Wednesday, 26 January 2022
           
Home arrow Home
Is-Sitt Hadd tal-Ghid
Written by Trevor Sultana   
Saturday, 08 May 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: I Qari - Atti 15, 1-2.22-29; II Qari - Apok. 21, 10-14.22-23; Evangelju - Gw. 14, 23-29.  Filwaqt li z-zmien tal-Ghid qed joqrob lejn it-tmiem tieghu, il-Knisja tpoggielna ghar-riflessjoni taghna siltiet mill-kapitli 13-17 tal-vangelu skont San Gwann.  Dawn fihom l-ahhar diskors ta' Gesu' qabel it-tluq tieghu minn din id-dinja.  Filwaqt li jhalli t-testment tieghu - il-kmandament tal-imhabba, huwa jwieghed li se jibqa' prezenti b'mod gdid - fl-Ispirtu s-Santu li kien se jibghat.  Gesu jwieghed li min jilqa' l-Kelma tieghu ikollu fih il-prezenza tat-Trinita' Qaddisa.  Kemm qed infittex li naghmel din l-esperjenza ta' Alla li jghammar fija?

JesusChristPortrait.jpg Jesus at the Last Supper image by sandyb316
Gesu' fl-ahhar ikla mad-dixxipli
 
JIBDEW L-ERBGHAT TA' SANTA MARIJA
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 04 May 2010
 
IL-PAPA F’MEJJU JITLOB GHAL IKTAR ENTUZJAZMU MISSJUNARJU
Written by Mary Xerri   
Tuesday, 04 May 2010

IL-PAPA F’MEJJU JITLOB GĦAL IKTAR ENTUŻJAŻMU MISSJUNARJU

missionary work

Matul dan ix-xahar ta’ Mejju, il-Papa Benedittu XVI se jkun qed jitlob għal iktar “entużjażmu missjunarju”. L-Appostolatura ta’ talb ħabbret bħal ma tagħmel fi tmiem kull xahar l-intenzjonijiet tal-Papa għax-xahar li jkun imiss. Għal dan ix-xahar ta’ Mejju qalet li l-intenzjoni ġenerali tat-talb tal-Papa se tkun iffukata fuq il-waqfien tal-kummerċ sfrenat tal-persuni, li sfortunatament jinvolvi miljuni ta’ nisa u tfal madwar id-dinja kollha.

Bħala intenzjoni appostolika, il-Papa f’Mejju qed jitlob sabiex “il-ministri ta’ Kristu, ir-reliġjużi nisa u rġiel u l-lajċi involuti fil-ħidma appostolika, jifhmu iktar kif iżidu l-entużjażmu missjunarju tagħhom fil-komunitajiet afdati fil-kura tagħhom.

Last Updated ( Tuesday, 04 May 2010 )
 
Diskors ta' Mons Isqof Mario Grech fl-Okkazzjoni ta' San Guzepp Haddiem
Written by Mary Xerri   
Monday, 03 May 2010

Sfruttament fuq ix-xoghol 

Fl-okkazzjoni tal-festa ta San Guzepp Haddiem, mhar is-Sibt 1 ta Mejju 2010, l-Isqof Mario Grech qaddes quddiesa fil-knisja parrokkjali tal-Qala u fl-omelija ghamel dan il-messagg:

 

“Fis-socjeta taghna hemm xoghol li jghin lil bniedem jghix hajja dinjituza, imma hemm ukoll xoghol li jidrob lil haddiem fid-dinjita umana tieghu.

 

L-esperjenza turi li l-ligijiet industrijali ma humiex bizzejjed biex il-haddiem ma jkunx sfruttat; xi drabi jinghataw cirkustanzi fejn certi prattici llegali huma tollerati minkejja li huma ta dannu ghas-sistema u ghal haddiema nfushom.

 Ghandu jhassibna l-fatt li certi haddiema jahdmu minghajr ktieb tax-xoghol. Dan jkun aktar gravi meta l-persuna tinghata impjieg biss jekk taccetta li mhix ser tfittex li jkollha il-ktieb tax-xoghol. Din il-prassi hija mmorali mhux biss ghax hija mod kif tigi evitata t-taxxa, imma ukoll ghax b’dan l-arrangament il-haddiem ma jkollu ebda garanzija ta sigurat socjali u ta pensjoni. F’kazijiet bhal dawn, l-impjieg ikun dejjem mhedded ghax il-haddiem jista jsib ruhu skapriccjat minn min ihaddmu. Meta l-ekonomija tkun dghajfa, facli li l-haddiem jigi rikattat b’dawn il-metodu. 

Ghandu jhassibna ukoll ix-xoghol tat-tfal, partikularment fix-xhur tas-sajf! Apparti l-fatt li mhux kull esperjenza ta xoghol hija tajba ghat-tfal, f’certi kazi jkollna tfal jahdmu f’kundizzjonijiet inumani u f’ambjenti mhux adattati ghal minorenni. Xi drabi jista jinghata l-kaz li jkun jaqbel ghal min jhaddem li jimpjega t-tfal biex ma jingaggax adulti ghax dawn jigu jiswelu aktar!  Xieraq li din il-mohqrija tat-tfal tigi mrazna.

 

Fil-qasam tax-xoghol huwa mifrux sewwa l-isfruttament tal-barranin li jitqabbdu jahdmu “b’karita”. Hafna drabi dawn il-barranin, partikularment l-immigranti li ghandhom il-permess johorgu mic-centri ta detenzjoni, ikunu f’sitwazzjoni ta bzonn u allura jkollhom jaccettaw dak kollu li jitqabdu jaghmlu, anke jekk ma jiricevux paga gusta minkejja li jista jkollhom jahdmu ghal hinijiet esagerati. Din il-forma emergenti ta skjavitu hija tal-misthija!

 

Ghalhekk xieraq li fil-festa tal-haddiem, is-socjeta taghna, filwaqt li ma theddix tirrifletti dwar x’misuri ghandhom jittiehdu biex kull esperjenza ta xoghol tkun msejsa fuq il-principji tal-gustizzja u l-imhabba, tkun vigilanti biex ir-regoli tal-loghba jigu rispettati. Hekk ix-xoghol mhux biss ikun mezz biex jitkattar il-gid, imma ukoll strument biex tkun rispettata d-dinjita umana ta kull persuna.

 
Last Updated ( Monday, 03 May 2010 )
 
Il-Hames Hadd tal-Ghid
Written by Trevor Sultana   
Sunday, 02 May 2010

Il-qari fil-liturgija ta' dan il-Hadd huwa: I Qari - Atti 14, 21-27; II Qari - Apok. 21, 1-5a; Evangelju - Gw. 13, 31-35.  Il-messagg ta' Gesu llum huwa dwar l-imhabba originali tieghu li taghti forma ghalkollox gdida lill-imhabba umana.  Din l-imhabba ta' Gesu titlaq mill-Missier u tghaddi f'dawk kollha li jilqghu lill-Ibnu.  Din l-imhabba ma timxix skont il-preferenzi, l-aptiti, jew l-interessi personali.  Hija mhabba li tinghata bla ma tistenna xejn lura.  Jien u int nistghu naghmlu l-esperjenza ta' din l-imhabba fit-talb fejn nistghu nhossu dak li l-Missier ihoss ghalina.  Huwa biss meta naghmlu din l-esperjenza tal-imhabba inkondizzjonata tal-Missier li mbaghad nistghu nippruvaw inhobbu lill-ohrajn bi mhabba dizinteressata li ma tfittixx lilha nnifisha.

 
It-Titular ta' Pinu f'Pellegrinagg lejn is-Santwarju
Written by Mary Xerri   
Sunday, 02 May 2010

IT-TITULAR TA’ PINU F’PELLEGRINAĠĠ LEJN IS-SANTWARJU F’GĦAWDEX

Il-Ġimgħa, 23 ta’ April, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP mexxa l-Pellegrinaġġ bil-pittura titular ta’ Pinu għas-Santwarju tagħha, Għawdex. Minħabba li din il-Bazilika Marjana tgawdi minn devozzjoni qawwija, il-Papa Benedittu XVI, nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, 2010, fuq il-Fosos tal-Furjana, irregala Warda tad-Deheb bħala rikonoxximent.

L-Insara gew mistiedna jakkumpanjaw b’carcade il-Kwadru tal-Madonna ta’ Pinu mill-Knisja Parrokkjali tal-Mosta lejn is-Santwarju Ta’ Pinu f’Għawdex. Fit-triq saret waqfa qasira ħdejn is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Għal ħabta tal-4:30p.m, il-kwadru tal-Madonna ta’ Pinu u l-pellegrini telaw fuq il-vapur tal-Gozo Channel bl-isem “Ta’ Pinu”.

Għal ħabta tal-5:00 p.m, l-Isqof Mario Grech flimkien mal-poplu Għawdxi laqaw il-Kwadru fl-Imġarr u flimkien telqu lejn is-Santwarju Ta’ Pinu, fl-Għarb. Il-pellegrinaġġ għadda minn Għajnsielem, ix-Xewkija, ir-Rabat u l-Għasri. Mal-wasla ħdejn il-Kappella ta’ San Publiju, bdiet purċissjoni lejn is-Santwarju Ta’ Pinu, bis-sehem tas-saċerdoti u l-fratellanzi Marjani tal-parroċċi Għawdxin. Mal-wasla fuq iz-zuntier tas-Santwarju beda Pontifikal Solenni b’radd il-ħajr għaż-Żjara Appostolika f’Malta, tal-Papa Benedittu XVI. Il-Pontifikal tmexxa mill-Arċisqof Pawlu Cremona flimkien man-Nunzju Appostoliku Tommaso Caputo u l-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech, l-Arċisqof Emeritus Ġuzeppi Mercieca, l-Isqof Emeritus Nikol Cauchi u Isqfijiet ohra.

 
<< Start < Prev 51 52 53 54 55 56 57 Next > End >>

Results 1301 - 1326 of 1479