Tuesday, 11 May 2021
           
Home arrow Home
Il-Bullettin tal-Hadd 08 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 November 2020
8_nov_20.jpg
 bullettin_08-11-2020.jpg
 
IT-TNEJN U TLETIN HADD MATUL IS-SENA 2020 L-GHARUS GEJ!
Written by Frans Galea   
Saturday, 07 November 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tnejn u Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

l-ghaxar_gharajes.jpeg

 

Meta wieħed jistenna, u jkompli  jistenna, għax xi ħadd, li fih jemmen u jafda, wegħedu xi ħaġa, ikun qed juri fedeltà u lejaltà.  Il-Knisja ta’ Kristu ilha elfejn sena tistenna xi ħaġa li l-Għarus tagħħa, Kristu, kien wegħdha permezz tal-messaġġiera tiegħU meta Hu kien meħud lejn is-sema: “Irġiel tal-Galilija, x’intom tħarsu lejn is-sema?  Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa’ jiġi kif rajtuh sejjer.” (Atti 1, 11).  Dan il-kliem, l-Appostli ma nsewh qatt.  Huma għaddewh li ta’ warajhom u hekk baqa’ ġej minn ġenerazzjoni għall-oħra sa ma wasal għandna.  Ġesù stess kien qalilhom: “Għax jekk xi ħadd jistħi minni u minn kliemi, Bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu u tal-Missier u tal-anġli mqaddsa.”  (Lq. 9, 26).  U l-aħħar kelmiet tal-Iskrittura kollha jagħtu xhieda għal din il-Miġja ta’ Kristu fl-aħħar tad-dinja meta Kristu, l-Għarus, iwiegħed: “Iva, jien dalwaqt ġej!” (Apok. 22, 20), u l-Għarusa, il-Knisja, twieġeb: Hekk ikun.  Ejja, Mulej Ġesù!  (Apok. 22, 20). 

 

Din il-Miġja tal-Iben fl-aħħar taż-żmien tissejjaħ “Il-Parousia tal-Mulej”.  Din l-istennija tagħti kulur speċjali lil kif il-Knisja tħares lejn id-dinja u l-Istorja.  Kristu se jerġa’ jiġi rebbieħ u allura Hu Sid ta’ kulma jiġri, Sid l-Istorja, u kollox se jitqiegħed taħt riġlejH.  Dan inissel “Għerf” fin-Nisrani li d-dinja m’għandhiex.  Id-dinja hi ddominata miż-“Żmien”.  Iż-“Żmien” hu arġużin tal-biża’; hu bħal xadin fuq spallejk il-ħin kollu mqabbad m’għonqok iġegħlek tħaffef għax se jgħaddik ħaddieħor, jagħfas fuqek biex titħabat u tistinka iktar, isawtek bit-tensjoni taż-“Żmien” li għaddej.  Iż-“Żmien” jeżisti għax teżisti l-Mewt.  Hija l-Mewt li welldet iż-“Żmien” u bih aħna mhedda kuljum.

Last Updated ( Saturday, 07 November 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 01 ta' Novembru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 01 November 2020
1_nov_20.jpg
 bullettin_01-11-2020.jpg
 
IS-SOLENNITŔ TAL-QADDISIN KOLLHA (2020) QADDISIN GHAL DEJJEM: L-GHAN TAL-EZISTENZA
Written by Frans Galea   
Saturday, 31 October 2020

Din hija il-Liturgija tas-Solennita' tal-Qaddisin Kollha

( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

  mountain.jpg

 

Alla ta l-pjanta tat-Tempju lil Mosè, u din kienet xbiha tar-rejaltà tal-“Ħajja”.  Dawk li kienu pagani ma setgħux jidħlu fit-Tempju, għax ma kinux jemmnu.  Kienu mniġġsa.  Kienu “mejta”.  Għax il-Ħajja vera tiġi  minn Alla u dawn kienu maqtugħin minnU.  Kien hemm parti għall-barranin, ġentili, li bdew jemmnu.  U kien hemm spazju kbir għal Iżrael, il-poplu ta’ Alla, il-“Magħżul”.  Imma fil-fond kien hemm post, kamra, fejn ħadd ma seta’ jidħol ħlief il-Qassis il-Kbir darba fis-sena.  Kienet tissejjaħ “Il-Qaddis tal-Qaddisin”, it-Tabernaklu tax-Xekinah, tal-Preżenza ta’ Alla fuq l-art.  L-aktar post qaddis.  Għaliex ħadd ma seta’ jidħol?  Għax ħadd ma kien qaddis!  Quddiem il-Liġi kulħadd kien “mejjet”, anke n-nies “tajbin”, għax kulħadd kien midneb... ħadd ma kien għadu ġie midfdi.

 

Din il-pjanta tat-Tempju kienet titkellem waħedha.  Ħadd ma jista’ jidħol fil-Preżenza ta’ Alla, ta’ Dak li hu “Ħaj”, ta’ Dak li hu bla tinġiż, jekk ma  jkollux il-Qdusija tiegħU, in-Natura tiegħU, il-Ħajja ta’ Dejjem li Hu biss għandu.  Din il-kamra misterjuża kienet ix-xbiha tal-oriġini tal-ħolqien meta l-bniedem kien jgħammar fil-“Ġenna tal-Art” fl-innoċenza tiegħu, fil-Preżenza ta’ Alla, għax il-Mulej Alla kien jitlajja fil-ġnien għaż-żiffa tal-jum.  (Ġen. 3, 8). Iżda l-bniedem tkeċċa minn dan il-post tal-“Ħajjin” malli nqata’, bħal fergħa, mis-siġra tal-Ħajja bid-dnub, u ġie kkundannat li jgħix ’il bogħod mill-post li għalih kien maħluq. Mhux ta’ b’xejn li Ġwanni l-Evanġelista infexx jibki kemm jiflaħ meta f’dehra tal-Apokalissi ra l-Ktieb tal-Ħajja li ħadd ma seta jara x’kien fih għax ma nstab ħadd li kien ġust biżżejjed biex jiftħu.

Last Updated ( Saturday, 31 October 2020 )
Read more...
 
Il-Bullettin tal-Hadd 25 ta' Ottubru 2020
Written by Frans Galea   
Sunday, 25 October 2020
25_ott_20.jpg
 bullettin_25-10-2020.jpg
 
IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2020) L-IMHABBA LEJN IL-PROXXMU HIJA S-SLIEM TAD-DINJA
Written by Frans Galea   
Saturday, 24 October 2020

Din hija il-Liturgija tat-Tletin Hadd matul is-sena ( 2020 ) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the-greatest-commandment-2015-01-01.jpg

 

L-Istorja tad-dinja hija l-istorja tar-relazzjoni ta’ bejn in-nies li għexu fuq din il-pjaneta.  Kull meta l-bnedmin għexu f’ambjent san u daqu l-paċi, dan seħħ għax kellhom relazzjoni tajba bejniethom, għenu lil xulxin, ferħu flimkien, bkew flimkien, qasmu ikilhom flimkien, issograw ħajjithom għal xulxin, ħadmu, qattgħu l-ħin, batew flimkien; għamlu l-festi flimkien.  Mhux ta’ b’xejn li s-Salm jgħid: “Araw kemm hi sabiħa, kemm hija ħaġa ħelwa l-imħabba ta’ bejn l-aħwa!  Araw kemm hi sabiħa, kemm hija ħaġa ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien!...  (S. 133, 1).  Qalb Alla tifraħ meta tara l-bnedmin iħossuhom sewwa ma’ xulxin mingħajr imrar f’qalbhom, għira, qrusa jew mibegħda. Din tkun ġenna fuq l-art!  Mhux l-invenzjonijiet, il-kumdità, l-avanzi f’kull qasam, mhux dawn, lanqas l-għana, li jibnu l-ġenna hawn, imma l-paċi sħiħa ta’ bejn l-aħwa meta “aħwa” huwa kulħadd.

 

Imma l-verità sikwit hi l-kontra ta’ dan.  It-traġedja tal-bniedem seħħet fil-ġenesi tal-Istorja mqallba tiegħu meta fil-Ġnien ix-xewwiex sieket xettel kelmiet f’moħħ il-Mara.  Hu resaq lejha mkebbeb ma’ siġra, kważi nviżibbli mitluf f’kulur iz-zokk; jitkagħweġ, jiżżerżaq, b’ħoss senswali, maġiku, li jippnotizzak.  Hu bħal tefa’ fiha l-isperma tal-Gidba u Hi tqalet u tat il-frott li hu l-Mewt.  Fil-bniedem beda jgħammar id-Dnub, li hu s-suspett dwar l-Imħabba ta’ Alla.  “Tassew li Alla qalilkom: ‘La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?... U le ma tmutux!  Imma Alla  jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat.”  (Ġen. 3, 1w).  Jiġifieri ssiru bħalu... Il-bniedem beda issa ma jafx x’jaħseb dwar Alla.  Hu Mħabba jew rival?  Jinsab hemm, jew kollox kumbinazzjoni, xorti tajba jew ħażina? 

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 53 - 78 of 1404