Thursday, 18 August 2022
           
Home
Il-Bullettin tal-Hadd 14 ta' Novembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 November 2021
14_nov_21.jpg
 bullettin_14-11-2021.jpg
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IN-NISRANI MIMLI TAMA QUDDIEM “IT-TMIEM”
Written by Frans Galea   
Saturday, 13 November 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

33hadd.jpg

 

Ninsabu fit-tmiem is-Sena Liturġika, sena li nittamaw li kienet mimlija grazzji għal kulħadd.  Anzi kienet sena ta’ grazzja, bħal kull sena oħra li ġiet qabilha għax dak hu li jaf jagħmel Alla: jinagħta, jinagħta, u jerġa’ jinagħta.  Nibqgħu ċerti li anke f’avvenimenti li ma għoġbuniex, Hu kien kapaċi jdawwar għat-tajjeb dak li f’għajnejna deher li ma kien grazzja xejn.  Kien hemm min qal li r-rigali tal-Mulej jiġu għandna mgeżwrin f’karti tal-gazzetti.  Milli jidher il-Mulej ma tantx iħobb jagħmel “marketing” tajjeb bħalma tagħmel il-kultura ta’ żmienna!   Anzi l-kontra: Hu jibni l-Fidi tagħna billi jħallina “ngħixu” mumenti ta’ dlam biex nindunaw waħedna li huwa fid-dlam li jitwieled, jinsilet id-Dawl; huwa fil-lejl li jinħema ż-żerniq; huwa fil-prova li tinbena l-Fidi.

 

F’dawn il-waqtiet liturġiċi tal-aħħar tas-Sena, il-Knisja tirrifletti dwar tema, suġġett li d-dinja taħarbu aktar milli taħrab il-bard.  Jeżisti t-Tmiem.  Dan jimmarkana u jikkondizzjonana psikoloġikament.  Il-bniedem huwa egoista għax hu miġrugħ b’ferita daqshiex fl-intern tiegħu għax jaf li hu għad irid jispiċċa, ħajtu trid tispiċċa, saħansitra d-dinja trid tispiċċa.  Malli għamel l-esperjenza tad-“dnub”, li huwa l-“indipendenza” minn Alla, il-plakka tad-dawl inqalgħetlu minn mas-“socket” u daħal fid-dlam.  Dik l-enerġija “elettrika” li kellu dieħla ġo fih, li hi l-Ħajja ta’ Dejjem, inqatgħet.  Il-bniedem sar ilsir tat-“Tmiem”.  Beda jara s-sinjali tat-“Tmiem” meta ġismu beda jixjieħlu, u qed naraw is-sinjali  tat-“Tmiem” tad-dinja madwarna, jekk irridu naraw.  Għax f’din id-dgħufija u l-prekarjeta ta’ ma jafx x’se jiġri, il-bniedem ħaġa jaf jagħmel: jipprova jinsa, ma jaħsibx, jaljena ruħu... u nduna li hu kapaċissimu jivvinta affarijiet li jaljenawh!  Imma ż-Żmien hemm qiegħed, iż-Żmien, iż-Żmien!  Mal-Mewt daħal iż-Żmien.  Iż-Żmien għaddej.  Il-ġimgħat itiru.  It-Tmiem riesaq, tiegħi u ta’ kollox.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 07 ta' Novembru 2021
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 November 2021
 7_nov_21.jpg
 bullettin_07-11-2021.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IC-CKEJKNIN HUMA DAWK LI JAGHMLU R-RIEDA TA’ ALLA
Written by Frans Galea   
Sunday, 07 November 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

gesu_u_l_mara_fqira.jpg

 

Fid-Diskors tal-Muntanja, fost it-Tmien Beatitudnijiet, Ġesù qal: “Henjin il-fqar fl-ispirtu għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.”  (Mt. 5, 3).  Dawk li huma fqar fl-ispirtu huma dawk li huma umli.  Dawn huma ċ-ċkejknin tal-art, li ma jippretenduhiex, ma jagħmlux storbju, is-skiet hu naturali għalihom.  Billi għandhom qalbhom umli, huma miġbuda biex iwetttqu r-Rieda ta’ Alla bla ma  joqogħdu jirraġunaw u jtellgħu u jniżżlu.  Huma dawk li ftit li xejn għandhom x’jitilfu għax huma mitluqin f’dirgħajn il-Mulej għax jafdaw lilU u mhux lil moħħhom jew fihom infushom.  Huma tant umli għax għarfu l-verità fuqhom infushom, xi ħaġa li aħna lkoll aħna mistiedna nagħmlu jekk irridu nikkonvertu bis-serjetà.

 

Meta bniedem jiġi mdawwal mill-Ispirtu s-Santu dwaru nnifsu u dwar l-Istorja tiegħu, hu jagħraf kemm hu xejn, kemm hu dgħajjef, kemm prova ħajtu kollha jgħatti l-għera tiegħu bi ftaħir fieragħ, bil-pulikarji, bil-maskri li dejjem libes quddiem in-nies.  Hu jagħraf kemm dan it-tip ta’ ħajja jgħejji lill-bniedem, jgħerrilu l-ispirtu tiegħu, dejjem iħossu mhedded li ma jirnexxix, li l-oħrajn ma jgħidulux prosit. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 31 ta' Ottubru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 October 2021
31_ott_2021.jpg
bullettin_31-10-2021.jpg
 
IL-WIEHED U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SALTNA TA’ ALLA HIJA MHABBA
Written by Frans Galea   
Saturday, 30 October 2021

Din hija il-Liturgija tal- Wiehed u Tletin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

ernst___700.jpg

 

Kemm hu mportanti l-Qari li għandna għall-Ewkaristija ta’ dan il-Ħadd!  Ninsabu resqin lejn tmiem is-Sena Liturġika u daqt nidħlu fl-istennija ħelwa tal-Avvent.  Se jkun żmien li fih nittamaw li nidħlu iktar ’il ġewwa fl-għarfien tal-għaġeb qaddis tal-Inkarnazzjoni, meta Alla jiċċekken, jiċċekken sa min jinżel saħansitra ’l isfel minna, biex ikun jista’ jerfagħna ’l fuq lejn l-Eternità.  Fi Kristu Alla wera min hu:  Alla hu Mħabba għal ħbiebu, għal min iħobbu, għal min kien xi darba ħabib imma issa bired, għal min ma jagħtix kasu, għal min ma jħossx li għandu bżonnu, għal min jadura ‘allat’ oħra u saħansitra għal min jobogħdu!  Min hu Alla, allura?  Alla hu Mħabba.

 

Il-Qari tal-lum se jitkellem fuq l-Imħabba.  Mhix l-Imħabba umana, anke jekk din hi sabiħa u fiha għaxqa fost it-taqlib li fih ngħixu.  Imħabba waħda hemm li ssalva l-bniedem u din hi l-Imħabba ta’ Alla: l-agapè;  Imħabba bla limiti, bla kondizzjoni u għal kulħadd.  Jekk int imbiegħed minn Alla, irrabjat għaliH għax għaddejt minn Storja diffiċli u determinat li tfittex is-sens u l-Ferħ tal-Ħajja band’oħra ’l bogħod minnU, kun af li tagħmel x’tagħmel, Hu jħobbok, jgħadrek, jifhmek, kollu sabar quddiem l-opinjonijiet tiegħek. 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 79 - 104 of 1538