Tuesday, 11 May 2021
           
Home arrow Home
IS-SEBA’ HADD MATUL IS-SENA (2019) L-ISTORJA TAGHNA HI PROCESS QADDIS
Written by Frans Galea   
Saturday, 23 February 2019

Din hija il- Liturgija  tas-Seba' Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

david_u_sawl-2000.jpg

 

Ġejna mgħammda fi Kristu meta konna trabi, bla fidi, bla fehma, bla sens.  Imma dak in-nhar ġrat xi ħaġa kbira u misterjuża f’ħajjitna: inbeda proċess qaddis, mixja bil-mod il-mod biex minn ħlejjaq imlibbsa l-miżerja ta’ Adam, imut bil-mod dan il-bniedem materjali biex jinħoloq floku bniedem dejjem aktar spiritwali, dejjem aktar jixbah lil Kristu.

 

Dan il-proċess ta’ Alla seħħ anke fl-Istorja, anke fl-Iskrittura.  Alla ma weriex ruħu f’daqqa waħda lill-poplu magħżul tiegħu, imma bil-mod il-mod, sakemm wera kulma kellu juri lill-bniedem f’Ġesù Kristu.  Fi Kristu Alla m’għandu xejn iktar x’jurina għax fiH uriena kollox.  San Ġwann tas-Salib jgħid li min jixxennaq għal xi għarfien ġdid mingħand Alla, jew għal xi dehriet, ikun qed jeħodha kontra din il-verità assoluta li meta tana lil Ibnu, tana kollox; meta wriena lil Kristu mejjet fuq is-salib għall-għedewwa tiegħu, hu wriena dak kollu li seta jurina dwaru. 

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 17 ta' Frar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 February 2019
 17_frar_19-2000.jpg
 bullettin_17-02-2019.jpg
 
IS-SITT HADD MATUL IS-SENA (2019) HEMM GHAZLA QUDDIEM KULL BNIEDEM
Written by Frans Galea   
Saturday, 16 February 2019

Din hija il- Liturgija  tas-Sitt Hadd matul is-sena (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

gesu_u_l-ghani.jpg

 

Għal darb’oħra l-Knisja f’pajjiżna reġgħet kienet fl-aħbarijiet, u mill-ġdid, l-aħbarijiet ma kinux sbieħ.  Kull meta jsir sondaġġ dwar l-attendenza fil-quddies tal-Ħadd, ħlief statistiki koroh ma joħorġux.  Issa drajniha l-istorja.  In-numru tal-Maltin li qed jonqsu milli jwettqu l-iktar ħwejjeġ bażiċi tal-Fidi qiegħed dejjem jiżdied b’1% kull sena.  Kulħadd jaf li l-Knisja għaddejja minn taqliba manja.  Bħal ħuta li bidlulha l-ilma, il-Knisja llum tinsab f’ambjent “barrani” u ostili għaliha f’Malta.  L-Insara huma f’minoranza u kemm se ddum tinżabar il-Knisja ħadd ma jaf.

 

Is-sitwazzjoni hi waħda ta’ kontradizzjoni li tħawdek.  Għal ħafna, il-Knisja qegħda hemm għall-festi, għall-folklor, għall-kultura, għall-identita nazzjonali.  Ftit joħolmu li wara ġimgħa xogħol iqumu filgħodu l-Ħadd biex imorru għall-Ewkaristija.  Imma missilhom il-kurċifiss fil-klassijiet tat-tfal, jew fl-uffiċini, u jqum pandemonju. Missilhom l-istatwa tal-qaddis u jiġġennu.  Miskin l-arċipriet li jiddeċiedi li jħassar il-purċissjoni tad-Duluri minħabba l-maltemp għax jisma’ kliem ħażin u oxxen bħalma ġara f’waħda mill-parroċċi tagħna m’ilux (mhux ix-Xewkija).

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 10 ta' Frar 2019
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 February 2019
10_frar_19-2000.jpg
 bullettin_10-02-2019.jpg
 
L-10 TA’ FRAR IN-NAWFRAGJU TA’ SAN PAWL F’MALTA IT-TWELID TAL-KNISJA MALTIJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 February 2019

Din hija il- Liturgija tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta (2019) bi hsibijiet  min Joe Rapa.

san_pawl.jpg

 

Pajjiżna għandu ħafna dati mportanti li  jimmarkawna bħala nazzjon bi Storja rikka u twila.  Imma għan-Nisrani l-iktar data mportanti hi l-10 ta’ Frar li tfakkru fil-miġja fostna tal-akbar Appostlu-Evanġelista li kellha l-Knisja fiż-żmien primittiv tagħha u li bil-kitbiet li ħallielna, l-Ispirtu s-Santu rfina u ċċara l-Fidi Nisranija fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu.  Fuq l-art Maltija rifes l-akbar Appostlu tal-Knisja; l-għoljiet, il-widien, il-baħar innifsu, l-arja Maltija, semgħu mill-oriġini l-Bxara li d-dinja kien ilha tistenna sa mill-ħolqien.  Kemm hi dejjem misterjuża l-għażla ta’ Alla!  Oħrajn kellhom jistennew snin, sekli, il-miġja fosthom ta’ Knisja li ddawlilhom id-dlam tagħhom.  Imma Malta le.  “Jinħtieġ iżda li naħbtu ma’ gżira.” qal Pawlu lil sħabu.  Dan qalu għax qalulu l-anġlu tal-Mulej.  Kien hemm ħtieġa li l-art ta’ Malta tiftaħ dirgħajja biex tilqa l-ġifen li kien se jwasslilha t-Teżor veru.  L-10 ta’ Frar hi d-data simbolika (għax hemm dibattitu fuq id-data) ta’ ġrajja fundamentali fit-tiswir tal-Malti u tal-Għawdxi; twieldet il-Knisja ta’ Kristu f’Malta, waħda mill-ftit Knejjes Apostoliċi li fadal, imwaqqfa mill-Appostli nfushom.

 

X’semgħet jidwi fi ħdanha Malta fis-sena 60 W.K., inqas minn tletin sena wara l-Mewt u l-Qawmien tal-Iben ta’ Alla?  San Pawl innnifsu jwieġeb, għax hu jirrepeti li kull fejn mar hu mar imriegħed, imneżża minn kliem il-għerf, u jħabbar ħaġa waħda: lil Kristu u lil dan Imsallab.  Hu ġie jħabbar l-Aħbar it-Tajba, l-ewwel u qabel kollox.  Hija x-xandira tal-Imħabba tal-Missier lejn kull individwu meta bagħat lil Ibnu biex ikun l-offerta ta’ tpattija għad-dnub kollu tad-dinja, xandira li għandha s-saħħa tbiddel il-qlub u timla bil-ferħ lill-bniedem.  Il-Liġi, bil-kmandamenti b’kollox, dan m’għandhiex saħħa tagħmlu, iktar u iktar mal-ġenerazzjonijiet tal-lum.  Pawlu kien ixandar il-Morali wkoll, il-bżonn enormi li n-Nisrani jgħix tip ta’ Ħajja li l-pagan jistagħġeb biha, imma dan wara li jkun ħabbar l-Euangelion, il-Kerigma, l-Aħbar it-Tajba għal kull midneb.

 

 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 03 ta' Frar 2019
Written by Frans Galea   
Sunday, 03 February 2019
3_frar_19-2000.jpg
 bullettin_03-02-2019.jpg
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 235 - 260 of 1404