Thursday, 18 August 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 13 ta' Frar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 February 2022
13_frar_2022.jpg
 bullettin_13-02-2022.jpg
 
IS-6 HADD MATUL IS-SENA (2022) VALURI
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 February 2022
 13222.jpg

 

Din hija il-Liturgija tas-Sitt Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

Min iħobb il-Knisja ta’ Kristu jaf li fi żminijietna hemm ħafna ilħna, anke fil-Knisja, li jridu li l-hi tadatta ruħha għad-dinja, tifhem aktar lid-dinja, iċċedi ċerti valuri biex id-dinja tkun tista’ taċċettaha aktar, għax qed naraw jiġri fenomenu fejn il-“massa” tinsab ħierġa mill-Knisja fil-pajjiżi “progressivi” u se jibqa’ biss il-“Fdal”.  Dan qed iseħħ ukoll f’pajjiżna.  Pajjiżna jixbaħ ħafna lil Spanja u l-Irlanda.  Dan il-proċess ta’ kollass dam ma beda għandna, iżda malli beda sar bħal riefnu.  Dan nissel paniku fost ħafna li sinċerament iridu l-ġid lill-Knisja.

 

Li hemm bżonn tiġdid fil-metodu kif il-Knisja ġġorr lid-dinja bħal dawk l-erbgħa tal-Vanġelu li ġarrew il-magħtub għal quddiem Kristu billi taqqbu s-saqaf, huwa ovvju u ċar.  Ma setgħux jidħlu mill-bieb, taqqbu s-saqaf!  Jekk in-nies qed jonqsu mill-knejjes tagħna, u dan fuq medda issa twila ta’ żmien, dan ifisser li l-pastorali sagramentali qegħda dejjem iktar tilħaq numru iżgħar ta’ nies.  Għaliex in-nies m’għadhiex tersaq lejn Kristu fis-Sagramenti li huma “Sinjali” tal-Preżenza tiegħU li tfejjaq?  Għax m’għadhomx jemmnu, jew fiH jew fil-Preżenza tiegħu f’dawn il-waqtiet qaddisa.  Jekk wieħed marid b’marda li ħadd ma sab fejqan għaliha, imma jisma’ li fil-Brażil hemm wieħed li qed ifejjaq in-nies minn din il-marda, nassigurak li hu jittallab, ifaddal, jara minn fejn iġib il-flus biex imur hemm u jħallas lil dan il-bniedem biex ifejqu. 

Last Updated ( Saturday, 12 February 2022 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 6 ta' Frar 2022
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 February 2022
 6_frar_2022.jpg
 bullettin_06-02-2022.jpg
 
IL-5 HADD MATUL IS-SENA (2022) LAQGHA MA’ KRISTU – INDIEMA – SAJJIEDA
Written by Frans Galea   
Saturday, 05 February 2022

Din hija il-Liturgija tal-Hames Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 the_miraculous_draught_of_fishes_1997.21.1-2000.jpg

 

Il-Liturġija tal-Kelma ta’ dan il-Ħadd tlaqqagħna ma tnejn min-nies li kellhom laqgħa ħajja u qawwija ma’ Alla.  Din il-frażi “laqgħa ma’ Alla” sikwit qed nisimgħuha u naħseb li għa ħafna ftit li xejn tinftiehem.  Qed tinagħta ħafna enfasi, u bir-raġun, imma l-bniedem jistaqsi: “Imma jien x’irrid nagħmel biex ikolli din l-esperjenza għax lanqas biss naf x’inhi.

 

Esperjenza ta’ Alla, jew laqgħa ma’ Alla, jkun mument li int tibqa’ tiftakru ħajtek kollha, u meta tkun f’xi kriżi ta’ Fidi, għax ma tkunx qed tara l-Imħabba ta’ Alla fl-Istorja tiegħek, int tfakkar lilek innifsek din l-esperjenza u tiggranfa magħha.  Inti tħares lura u tgħid lilek innifsek: “Ftakar!  Dak inhar kont dahri mal-ħajt.  Ma stajt nagħmel xejn iktar jien.  Intlaqt fil-Mulej għax ma kellix triq oħra u b’Sorpriza kbira u hienja għalija, għadda Alla minn ħajti.  Hu tassew għadda minn ħajti dak in-nhar.  Dak in-nhar jien indunajt li Alla tassew jeżisti u jien importanti ħafna ħafna għaliH.  U jekk xi ħadd jistaqsini għaliex nemmen f’Alla jien nirrakkonta dik l-Istorja, anke jekk il-kliem li jiġini huwa fqir wisq biex nesprimi l-emozjonijiet tiegħi.

Last Updated ( Saturday, 05 February 2022 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 30 ta' Jannar 2022
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 January 2022
 30_jan_2022.jpg
 bullettin_30-01-2022.jpg
 
IR-Raba' HADD MATUL IS-SENA (2022) KNISJA AWTENTIKA – KNISJA PPERSEGWITATA
Written by Frans Galea   
Sunday, 30 January 2022

Din hija il-Liturgija tar-Raba' Hadd matul is-sena (2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

jesus-preaching-1.jpg

 

Il-Knisja ta’ Kristu hija Profeta għad-Dinja, Dawl fid-dlam, “Lumen Ġentium”.  L-istess in-Nisrani, huwa Profeta fl-ambjent fejn ipoġġih il-Mulej.  Bil-Magħmudija, in-Nisrani sar intimament ingastat fi Kristu, parti minnU u dak li hu ta’ Kristu sar tiegħu ukoll;  u Kristu huwa l-Profeta per eċċellenza, il-Mibgħut mistenni, li bil-miġja tiegħU l-Missier uriena dak kollu li kellu f’moħħu li juri lill-bniedem. 

 

Il-Profeta, min-natura tiegħu, jaqla’ l-inkwiet għax jgħid il-Verità.  Hu jqanqal l-ilma qiegħed u jqallbu ta’ taħt fuq, u kieku taf x’rieħa tinten toħroġ minnu!  Il-Profeta huwa dak li bħal Kristu jista’ jgħid: “Taħsbux li jiena ġejt inġib il-paċi fuq l-art!  Ġejt inġib mhux il-paċi, imma s-sejf.”  (Mt. 10, 34).  Għax il-veru Profeta neża’ minnu nnifsu biex jilbes lil Kristu li  hu l-Verità fuq kull bniedem.  Il-veru Profeta u l-veru Nisrani skopra, l-ewwelnett li hu maħbub minn Alla u li kien maħbub minn Alla meta hu kien għadu tiegħu.  “U hawn qegħda l-imħabba; mhux għax ħabbejna ’l Alla, imma għax ħabbna Hu u bagħat lil Ibnu biex ikun ta’ tpattija għal dnubietna.”  (1 Ġw. 4, 10).  Is-sejba ta’ din l-Imħabba-Misteru tnibbet f’qalb il-bniedem Imħabba reċiproka, Ħuġġieġa qaddisa ta’ Mħabba mhux biss lejn Alla iżda anke lejn il-proxxmu, għax min iħobb lil Alla jħobb lin-nies kif iħobbhom Alla għax l-Imħabba li hemm tgħammar fih hi l-Ispirtu s-Santu nnifsu.  Għal dan aħna msejħin, għal dan il-Ferħ, din il-milja tas-sens tal-Ħajja.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1538