Sunday, 05 December 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 5 ta' Settembru 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 September 2021
 5_sett_21.jpg
 bullettin_05-09-2021.jpg
 
IT-TLIETA U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IS-SUGGETT JAHRAQ TAL-“FIDI”
Written by Frans Galea   
Saturday, 04 September 2021

Din hija il-Liturgija tat-Tlieta u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

23gimgha.jpg

 

Dari l-Fidi Nisranija kienu jeħduha ‘for granted’ f’pajjiżna u fl-Ewropa kollha.  Il-Fidi ġiet mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, anke fost qabda taqlib politiku u fil-Knisja stess.  Il-Knisja kienet  ir-rejaltà waħdanija li kienet soda u dejjem fil-qalba tal-poplu minn żmien għal żmien.  Imperi kienu jiġu u jmorru, dinastiji ta’ slaten kienu waħda taqla’ lill-oħra.  Sikwit pandemiji li kienu joħolqu kalamità sħiħa kienu jeqirdu eluf fuq eluf.  Imma l-Knisja dejjem kienet hemm, ir-refuġju għall-bniedem mgħattan taħt l-Istorja tiegħu, u wkoll il-post fejn kien jifraħ u jkanta u jrodd ħajr minn qalbu fi żmien ir-rebħa u s-sliem.  Il-post tal-funerali, imma wkoll tal-Magħmudijiet u ż-żwiġijiet. 

 

Il-Fidi fi Kristu u fil-Misteru tal-Għid tiegħu iċċivilizzat l-Ewropa u dejjem kienet l-ilma ġieri għaddej taħt l-art minn fejn kienu jixorbu l-għeruq ta’ ġustizzja soċjali u liġijiet ġusti u rispett lejn id-dgħajjef.  Kienet il-Knisja, għax kienet temmen li kull bniedem huwa nobbli minħabba d-demm li Alla nnifsu xerred għalih, li waqqfet orfanatrofji, istituti ta’ karità, djar għal min kien bla saqaf u l-ewwel universitajiet li għenu biex jiżviluppa l-bniedem.

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 29 ta' Awwissu 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 August 2021
29_aww_21.jpg
 bullettin_29-08-2021.jpg
 
IL-MARTIRJU TA’ SAN GWANN BATTISTA (2021) XHUD SAT-TIXRID TAD-DEMM
Written by Frans Galea   
Saturday, 28 August 2021

Din hija il-Liturgija tal-Festa tal-Martirju ta' San Gwann Battista(2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 martirju__photo_m.attard.jpg

 

Il-kelma “martri” ġejja mill-Grieg “martys” li tfisser “xhud”.  Iżda għall-Knisja din il-kelma ġiet riservata l-aktar għal dawk li xehdu għal Ġesù mhux bil-kliem jew l-imġieba biss iżda wkoll sat-tixrid tad-demm.  Illum, f’din il-Festa (it-tieni Festa li l-Knisja tiċċelebra f’ġieħ San Ġwann il-Battista kull sena), l-Insara jifirħu fix-xhieda  li ta Ġwanni.  Nistgħu ngħidu li kien l-aħħar fost katina twila ta’ martri tat-Testment il-Qadim, u l-ewwel wieħed tat-Testment il-Ġdid, il-Prekursur tal-Messija mistenni.  Id-dinja ma kienx jistħoqqilha tara nies bħal Ġwanni l-Battista!  Mad-dehra tiegħu, Elija l-Ġdid, l-umanità tieqaf maħsuda u tinduna li wasal iż-żmien tal-Messija mistenni.  Ġwanni kien bħall-Kewkba ta’ Filgħodu li tħabbar ix-Xemx li tħarrab id-dlamijiet u d-dieqa tal-lejl. 

 

Kristu kien u jibqa’ il-prototip tal-Martri, Dak li ta xhieda għall-Missier bl-Ubbidjenza tiegħu sa ma saħansitra daħal f’ħalq il-Mewt fuq is-Salib, Hu li kien Sid il-Mewt.  Hu ta xhieda quddiem id-dinja tal-verità sħiħa dwar min hu l-Missier.  Bil-Misteru tal-Għid tiegħu, Kristu xehed għalina li l-Missier hu “L-Għid”, huwa Dak li jaħdem f’Ħajjitna billi jgħaddina mill-wied mudlam biex itellagħna fuq il-quċċata tal-Glorja; jgħaddina mill-Mewt għall-Ħajja ta’ Dejjem, mil-luttu għall-Festa dejjiema, mid-Dnub għall-Grazzja, minn stat ta’ lsiera għal Fidwa bi Grazzja, mill-biża’ tal-Mewt li fih nitwieldu għal twelid Ġdid b’natura ġdida li ma tista’ tmut qatt.  “Wara t-tbatija tiegħu għad jara d-dawl, jixba’ bit-tagħrif tiegħu.  Il-Ġust jiġġustifika lill-qaddej tiegħu quddiem il-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu.”  (Is. 53, 11). 

Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 22 ta' Awwissu 2021
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 August 2021
22_aww_21.jpg
 bullettin_22-08-2021.jpg
Last Updated ( Saturday, 21 August 2021 )
 
IL-WIEHED U GHOXRIN HADD MATUL IS-SENA (2021) IL-FIDI HI GRAZZJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 21 August 2021

Din hija il-Liturgija tal-Wiehed u Ghoxrin Hadd matul is-Sena (2021) bi hsibijiet min Joe Rapa.

 21hadd.jpg

 

Hemm żewġ karatteristiċi fil-bniedem li jaħdmu fih u jagħtuh identità.  It-tnejn li huma huma rigali ta’ Alla u li l-bniedem qatt ma seta’ jakkwistahom bl-isforzi tiegħu.  Dawn huma ir-reliġjożità naturali u l-Fidi.

 

Alla poġġa r-reliġjożità naturali f’kull bniedem.  Il-bniedem iħoss il-bżonn ta’ Alla, ta’ xi “alla”, f’ħajtu.  Jaf li ma jistax jgħaddi mingħajru u jibża’ li ma jkollux xi “alla” għax tal-waħx huwa l-vojt u l-ebda bniedem ma jista’ jgħix mingħajr li l-vojt etern tiegħu jimtela b’xi mod.  Meta l-bniedem jaqa’ fil-qiegħan tad-dippressjoni u nonsens ta’ kollox, dan għax xejn ma jkun irnexxielu jimlielu l-vojt tiegħu u jissodisfah.  Noqogħdu attenti, għax ilkoll kemm aħna m’aħniex tant imbegħda minn dan il-bniedem imsejken.

 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 27 - 52 of 1465