Monday, 23 May 2022
           
Home arrow Home
IT-TNEJN U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) IL-MOGHDIJA TAS-SALIB TWASSAL GHALL-GLORJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 29 August 2020

Din hija il- Liturgija tat-Tnejn u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 jesus-christ-feed-my-sheep-172045-tablet.jpg

 

Huwa skont in-natura li aħna nixtiequ, anzi, nixxennqu, li ngħaddu ħajjitna hawn fil-kwiet, bla wisq tbatija, bla ma qatt jonqosna xejn, u ngħixu għomor twil kemm jista’ jkun.  Għalhekk is-saħħa, il-flus, il-kumdità, in-nuqqas ta’ nkwiet saru l-iktar affarijiet importanti għal qalb il-bniedem.  Mhux ta’ b’xejn li l-biċċa l-kbira tat-talb tagħna lil Alla huwa bbażat fuq dan u jirrifletti dak li nixtiequ u dak li nibżgħu minnu.

 

Ir-reliġjonijiet tad-dinja kollha ġew imsawra fuq dan it-tħannin tal-bniedem.  Minn meta l-bniedem kien għadu jgħammar fl-għerien hu ħass li xi Id setgħana kienet hemm tmexxi kollox u għalhekk kien jitlobha lil din il-qawwa misterjuża biex tħarislu ħajtu mill-annimali selvaġġi; biex tħarislu wkoll lill-annimali li kien immansa u li kienu jaqduh; biex uliedu ma jmutulux żgħar imma jikbru b’saħħithom u biex kemm in-nisa tal-klan tiegħu kif ukoll ir-raba’ tiegħu jkunu għammiela u jagħtu ħafna wlied u frott kotran.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 23 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 23 August 2020
23_aww_20.jpg
 bullettin_23-08-2020.jpg
Last Updated ( Sunday, 23 August 2020 )
 
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-GHERF TA’ ALLA JINTWERA LIC-CKEJKNIN
Written by Frans Galea   
Saturday, 22 August 2020

Din hija il- Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

st-john-the-baptist-rebuking-herod-giovanni-fattori.jpg

 

L-iktar diskors famuż ta’ Ġesù, id-Diskors tal-Muntanja, jibda bit-tmien beatitudnijiet.  Għal tmien darbiet, Ġesù jsejjaħ “hienja, “beati”, xortihom tajba lil kategoriji differenti ta’ nies li kollha kienu għal qalbU, u li kollha nistgħu inpoġġuhom taħt titlu wieħed: “ic-ckejknin”.  Hu jgħid: “Henjin il-foqra fl-ispirtu”, “henjin l-imnikkta”, “henjin ta’ qalbhom ħelwa”, “henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja”, “henjin dawk li jħennu”, “henjin dawk li huma safja f’qalbhom”, “henjin dawk li jġibu l-paċi”, “henjin dawk li huma ppersegwitati minħabbba s-sewwa”, u “henjin intom, meta jgħajrkom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija”. (Mt. 5, 3w).  Il-problema hi li aħna, ta’ bnedmin li aħna, bin-natura mwaqqa’ li għandna u li writtna minn Adam, ma tantx narawhom “hienja” li dawn in-nies.  Min għandu raġun, aħna... jew Kristu?

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 16 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 16 August 2020
 
bullettin_16-08-2020.jpg
16_aww_20.jpg
 
L-GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2020) GEMGHA QADDISA MIGBURA MILL- GNUS KOLLHA
Written by Frans Galea   
Saturday, 15 August 2020

Din hija il- Liturgija ta' L-Ghoxrin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

canaanitewoman-drouais.jpg

 

Il-qari tal-Liturġija tal-Kelma għal dan il-Ħadd, jitfagħna lejn rejaltà, li hi rigal ta’ Alla, u li hi l-Knisja, Ġemgħa ta’ nies miġbura minn kullimkien f’għaqda waħda.  Meta kull nhar ta’ Ħadd, din il-Ġemgħa b’vuċi waħda tistqarr madwar id-dinja kollha l-Ġabra ta’ twemminha li hu l-“Kredu”, fost l-artikli mistqarra hemm dak li jgħid: “Nemmen fi Knisja Waħda, Qaddisa, Kattolika u Apostolika.  Din hi stqarrija mportanti mmens għax ħadd ma jista’ jsalva jew jiskopri l-Imħabba ta’ Alla murija fi Kristu Ġesù jekk mhux f’Ġemgħa, fi Knisja li timxi miegħu il-vjaġġ tal-konverżjoni. 

 

Anke meta fl-Istorja tal-Knisja kienet fl-aqwa tagħha il-kariżma tal-eremiti tad-deżert, dawn qatt ma qiesu lilhom infushom maqtugħin mill-Knisja, imma parti minnha, anzi fil-qalba tagħha.  Kienu jitolbu għaliha biex tisssaffa, u hi kienet titlob għalihom u tfittex il-kelma tad-dixxerniment tagħhom għax fihom għarfet sinjal li Alla kien qed jibagħtilha.

Last Updated ( Saturday, 15 August 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 9 ta' Awwissu 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 09 August 2020
 9_aww_20.jpg
 bullettin_09-08-2020.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 183 - 208 of 1514