Tuesday, 11 May 2021
           
Home arrow Home
IL-HAMES HADD TAL-GHID (2019) KNISJA LI TAGHMEL DIFFERENZA
Written by Frans Galea   
Sunday, 19 May 2019

Din hija il- Liturgija tal-Hames Hadd tal-Ghid ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

lastsupper.jpg

 

Kristu ġie fid-dinja biex isalva d-dinja.  Hu wettaq din il-Missjoni enormi billi ġarrab f’ġismu l-Misteru tal-Għid li bih Hu ġab fix-xejn l-ikbar għadu tal-bniedem li hi l-Mewt ta’ dejjem.  Meta l-Missier qajmu mill-Mewt Hu għamlu Spirtu ta’ Ħajja ta’ Dejjem li jinagħta lil dawk kollha li jemmnu fiH.  Minn issa ’l quddiem is-salvazzjoni tal-bniedem ma  tiddependix iktar mill-isforzi tiegħu kemm hu kapaċi jobdi l-Liġi.  Fuq il-Liġi kien ibbażat il-Patt tat-Testment l-Antik li kien falla għal kollox għax l-ebda bniedem ma nstab kapaċi li jobdi l-Liġi tal-Qdusija. Il-bniedem kien hemm bżonn li tinbidillu qalbu u din il-ħaġa hu Alla biss li kapaċi jagħmilha u mhux il-bniedem innifsu.

 

Dawk kollha li jemmnu fi Kristu u fil-Mewt u l-Qawmien tiegħU, jinagħtaw Spirtu ġdid, natura ġdida, qalb ġdida.  Fihom jibda jgħammar Dak li rebaħ il-Mewt, Dak li ma jafx x’inhu dnub u hekk anke huma jsiru ħlejjaq li jgħixu għal dejjem.  Iktar kemm tikber il-Fidi fina u iktar kemm ngħarfu iktar li l-Għid ta’ Kristu hu l-Għid tagħna, li l-merti tiegħU huma l-merti tagħna, allura nibdew ngħixu, b’xi mod, il-Ġenna, il-Ħajja għal dejjem ġa minn hawn.  Dawn huma n-nies li jiffurmaw il-Knisja ta’ Kristu.

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 12 ta' Mejju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 May 2019
12_mejju_19-2000.jpg
 bullettin_12-05-2019.jpg
 
IR-RABA’ HADD TAL-GHID (2019) L-GHID: ZMIEN TA’ AHBAR TAJBA
Written by Frans Galea   
Saturday, 11 May 2019

Din hija il- Liturgija tar-Raba' Hadd tal-Ghid ( 2019 )  bi hsibijiet  min Joe Rapa.

 gesu_raghaj_tajjeb.png

 

Żmien il-Għid hu Żmien “il-Kerigma”, l-Aħbar it-Tajba.  Liema Aħbar?  Li l-Mewt inbelgħet fir-rebħa!  Hallelujah!  Hi Aħbar li titwemmen minn ftit, u dawn jemmnuha bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  In-natura mwaqqa’ tagħna, kkundizzjonata mid-“Dnub ta’ Adam”, minnha nnifisha, bis-saħħa tagħha biss ma tista’ qatt temmen li l-Mewt intrebħet tassew, ma tistax temmen din “il-Big Bang” spiritwali li twassal għal Ħolqien Ġdid, ħlejqa ġdida.  Imma dawk li jinagħtaw mill-Ispirtu li jemmnu tassew li minn issa ’l quddiem l-ebda Mewt mhi se toqtolhom, dawn jitwieldu mill-ġdid, għat-tieni darba, mill-Ispirtu s-Santu.

 

L-ewwel twelid kien mill-omm u l-missier naturali tagħna u l-ħlejqa li twieldet mill-ġisem kellha natura ġa mejta għax ġa bdiet tmut.  Imma dawk li jitwieldu t-tieni darba, jitwieldu issa mill-Ispirtu, b’natura divina, u għalhekk huma Wlied Alla.  Din in-natura ġdida ma tibżax iktar mill-Mewt u għalhekk mhix iktar egoista.  Hi din in-natura ġdida biss (ara Ġw. 3, meta Kristu jitkellem fuq dan ma’ Nikodemu) li kapaċi tħobb lill-għadu.  Din hi l-Qdusija.  Din hi l-Ħajja vera, il-Ħajja ta’ Dejjem.  Din hi l-Ġenna li tibda minn hawn imma li tilħaq il-milja tagħha wara l-mewt fiżika.

 

Last Updated ( Saturday, 11 May 2019 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 05 ta' Mejju 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 May 2019
5_mejju_19-600.jpg
 bullettin_05-05-2019.jpg
 
IT-TIELET HADD TAL-GHID (2019) IL-QAWWA TAL-IMHABBA LI HI L-ISPIRTU S-SANTU
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 May 2019

Din hija il- Liturgija tat-Tielet Hadd tal-Ghid ( 2019 )    (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

jesus-and-peter.jpg

 

Għidna ħafna f’dawn il-ġimgħat fuq id-dgħufija tal-Appostli li Kristu għażel għal miegħU, li hi l-istess dgħufija tagħna.  Għidna li din id-dgħufija mhix dnub, għax hi natura li writtniha mingħand Adam u li baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra.  Din in-natura hija “d-Dnub Oriġinali” li għalkemm jinħafer jibqa’ xorta jimmarkana, jipparaliżżana, jikkondizzjonana.  Hija n-natura li l-Bibbja ssejħilha “il-bniedem il-qadim” li hu essenzjali li jinqered, imut fl-ilmijiet tal-Magħmudija biex minfloku jitwieled u jissawwar “il-Bniedem il-Ġdid” b’natura totalment differenti, natura ta’ Alla nnifsu, xbiha ta’ Kristu.

 

Għalhekk, il-Magħmudija hi Miraklu enormi ta’ Alla f’kull bniedem li jħalli lil Alla jaħdem fih.  Hi l-Miraklu Morali; hi l-Għid tal-Mulej li jiġi ngastat fina u  jagħmilna nixbħuH; il-Magħmudija hi Mewt u Qawmien mill-Mewt.  Għidna li dan ma jsirx f’ħakka t’għajn waqt li jinagħta s-Sagrament, imma jinżera’ fina u jeħtieġ jitrawwem permezz tal-ħafna għajnuniet li Ommna l-Knisja tagħtina.  Wara kollox, din il-bidla hi mqabbla ħafna mal-qagħda tagħna fil-ġuf tal-Knisja.  Kull bniedem li jagħraf il-potenzjal enormi tal-Magħmudija tiegħu, il-“Big Bang” li hemm miżrugħa fih, jinsab fil-ġuf tal-Knisja, fejn jikber, bħalma kiber Ġesù fil-ġuf ta’ Marija, sabiex meta tasal il-milja taż-żmien ikun jista’ jagħti xhieda għall-Imħabba li l-Missier għandu għal kull bniedem.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 28 ta' APRIL 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 28 April 2019
28_april_19-2000.jpg
 bullettin_28-04-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 209 - 234 of 1404