IL-HADD FUQ L-EPIFANIJA (2021) IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ MINN GWANNI NICCELEBAW IL-MAGHMUDIJA TAGHNA
Written by Frans Galea   
Saturday, 09 January 2021

Din hija il-Liturgija tal- Hadd  fuq L-Epifanija  ( 2021 ) ( Il-Maghmudija tal-Mulej min Gwanni Niccelebraw il-Maghmudija taghna )  bi hsibijiet min Joe Rapa.

2maghmudija-2000.jpg

 

Il-Ħadd fuq l-Epifanija niċċelebraw il-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej minn Ġwanni l-Għammiedi fix-xmara Ġordan.  Din il-Festa ġġib fi tmiemu iż-Żmien Liturġiku tal-Milied.  Il-Magħmudija tal-Mulej hi mument ħafna mportanti fil-Missjoni tal-għaġeb li Ġesù intbagħat minn Missieru biex iwettaq b’risq tagħna.  Din il-Magħmudija fil-Ġordan hi Epifanija oħra tal-Mulej.  Għal darb’oħra Kristu hu muri, din id-darba mill-Missier u anke mill-Ispirtu, lid-dinja bħala Dak l-Imwiegħed li lilu rridu nisimgħu jekk irridu nkunu ċerti li ninsabu fir-Rieda ta’ Alla.  Kristu nnifsu jgħid: “Din hi tabilħaqq ir-rieda ta’ Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum”  (Ġw. 6, 40).  Dan hu li jrid il-Missier minni, minnek, minn kull bniedem, almenu dawk li semgħu bih, li “rawH”. 

 

Dwar l-Epifanija tal-Maġi, nafu li fiha Kristu hu muri bħala l-Messija tal-ġnus kollha, dawk li ma kinux jistennewh u lanqas biss jimmaġinawh.  Mhux għal Iżrael biss imma għal dawn ukoll.  Hemm episodju ieħor li l-Knisja tqisu bħala Epifanija ta’ Kristu, wirja quddiem id-dinja ta’ Dak li kellu jiġi u din seħħet fit-Tieġ ta’ Kana meta bl-ewwel għemil tal-għaġeb tiegħu Ġesù beda juri min hu.  Hu jibdel l-ilma f’inbid ġdid, inbid tajjeb immens, l-inbid tal-Festa.  Din hi l-Missjoni ta’ Kristu.  Hu jixtieq jibdel l-ilma bla togħma, li ħafna drabi hi Ħajjitna, f’Inbid Ġdid tal-Aħbar it-Tajba li tnissel ferħ f’min jemminha. 

 

Kristu jbiddel il-Ħajja tagħna billi jiċċara f’moħħna x’għamel għalina fil-Misteru tal-Għid.  Din hi kwistjoni ta’ Fidi u mhux li tkun taf x’ġara, tkun taf storja.  U l-Fidi hi dejjem Grazzja.  “It is caught not taugħt.” jgħidu l-Ingliżi li għadhom Insara.  Quddiem Epifanija rridu nkunu attenti, nishru, għassa, biex meta tgħaddi l-Grazzja minn quddiemna, il-Grazzja li titrasforma lil Ħajjitna, aħna naħtfuha.  Noqogħdu għassa permezz tat-Talb, billi nkunu qrib il-Kelma.

 

Fil-Ġordan, Ġesù ġie muri bħala dak li tbaxxa u sar xejn, il-Qaddej ta’ JHWH li biex jaħtaf lill-bniedem u jerfgħu ’għax Hu li hu l-Qaddis mar qagħad fil-kjù il fuq niżel ħdejh.  Dan urieh mhux biss għax mar qagħad fil-kjù tal-midinbin biex juri li Hu ħaġa waħda mal-midneb, imma wkoll fiżikament niżel fejn ma setax jinżel iktar.  Infatti, il-Ġordan ilebbet ’l isfel  mill-inħawi tal-Muntanja Ħermon fit-tramuntana lejn il-Baħar il-Mejjet li hu l-iktar imkien baxx fid-dinja, 422 metru taħt il-livell tal-baħar!  Dan ifisser li Kristu li kien jgħammar fil-ogħla tas-smewwiet niżel ’l isfel kemm seta biex hemm jinagħqad mal-midinbin li ġie jfittex.   Kif jgħid Pawlu lill-Filippin: Hu, li għad li kellu n-natura ta’ Alla, ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir; sar jixbah lill-bniedem, u deher minn barra bħala bniedem; ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.  (Fil. 2, 6-8).

 

Din “in-Niżla” narawha sseħħ ukoll fil-Misteru tal-Magħmudija tagħna.  F’dan is-Sagrament Kbir li hu l-ikbar Grazzja li l-Missier jista’ jagħtina, naraw jiġi ngastat fina l-Misteru tal-Għid tal-Mulej li fih Hu jinżel, jinżel sakemm jixxejjen fuq is-Salib u hemm imejjel rasu u jmut.  Imma mill-Mewt, il-Missier joħroġ il-Ħajja hekk kif fil-bidu tal-Ħolqien Hu mid-dlam ħareġ id-Dawl.  Fil-Magħmudija aħna wkoll, taħt xbihat spiritwali, għamilna niżla profonda fl-ilmijiet fejn imut il-bniedem il-qadim li bih nitwieldu... imma ma nibqgħux hemm!  Bħalma Kristu ma baqax fil-qabar, aħna nittellgħu mill-ilma ħlejjaq ġodda.  Dan hu l-Misteru tal-Għid: inżul u tlugħ, mewt u Ħajja, jasar u ħelsien.

 

Dan kollu jibqa’, naturalment, fuq livell mejjet ta’ teorija, imma f’min irid jieħu l-Ħajja u jsir esperjenza vera matul il-Ħajja.  Dan hu li nfissru meta dejjem nirrepetu li l-Magħmudija trid timmatura, timxi ’l quddiem, tikber sakemm tilħaq il-maturità tagħha, dejjem bi Grazzja, xogħol Alla u mhux xogħolna.

 

Fil-Battisteri antiki tal-Knisja naraw seba’ tarġiet neżlin ’l isfel lejn l-ilma, u seba’ oħra telgħin ’il fuq.  Din hi xbiha arkitettonika tal-Ħajja Nisranija li, wara kollox, hi l-Magħmudija tagħna.  Biex il-Magħmudija tagħna timmatura hemm bżonn li n-Nisrani mgħammed jibda, l-ewwel nett, jiskopru hu min hu.  Dan hu li jfissru s-seba’ tarġiet neżlin ’l isfel.  Mhux faċli dan!  Huwa l-bniedem li hu qrib Alla li jagħraf li hu midneb kbir u ma ħaqqu xejn mingħand Alla.  Għalhekk San Pietru  jgħidilna:  “Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd.”  (Atti 10, 34).  Kulħadd huwa midneb, imma hemm min dan jafu u skoprih u tqażżeż minnu nnifsu, nidem u kkonverta, waqt li oħrajn qatt ma jagħrfu huma min huma u jgħaddu ħajjithom kuljum jippruvaw jiffirmaw ċertifikat ta’ kondotta tajba favur tagħhom infushom.  Dawn huma msejkna mhux biss għax huma ngannati, imma fuq kollox għax ma jduqu qatt is-Sorpriża memorabbli tal-fatt li Alla jħobb lill-bniedem anke meta hu midneb stinat.  Ma jħobbux biex jibqa’ midneb imma jħobbu biex jibdlu bil-Grazzja, għax id-dnub jieħu lejn il-Mewt ta’ dejjem.

 

Min jistagħna b’Magħmudija li tkun immaturat bil-Grazzja ta’ Alla u wkoll bil-koperazzjoni, bl-“Iva!” tal-bniedem, isir xbiha ta’ Kristu, min ftit, min ħafna, skont il-qjies tal-Fidi, tat-“Talent” li nkunu ġejna mogħtija.  Min jixbah lil Kristu għandu l-istess missjoni ta’ Sidu: “Jien il-Mulej sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek, sawwartek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għall-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn il-għomja, toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs u ’l dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq.”  (Is. 42, 6-7).  Kemm u kemm drabi seħħet din il-profezija fil-persuni ta’ Nsara li kienu d-Dawl u l-Melħ u l-Ħmira tad-dinja!  Illum l-Ewropa ma tridx taf bihom dawn in-nies,  hija preġudikata kontrihom, ma tafhomx, anzi taħseb li huma xi ħaġa l-kontra ta’ dak li huma.  Hi nsiet lil Kristu u għalhekk tippersegwita lill-Knisja li hi Kristu fid-dinja.  Kemm hu qares il-frott li qegħda taħsad!  Solitudni, egoiżmu li wasal biex qered il-fertilità tal-ġens Ewropew, liġijiet li jwaħħxu u li jiddikjaraw tajjeb dak li hu ħażin u ħażin dak li hu tajjeb. Fejn s’issa kellna persekuzzjoni “pulita”, daqt nibdew bis-serjetà, u dawk li ma jobdux lill-Istat, ibda mit-tobba, għalliema eċċ. isibu ruħhom bla xogħol jew anke l-ħabs.  L-Ingilterra, koppja Nisranija li taħdem il-ħelu għaddiet minn martirju fil-qrati Ngliżi fuq kejk li ordnawlhom jagħmlu bi slogan kontra l-valuri Nsara u li huma rriffjutaw jagħmlu! 

 

Dan kollu Kristu ħabbru ilu, imma jidwi leħnU wkoll meta jgħid: “Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx.  Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom!”  (Lq. 21, 18-19).

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

QARI I
Ejjew għall-ilma: Isimgħu minni, u ruħkom titpaxxa b’ikel bnin.
Iż 55:1-11

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Hekk jgħid il-Mulej:
“Intom li bikom l-għatx, ejjew għall-ilma;
intom ukoll li m’għandkomx flus.
Ejjew, ixtru u kulu b’xejn,
inbid u ħalib bla ħlas.
Għaliex taħlu fluskom f’dak li mhuwiex ħobż,
u ġidkom f’dak li ma jxebbax?
Isimgħu minni, u tieklu tajjeb,
u ruħkom titpaxxa b’ikel bnin.
Agħtuni widen u ersqu lejja,
isimgħu u tieħdu r-ruħ.
Nagħmel patt magħkom għal dejjem,
biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David.
Ara, jien qegħedtu xhud fost il-ġnus,
prinċep u leġiżlatur fuq il-popli.

Int ġens li ma tafx bih issejjaħ;
ġnus li ma jafukx jiġru lejk,
minħabba fil-Mulej, Alla tiegħek,
il-Qaddis ta’ Iżrael,
għax lilek żejjen bil-ġieħ.
Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh,
sejħulu sakemm hu fil-qrib!

Ħa jħalli triqtu l-midneb,
u l-bniedem il-ħażin fehmietu;
ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih,
għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna.

Il-fehmiet tiegħi mhumiex fehmietkom,
u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-Mulej.
Għax daqskemm huma ogħla s-smewwiet mill-art,
daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkom,
u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom.

Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet,
u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art,
imma jġegħluha tnissel u tnibbet,
u tagħti ż-żerriegħa ’l min jiżra’ u l-ħobż ’il min jiekol,
hekk jiġri minn kelmti:
hija toħroġ minn fommi,
u ma terġax lura vojta,
imma tagħmel dak li jogħġob lili,
u ttemm dak li nkun bgħattha tagħmel”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Iż 12:2-3,4bċd,5-6

R/. (3): Kollkom ferħana timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni.

Alla s-salvazzjoni tiegħi,
jiena nittama u ma jkollix mniex nibża’.
Għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej,
għalija sar is-salvazzjoni. R/.

Roddu ħajr lill-Mulej, sejħu ismu,
għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu,
xandru li ismu huwa fl-għoli. R/.

Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar;
ħa jkun dan magħruf mal-art kollha.
Aqbeż bil-ferħ, għanni, int li tgħammar f’Sijon,
għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Iżrael? R/.

QARI II
L-Ispirtu, l-ilma u d-demm.
1 Ġw 5:1-9

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Ħuti, kull min jemmen li Ġesù hu l-Messija hu mwieled minn Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla, meta nħobbu ’l Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta’ Alla, li nżommu l-kmandamenti tiegħu; u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal; għax kull min hu mwieled minn Alla jegħleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq id-dinja: il-fidi tagħna. Għax min hu dak li jegħleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesù hu l-Iben ta’ Alla?

Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesù Kristu; mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li jixhed, għax l-Ispirtu hu l-verità. Tlieta huma dawk li jixhdu: l-Ispirtu, l-ilma u d-demm, u t-tlieta jaqblu fix-xhieda tagħhom. Jekk aħna nilqgħu x-xhieda tal-bnedmin, ix-xhieda ta’ Alla hija aqwa; din hija xhieda li Alla jagħti dwar Ibnu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Ġw 1:29

Hallelujah. R/. Hallelujah.
Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal:
“Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja”.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.
Mk 1:7-11

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġwanni l-Battista kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu”.

U ġara li f’dawk il-jiem ġie Ġesù minn Nazaret tal-Galilija, u tgħammed minn Ġwanni fil-Ġordan. U minnufih hu u tiela’ mill-ilma ra s-smewwiet jinfetħu, u l-Ispirtu bħal ħamiema nieżel fuqu; u mis-smewwiet instama’ leħen: “Inti ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi”.

Il-Kelma tal-Mulej.

Tifħir lilek Kristu.

Last Updated ( Sunday, 10 January 2021 )