Monday, 23 May 2022
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2020
 22_nov_20.jpg
 bullettin_22-11-2020.jpg
 
L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITĄ TA’ SIDNA GESŁ KRISTU SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 November 2020

Din hija il-Liturgija L-AHHAR HADD MATUL IS-SENA (2020) SOLENNITÀ TA’ SIDNA GESÙ KRISTU  SULTAN TAL-HOLQIEN KOLLU ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

king.151170761582.jpg  

 

Fi żmien tant imqalleb u diffiċli li fih il-bniedem huwa mġiegħel jinduna bid-dgħufija tiegħu minħabba din l-epidemija tal-Covid-19, il-Knisja bil-kuraġġ u b’ottimiżmu tiċċelebra u tgħix il-Fidi tagħha fi Kristu bħala s-Sultan ta’ kulma jeżisti u l-Mexxej u Kap tal-Istorja, mhux biss personali tiegħi u tiegħek, imma tad-dinja kollha, bil-politika, poteri u setgħat, kulturi u modi tagħha kollha.  Kristu huwa t-Tama tad-dinja; Huwa hu l-qawwa pożittiva li kapaċi toħroġ ġid enormi mid-dlam tal-qerda u tbatija. 

 

Kristu huwa ż-żerniq ta’ kull problema; Huwa hu li jdawwar f’Għid glorjuż il-ħakma tal-Mewt għax Hu huwa l-Waħdieni li rebħilha.  U dan kollu jgħodd ukoll għal dawk li jemmnu fiH, dawk li jemmnu fiH b’Fidi dejjem tikber, għax huma jsiru parti minnU.  Din hija l-Glorja vera tal-bniedem: li jiġi ngastat, imlaqqam, imsawwar fi Kristu nnifsu, u għalhekk ir-rebħa ta’ Kristu hija r-rebħa tan-Nisrani.  Mhux ta’ b’xejn li l-Ġemgħa li temmen tkanta, waqt li d-dinja tibża’ minn dak li għaddej mingħaliha, u l-infern jitriegħed quddiemU. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 15 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 November 2020
 15_nov_20.jpg
 bullettin_15-11-2020.jpg
 
IT-TLIETA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 IN-NISRANI: IL-BNIEDEM TAT-TALENTI
Written by Frans Galea   
Saturday, 14 November 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tlieta u Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 003-parable-talents.jpg

 

Il-lingwi kollha tal-pajjiżi b’kultura Nisranija għandhom ħafna kliem u espressjonijiet imnissla mill-Bibbja, u waħda minnhom hija “talent”, kelma Griega li kienet tfisser qjies ta’ toqol u anke ta’ flus.  Talent bħala qjies ta’ flus kien jiswa ħafna, ħafna.  Biżżejjed inżommu f’moħħna li “talent” kien jaqilgħu bniedem tas-sengħa f’disa’ snin xogħol!  Minn xi s-seklu tlettax ’l hawn, din il-kelma bdiet tiġi adottata għal xi kapaċità, sengħa, arti, kariżma li jkollu l-bniedem.  Din il-bidla fit-tifsira tagħha hi konsegwenza tal-parabbola li l-Knisja tpoġġi quddiemna f’dan il-Ħadd ta’ qabel tal-aħħar tas-Sena Liturġika.

 

Kull bniedem hu mżejjen minn Alla b’xi talent jew talenti bl-iskop li kull bniedem jgħin fl-iżvilupp tal-ħolqien.  Għax Alla għandu pjanijiet sbieħ għal kull bniedem u għall-ħolqien kollu, kif tgħid l-Antifona tad-Dħul tal-Ewkaristija għal dan il-Ħadd: “Il-ħsibijiet li għandi għalikom,  igħid il-Mulej, huma ħsibijiet ta’ sliem mhux ta’ ħsara.”  (Ġer. 29, 11).  Għal Alla, il-ħolqien kollu, imma l-aktar il-bniedem, hu opra ta’ arti li tinsab fi proċess lejn il-milja.  Kulma jmiss ma’ Alla hu mimli ottimiżmu, hu pożittiv.  Huwa d-dnub li jtebba’, li jnissel pessimiżmu, li jdallam bil-biża’ ta’ x’jista’ jiġri.  It-tajjeb kollu ġej minn Alla-Ħallieq u hekk kull talent, kapaċita ta’ arti, sengħa, għerf, kollu ġej minn Alla, l-għajn u s-sors ta’ kollox. 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 November 2020
8_nov_20.jpg
 bullettin_08-11-2020.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 L-GHARUS GEJ!
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 November 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

l-ghaxar_gharajes.jpeg

 

Meta wieħed jistenna, u jkompli  jistenna, għax xi ħadd, li fih jemmen u jafda, wegħedu xi ħaġa, ikun qed juri fedeltà u lejaltà.  Il-Knisja ta’ Kristu ilha elfejn sena tistenna xi ħaġa li l-Għarus tagħħa, Kristu, kien wegħdha permezz tal-messaġġiera tiegħU meta Hu kien meħud lejn is-sema: “Irġiel tal-Galilija, x’intom tħarsu lejn is-sema?  Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa’ jiġi kif rajtuh sejjer.” (Atti 1, 11).  Dan il-kliem, l-Appostli ma nsewh qatt.  Huma għaddewh li ta’ warajhom u hekk baqa’ ġej minn ġenerazzjoni għall-oħra sa ma wasal għandna.  Ġesù stess kien qalilhom: “Għax jekk xi ħadd jistħi minni u minn kliemi, Bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u tal-Missier u tal-anġli mqaddsa.”  (Lq. 9, 26).  U l-aħħar kelmiet tal-Iskrittura kollha jagħtu xhieda għal din il-Miġja ta’ Kristu fl-aħħar tad-dinja meta Kristu, l-Għarus, iwiegħed: “Iva, jien dalwaqt ġej!” (Apok. 22, 20), u l-Għarusa, il-Knisja, twieġeb: Hekk ikun.  Ejja, Mulej Ġesù!  (Apok. 22, 20). 

 

Din il-Miġja tal-Iben fl-aħħar taż-żmien tissejjaħ “Il-Parousia tal-Mulej”.  Din l-istennija tagħti kulur speċjali lil kif il-Knisja tħares lejn id-dinja u l-Istorja.  Kristu se jerġa’ jiġi rebbieħ u allura Hu Sid ta’ kulma jiġri, Sid l-Istorja, u kollox se jitqiegħed taħt riġlejH.  Dan inissel “Għerf” fin-Nisrani li d-dinja m’għandhiex.  Id-dinja hi ddominata miż-“Żmien”.  Iż-“Żmien” hu arġużin tal-biża’; hu bħal xadin fuq spallejk il-ħin kollu mqabbad m’għonqok iġegħlek tħaffef għax se jgħaddik ħaddieħor, jagħfas fuqek biex titħabat u tistinka iktar, isawtek bit-tensjoni taż-“Żmien” li għaddej.  Iż-“Żmien” jeżisti għax teżisti l-Mewt.  Hija l-Mewt li welldet iż-“Żmien” u bih aħna mhedda kuljum.

Last Updated ( Saturday, 07 November 2020 )
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 157 - 182 of 1514