisja... huwa HU li jġorrna minn Patt qadim għal ieħor Ġdid!  Alla jinqeda b’avvenimenti storiċi li jdaħħlu lill-bniedem fi kriżi, fi kriżi serja fejn jinduna li għandu bżonn jgħaddi għal Dawl ġdid, għal Ħelsien ġdid, għal Rabta miegħU ġdida.  Ara kif Alla dejjem jaħdem billi jwettaq “Għid”, “Mogħdija” minn qagħda mdallma ta’ telqa u Mewt għal sitwazzjoni li fiha l-bniedem jiżfen u jkanta għanja ġdida u jfaħħar lil Alla għax l-ilma tiegħu ikun bidilulu f’Inbid Ġdid tal-Festa!

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 March 2021
 bull_14-3-21.jpg
 bullettin_14-03-2021.jpg
Last Updated ( Sunday, 14 March 2021 )
 
IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN (2021) IR-RELAZZJONI MQALLBA BEJN ALLA U L-POPLU TIEGHU
Written by Frans Galea   
Sunday, 14 March 2021

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 gesu_u_nikodemu.jpg

 

Fl-Istorja umana, Alla dejjem għażel fdal żgħir biex ikun il-poplu tiegħu.  Hu daħal fil-Ħajja ta’ Abraham biex minnu nissel il-poplu ta’ Iżrael biex dan il-poplu jkun il-mezz li bih juri lill-ġnus kollha l-verità moħbija imma tant rejali: li jeżisti Alla Wieħed li ħalaq kollox; li dan Alla hu Mħabba; u li fiH biss hemm tama ta’ eternità għall-bniedem.  Hu bagħat lil Ibnu l-Waħdieni biex jifrex dan il-fdal fost il-ġnus kollha, u hekk il-poplu tiegħu sar issa l-Knisja, il-Ġemgħa ta’ dawk li jemmnu tassew fil-missjoni ta’ salvazzjoni ta’ Kristu li laħqet il-quċċata tagħha fil-ġimgħa tal-Passjoni, l-Mewt u l-Qawmien mill-Mewt tiegħu: l-esperjenza tremenda tal-Għid ta’ Kristu.

 

Dan il-poplu tiegħu, Iżrael/Knisja, Alla qatt ma riedu jkun iktar minn “fdal”.  Iżrael kien “fdal” tal-popli, żgħir, dgħajjef, imdawwar b’għedewwa li dejjem raw fih ġens stramb, differenti, ċellula maqtugħa għaliha mill-bqija. La kien differenti, huma dejjem għamlu għalih, kif jgħid Salm 129 jgħid: “Ħabbtuni ħafna sa minn żogħżiti – ħa jgħid hekk Iżrael – ħabbtuni ħafna sa minn żogħżiti, imma ma rnexxilhomx jegħlbuni.  Bil-moħriet għaddew minn fuq dahri, raddiet twal bis-swat għamluli.”  (S. 129, 1-3).  Kull meta l-Knisja kienet tassew awtentika, xhud vera ta’ Alla, dejjem ġiet ippersegwitata, minn barra u kull tant ukoll minn ġewwa l-istituzzjonijiet tagħha.  Kemm Iżrael u kemm il-Knisja, Alla qatt ma riedhom ikunu iktar minn melħ, dawl, ħmira b’risq il-kumplament tal-ġnus.  Dawn it-tliet eżempji, miġjuba minn Kristu, fl-ambjent tagħhom huma ċkejknin, kważi irrelevanti, imma ta’ qawwa enormi.  Din il-qawwa misterjuża tal-poplu veru ta’ Alla tidher fil-fatt li huwa jinagħta biex imut għall-bqija u hekk jirrifletti l-Imħabba ta’ Alla murija fi Kristu li jinagħta bħal Ħaruf għall-qatla b’risq il-bqija li sikwit mhuma xejn ħlief ilpup imġewħa u ħattafa.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 7 ta' Marzu 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 March 2021
7_mar_21-2000.jpg
 bullettin_07-03-2021.jpg
 
IT-TIELET HADD TAR-RANDAN (2021) ID-DGHUFIJA TAL-BNIEDEM QUDDIEM IL-LI I TAL-QDUSIJA
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 March 2021

Din hija il-Liturgija tat-tielet Hadd tar-Randan ( 2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_l_bejjiegha_tat_tempju.jpeg

 

Fil-Ħdud tar-Randan li għaddew, aħna rajna kif Alla daħal f’Patt mal-bniedem, Patt ta’ Salvazzjoni mill-waqgħa katastrofika li fiha sab ruħu minħabba d-dnub li nsibu f’Kap. 3 tal-Ġenesi.  Dan il-Patt hu ta’ Alla, u mhux tal-bniedem, għax il-bniedem hu bla saħħa biex jidħol f’xi Patt ma’ Alla.  Din il-ħidma ta’ Alla kellha terġa’ ġġib lura lill-bniedem lejn l-oriġini tiegħu, oriġini ta’ qdusija, ubbidjenza u fedeltà lejn Alla.  Xi jfisser dan fil-konkret?  Xi tfisser  il-Qdusija?  Xi jfisser tkun salvat minn Alla?

 

Żmien ir-Randan hu żmien il-mistoqsijiet, u l-mistoqsijiet jagħmilhom min jieħu dan iż-żmien bis-serjetà u bis-sinċerità.  Il-Kelma tal-Ewkaristija tal-lum se turina xi jfisser tkun qaddis, tkun bniedem ta’ Alla, bniedem li fih il-Patt ikun inħadem sa fil-milja tiegħu.  Dan se jgħidulna b’mod sempliċi l-Ewwel Qari meħud mill-Eżodu.  Lil Iżrael, Alla jagħtih stampa ċara tal-Qdusija, tal-Ħajja vera, meta lil Mosè għaddielu dawk li aħna nsejħulhom “L-Għaxar Kmandamenti” fuq il-Muntanja Sinaj.  Lilna għallmuhomlna meta konna żgħar, u forsi huma l-aktar parti mill-Iskrittura li aħna familjari magħha.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1442