IT-TIENI HADD TAR-RANDAN (2022) FI KRISTU, L-MISSIER TANA KOLLOX
Written by Frans Galea   
Saturday, 12 March 2022

Din hija il-Liturgija tat-tieni Hadd tar-Randan(2022) bi hsibijiet min Joe Rapa.

the-transfiguration-of-jesus-in-matthew-17.jpeg

 

Meta tana lil Ibnu, l-Missier ma kien għad fadallu xejn x’jagħtina.  Hieni l-bniedem li għandu lill-Iben, għax fiH għandu kollox.  Imma kemm fostna tassew jemmnuh dan?  Jiġrilna bħal Eva.  Is-siġar kollha tal-ġnien kienu tagħha, ħlief waħda.  Iżda l-għadu webbilha b’dik il-waħda, u ġralha bħalli kieku xejn ma kien tagħha.  Jew dik il-waħda jew xejn.  Kemm jiġrilna hekk f’Ħajjitna!  Tant Grazzji, imma jidher is-Salib u kollox jisparixxi. 

 

Fil-Magħmudija ġa inagħtalna kollox.  Fil-Magħmudija ġie ngastat fina l-Misteru sħiħ tal-Għid.  Il-Merti glorjużi ta’ Kristu li kiseb bl-Ubbidjenza tiegħu lejn il-Missier u l-Imħabba li wriena sal-Mewt fuq is-Salib rebħulna wirt li hu miktub quddiem il-Missier f’isem min jemmen.  Il-Ġenna hi tagħna bi dritt għax kbar huma l-Merti li hemm jgħajtu favur tagħna u dawn il-Merti mhux l-isforzi miżerabbli tagħna, imma dawk ħerġin mill-Mewt u l-Qawmien ta’ Kristu!  Din hi l-Aħbar it-Tajba li matul elfejn sena l-Knisja ma għejjiet qatt ixxandar.  Kien hemm żminijiet ’l hemm u ’l hawn meta l-emfasi daret fuq il-merti tal-bniedem, fuq dak li kapaċi jagħmel il-bniedem, iżda l-Verità dejjem rebħet, il-Verità li fi Kristu biss u waħdu hemm is-Salvazzjoni għalina.

Din l-Aħbar tal-Vanġelu, tiftaħ beraħ il-Bieb tas-Sema anke għall-ikbar midneb.  Hu dan li jfisser li mal-Mewt ta’ Kristu il-purtiera tat-Tempju ċċarrtet minn fuq s’isfel, u l-Qaddis tal-Qaddisin fejn ħadd ma seta jidħol qabel minħabba t-tinġiż tan-natura tagħna, issa deher mikxuf u għeri quddiem id-dinja biex kull min jemmen f’kemm jiswa Kristu jista’ jidħol fil-Ħajja.  “U ara, il-purtiera tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn minn fuq s’isfel.”  (Mt. 27, 51).  Ara kif f’Ibnu, l-Missier tana kollox! 

 

Iżda hemm xena fl-Apokalissi, fejn Ġwanni l-Evanġelista jara f’viżjoni l-Ktieb tal-Ħajja, il-Ktieb li fih hemm il-Ħajja ta’ Dejjem moħbija, miġjuba fin-nofs, iżda ħadd ma  kellu l-ħila jiftħu biex jaqra x’fih u jifhmu.  Kien magħluq b’seba’ siġilli, jiġifieri li, bħal dik il-kamra qaddisa tat-Tempju magħluqa minn purtiera ħoxna u tqila, ħadd ma seta’ jiftħu, ħadd ma seta’ jsalva bl-isforzi u t-tjieba tiegħu biss.  “U ħadd, la fis-sema u la fl-art u lanqas taħt l-art, ma kellu ħila jiftaħ il-ktieb u jara x’fih.  U jiena nfexxejt f’bikja kbira, għax ma nstab ħadd li kien jistħoqqlu jiftaħ il-ktieb u jara x’fih.”  (Apok. 5, 3-4).  Kemm nies, fit-tfittxija ta’ Alla, fil-ħerqa kbira li kellhom li jibqgħu Ħajjin għal Dejjem, sabu ruħhom b’daharhom mal-ħajt għax, wara kollox, il-marka tal-Qdusija hi l-għarfien mill-bniedem tal-inkapaċità tiegħu innifsu.  Min jaħseb li hu tajjeb imma għadu ma għarafx kemm hu mpossibbli għall-bniedem li jgħaddi minn għajn il-labra biex jidħol fis-Saltna bl-opri tiegħu biss, għadu lanqas biss beda jikkonverti.  L-Umiltà hi kollox, u l-Umiltà hi bint il-Verità, u l-Verità hi li aħna lkoll midinbin, morda b’natura miġbuda lejn il-ħażen. 

 

Iżda fl-Apokalissi, Ġwanni jara b’għajnejh isseħħ il-Kerigma, l-Aħbar it-Tajba li triegħed l-infern, l-infern tan-nuqqas ta’ twemmin li hemm fina.  “Imbagħad wieħed mix-Xjuħ qalli: ‘Tibki xejn; ara, l-Iljun tat-tribù ta’ Ġuda, ir-Rimja ta’ David, ħareġ rebbieħ, u se jiftaħ il-ktieb u s-seba’ siġilli li għandu.’”  (Apok. 5, 5).  L-Iljun, li sar Ħaruf biex ibati, rebaħ lill-Mewt li żżommna mjassrin fid-“Dnub”, fil-jasar tal-Eġittu, u r-rebħa tiegħu hi kbira biżżejjed biex tiswa għal kull bniedem.

 

Iżda hemm bżonn li jkollna “għajnejn” biex naraw din l-Opra mmensa tal-Missier f’Ibnu bil-Qawwa tal-Ispirtu s-Santu.  Għandna bżonn “għajnejn” li jaraw dawn il-ħwejjeġ spiritwali tal-għaġeb. Għandna bżonn għajnejn li wara s-siġra li l-Mulej qalilna biex ma niklux minnha, naraw kotra bla qjies ta’ siġar li jagħmlu frott is-sena kollha.  Għandna bżonn “għajnejn” li bħall-“għajnejn” tal-Ħalliel imsallab maġenb Kristu jaraw fiH it-Triq miftuħa għar-rebħa fuq il-Mewt. 

 

Importanti huwa l-Vanġelu tal-lum!  It-Trasfigurazzjoni ta’ Kristu fuq it-Tabor.  Hemm bżonn nidħlu f’dan l-avveniment sopranaturali b’mod differenti milli dħalna s’issa.  Hemm min ressaq l-ipotesi li mhux Kristu inbidel, iżda kienu t-tliet Appostli li ġew  mogħtija li jinbidlu u b’ “għajnejn sopranaturali” raw dak li hu moħbi mill-bnedmin normali.  Għal ftit ħin huma raw dak li dejjem kien: Kristu fil-Glorja tiegħU, imma li libes u nħeba f’laħam il-bniedem sakemm kien fostna.

 

Hija Grazzja li jkollok għajnejn li fi bniedem imdendel bl-imsiemer mal-forka tas-Salib, rasu mitluqa fil-Mewt, li tidher għal kollox rebbieħa anke fuq il-bniedem ġust, inti tkun tista’ tara t-Tama waħdanija għall-ġens uman!  Għal min għandu l-għajnejn tal-Fidi, dan hu faċli.  Abraham ħares lejn il-kwiekeb bl-għajnejn tal-Fidi u emmen li hu, raġel ta’ mitt sena, se jkollu dixxendenti daqs kemm hemm kwiekeb fis-sema!  Għad-dinja dan hu ġenn.  Imma l-Verità hi li Abraham sar tassew missier ta’ kotra ta’ ġnus, u fuq ħamest elef sena wara li għex, aħna għadna nitkellmu fuq dan ix-xwejjaħ fallut!  Ir-Rumani kienu jpinġu lill-Insara forma ta’ ħmir għax għall-pagani n-Nisrani kien bniedem stupidu li jemmen fil-ħrejjef!  L-Imperu Ruman spiċċa, imma t-Tama Nisranija għadha ħajja sal-lum!

 

Fil-Magħmudija inagħtalna kollox, imma kollox f’forma ta’ żerriegħa ċkejkna li għandha bżonn tikber, tikber, tikber.  Hemm bżonn naqtgħu l-irbit ma’ din il-ħajja, għax ngħixu qisu li din il-ħajja biss teżisti.  Santa Katerina ta’ Bologna, darba kellha viżjoni tal-Purgatorju, u hi rat li l-erwieħ kellhom ħafna spag li kienu jġebduhom lura milli jidħlu fil-Glorja.  Dawn l-ispag kienu l-irbit li kellhom mad-dinja fil-punt tal-Mewt.  Hi rat kif bil-mod il-mod dawn l-ispag bdew jinqatgħu waħda waħda sakemm ir-ruħ kienet ħielsa biex tidħol fl-Hena ta’ Dejjem.

 

Is-Sema hu pajjiżna!  “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn!”  (Lq. 9, 33).  Hekk qal Pietru.  Imma sakemm aħna fil-ġisem, irridu nerġgħu lura lejn id-dinja, bis-slaleb u l-provi tagħha.  Imma jekk nimxu l-mixja ta’ Ħajjitna b’ħarsitna fuq Ġesù, ninbidlu fiH; iva, ninbidlu fiH!  Fil-Qari tal-lum, San Pawl jgħidlna: “Aħna pajżani tas-sema pajjiżna;  minn hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi s-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu.   Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu!”  (Fil. 3, 20-21).  Dan hu li qed jistenniena.  Aħna m’aħniex għal hawn, għall-Grazzja ta’ Alla!  Minn hawn ninsabu għaddejjin, qiesna f’lukanda li fiha noqogħdu għal ftit żmien, imma mhix darna.  It-Taljani jgħiduha iktar eżatt: “Siamo di passaġġio!”  Minn hawn għaddejjin; sejrin x’imkien ieħor; hawn barranin fi vjaġġ. 

 

Il-Liturġija tal-Kelma tal-lum:

 

Qari I

Alla jagħmel patt mal-qaddej ġust Abram.

Ġen 15:5-12,17-18

 

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

 

F’dak iż-żmien, il-Mulej ħareġ lil Abram ’il barra u qallu: “Ħares sewwa lejn is-smewwiet u għodd il-kwiekeb, jekk għandek ħila tgħoddhom”. U żied jgħidlu: “Hekk għad ikun nislek”. U Abram emmen fil-Mulej, u dan għaddhulu b’ġustizzja. U qallu: “Jiena l-Mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin, biex nagħtik din l-art b’wirt”. U qallu Abram: “Sidi Mulej, kif inkun naf li se niritha?”. U wieġbu: “Ħudli għoġla ta’ tliet snin, mogħża ta’ tliet snin, muntun ta’ tliet snin, gamiema u ħamiema”. U ħadlu dawn kollha, u qasamhom min-nofs, u kull nofs qiegħdu biswit l-ieħor; imma l-għasafar ma qasamhomx. U niżlu l-għasafar tal-priża għal fuq l-iġsma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. Hi u nieżla x-xemx waqa’ fuq Abram ngħas qawwi, u waqgħu fuqu biża’ u dalma kbira.

 

Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kenur idaħħan u lsien nar iżiġġ qasmu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-Mulej għamel patt ma’ Abram u qallu: “Lil nislek nagħti din l-art, mix-xmara tal-Eġittu sax-xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat”.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsorjali

Salm 26(27):1,7-8,9,13-14

 

R/.(1): Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

 

Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi,

minn min għandi nibża’?

Il-Mulej hu l-kenn tiegħi,

quddiem min għandi nitwerwer? R/.

 

Isma’, Mulej, leħen l-għajta tiegħi,

ħenn għalija u weġibni.

Ejja”, għedt f’qalbi, “fittex ’il wiċċu!”.

Jien wiċċek infittex, Mulej. R/.

 

La taħbix wiċċek minni,

la twarrabx bl-herra l-qaddej tiegħek.

Inti l-għajnuna tiegħi,

tħallinix u titlaqnix,

Alla tas-salvazzjoni tiegħi. R/.

 

Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej

f’art il-ħajjin.

Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek,

ittama fil-Mulej. R/.

 

Qari II

Kristu għad ibiddilna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu.

Fil 3:17–4:1

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

 

Ħuti, ixbhu lili, u ħarsu lejn dawk li jimxu skont l-eżempju li rajtu fina. Għaliex hawn ħafna – dan għedthulkom bosta drabi, imma issa ntennihulkom bid-dmugħ f’għajnejja – li jġibu ruħhom bħal għedewwa tas-salib ta’ Kristu. It-telfien għad ikun tmiemhom; alla tagħhom hu żaqqhom, jiftaħru b’dak li jmisshom jistħu minnu, u moħħhom biss fil-ħwejjeġ tad-dinja.

 

Imma aħna pajżani tas-sema; minn hemm bil-ħerqa nistennewh jiġi, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesù Kristu. Hu għad irid ibiddlilna l-ġisem imsejken tagħna fis-sura tal-ġisem glorjuż tiegħu, bil-qawwa tas-setgħa li għandu li jġib kollox taħtu.

 

Għalhekk, intom, ħuti, li intom l-għożża u x-xewqa tiegħi, ferħ u kuruna tiegħi, żommu sħiħ fil-Mulej, maħbubin tiegħi.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mk 9:7

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Fi sħaba kollha dawl, leħen il-Missier instema’:

“Dan hu Ibni l-għażiż; isimgħu lilu!”.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet.

Lq 9:28b-36

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

 

F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex.

 

U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu. Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija”. Ma kienx jaf x’inhu jgħid.

 

Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu!”. Malli nstama’ l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

Tifħir lilek Kristu.

Last Updated ( Friday, 18 March 2022 )