Thursday, 06 May 2021
           
Home
ID-DSATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) FEJN HEMM IL-HAJJA HEMM IT-TAHBIT
Written by Frans Galea   
Saturday, 08 August 2020

Din hija il- Liturgija tad-Dsatax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_fuq_il_bahar.jpg

 

In-Nisrani huwa dak li jħobb lil Ġesù.  Iħobbu b’qalbu kollha u fuq kulħadd għax jaf minn xhiex ħelsu l-Mulej.  Jaf fejn kien, f’liema jasar, f’liema dieqa u solitudni ta’ Ħajja bla Alla u jaf kemm hu kbir l-għana li rċieva permezz ta’ Dak li ta Ħajtu għalih u li ħabbu Hu l-ewwel meta kien għadu tiegħU.  In-Nisrani hu dak li jaf li l-merti tiegħu huma tassew fqar u msejkna iżda hu ġie mlibbes merti eterni u bla qjies li kiseb għalih Kristu bl-ubbidjenza tiegħu fuq is-Salib.  Hija din l-Imħabba gratis u mhix mistħoqqa li tagħmel min-Nisrani bniedem innamrat.

 

Għax in-Nisrani veru mhux Nisrani għax biss ġie mgħammed.  Mhux Nisrani għax twieled f’pajjiż Nisrani.  Mhux Nisrani għax hu parti minn soċjetà li għandha kultura Nisranija.  Mhux Nisrani għax trabba u kiber fi drawwiet, festi u ċikli li jkellmuh dwar tagħrif Nisrani.  Huwa Nisrani għax ġie sorpriż, maħsud mill-Imħabba ta’ Kristu għalih.  Din l-Imħabba ma baqgħetx teorija, tagħlim, kważi, kważi “brainwashing”, imma saret realtà enormi bi Grazzja li hu biss jaf kif irċeviha, kif ġiet għandu, kif ħasditu u bidlitu.  Mhix ċajta din li qed nitkellmu fuqha!  In-Nisrani hu dak li għandu l-Mewt tiegħu maqsuma, maqtula, mikxufa bħala gidba għax hu ġie mdawwal bid-Dawl ta’ Kristu permezz tal-Ispirtu s-Santu. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 2 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 02 August 2020
bullettin2-8-2020a-2000.jpg
 bullettin2-8-2020b.jpeg-2000.jpg
 
IT-TMINTAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) MIN SE JTAFFILEK IL-GUH LI GHANDEK?
Written by Frans Galea   
Saturday, 01 August 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tmintax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

5hobziet_u2_hutiet.jpg

 

Il-Fidi fil-Mulej Ġesù rebbieħ fuq il-Mewt, fuq il-Mewt tiegħi u tiegħek, mhix xi dmir li Alla jesiġi minna, mhix xi ħaġa li l-bniedem “suppost” jirregala lil Alla għax min jaf x’jista’ jiġrilu.  Ir-relazzjoni tagħna mal-Mulej ma jistax ikun li tibqa’ mibnija fuq drawwiet, kultura, “għax hekk mgħalllmin”.  Alla m’għandux bżonn l-isforzi miskina tiegħi, il-bżonn li jien għandi li niffirma kuljum ċetifikat ta’ kondotta tajba billi nagħmel xi ħaġa li naħseb li Alla għandu bżonnha.  Saħansitra, Alla lanqas għandu bżonn li jien inkun “tajjeb” biex iħobbni u jgħinni fit-tagħbija ta’ kuljum.  Dawn l-affarijiet, dawn l-imbuttaturi mhumiex “Fidi” anke jekk ħafna jaħsbu li huma hekk.  Dawn huma “reliġjożità naturali”, il-bżonn tal-bniedem li jipprova jogħġob lil Alla biex jimpressjonah, jagħmlu ħabib tiegħu u jġibu favur tiegħu biex jagħtih dak kollu li għandu bżonn għal din il-Ħajja ta’ hawn.

 

Lil dan il-bniedem ma tantx jinteressah li jkolli intimità ma’ Alla.  Jinteressah biss li hawn ma jbatix, ma jismax b’aħbarijiet ħżiena u li ma jmurx jintilef  jekk, “għalli jista’ jkun”, hemm Ħajja oħra wara din.  Meta jidher is-Salib fil-Ħajja tiegħu, jarma jgerger kemm jiflaħ u ma jistax jifhem x’għamel ħażin biex kien jistħoqqlu dan.  Meta ma nirċevux “il-paga” mingħand Alla, kif igħid San Pawl, għall-isforzi u s-sagrifiċċji tagħna, nitħawdu għall-aħħar u narmaw ngħiru għal dawk li ma jagħtux kas ta’ Alla u, Alla jbierek, mhumiex mgħobbija daqsna. 

Last Updated ( Saturday, 01 August 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 26 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 26 July 2020
26_lulju_20.jpg
 bullettin_26-07-2020.jpg
 
IS-SBATAX-IL HADD MATUL IS-SENA (2020) KRISTU HU TEZOR!
Written by Frans Galea   
Saturday, 25 July 2020

Din hija il- Liturgija tas-Sbatax il-Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

tezor_mohbi.jpg

 

Il-kelma “reliġjon” hi kelma għażiża għal ħafna, imma bosta oħrajn jiddarsu biha.  B’reliġjon huma ma jimmaġinaw xejn ħlief sagrifiċċji, kmandamenti, sforzi, ċaħdiet u ħin sagrifikat.  Fuq kollox jaħsbu li r-“reliġjon” tpoġġi quddiemek sistema ta’ morali li hi mpossibbli għall-biedem li jfassal ħajtu fuqha, imma se jkun iġġudikat fuqha.  Fit-tmintax-il seklu fi Franza bdiet l-imxija tal-“illuminiżmu”, filosofija li għeżżet is-sistema reliġjuża tal-kontinent Ewropew u nidiet kultura moderna anti-reliġjuża, anti-moralista, anti-klerikali... f’kelma waħda anti-kollox li għandu riħa ta’ Knisja.

 

Għal ħafna dan kien “ħelsien”.  Illum, il-ġnus, ingannati minn karikatura falza tal-Kristjaneżmu u ta’ Kristu, qed jaħarbu jiġru mill-Knisja, u anke mill-Knejjes Protestanti.  Hawn qed nirreferu għall-ġnus tal-Punent, speċjalment tal-Ewropa, il-benniena tal-Kristjaneżmu.  X’ġara biex il-ġmiel tal-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu qagħad fuq l-istonku tal-Ewropa li issa qed tirremettih ’il barra?  Kif Aħbar Tajba setgħet qatt issir katina li l-bniedem ried iqaċċat minn madwaru?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 19 ta' Lulju 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 July 2020
 19_lulju_20.jpg
 bullettin_19-07-2020.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1402